Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Kadrowego wskazane przez ankietowanych:

44%
Najbardziej docenia aktualność treści
29%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
17%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
71%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
83%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu Kadrowego - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Kadrowego. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu Kadrowego

Czy trzeba ponowić badania wstępne pracownika z Ukrainy?

Czy trzeba ponowić badania wstępne pracownika z Ukrainy?

Michał Culepa

09.07.2018

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy konieczności wykonania badań lekarskich przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy. Pracownik był oddelegowany do pracy u nas z firmy ukraińskiej i nasza firma zrobiła mu badania wstępne w momencie podjęcia pracy na warunkach oddelegowania. Po jego zakończeniu pracownik wrócił na Ukrainę i po około 2-3 miesiącach wraca do nas do pracy i będzie zatrudniony na umowę o pracę w naszej firmie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (nie będzie to już oddelegowanie). Czy musimy takiego pracownika ponownie kierować na badania lekarskie i czy będą to badania wstępne czy okresowe? To samo dotyczy szkolenia bhp?

Odpowiedź:

Pracownik musi przejść badania wstępne, a szkolenia bhp – tylko w razie, gdyby był zatrudniony na innym stanowisku, w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, w razie wprowadzenia zmian techniczno-organizacyjnych.

Zgodnie z Kodeksem pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają zasadniczo:

1)      osoby przyjmowane do pracy;

2)      pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania wstępne – czasami można je pominąć

Jednakże wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1)      przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2)      przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Z pytania wynika, że odległość czasowa pomiędzy pierwszym zatrudnieniem a kolejnym wynosi ponad 2 miesiące, czyli przekracza wskazany w przepisach Kodeksu pracy 30-dniowy termin, w ciąg którego można zatrudnić ponownie pracownika bez konieczności kierowania go na badania wstępne. W tej sytuacji pracodawca obowiązany jest skierować pracownika na kolejne badanie wstępne.

Czy trzeba ponowić szkolenia?

W odniesieniu do szkoleń bhp sytuacja jest nieco inna – pracownik nie jest nowym pracownikiem (jak wynika z pytania) stąd nie ma obowiązku przeprowadzania instruktażu ogólnego jak i stanowiskowego – pod warunkiem, że pracodawca dysponuje dokumentami potwierdzającymi przeszkolenie pracownika w poprzednim okresie zatrudnienia, chyba, że pracownik będzie zatrudniony na innym stanowisku niż poprzednie, a zwłaszcza, gdy na stanowisku występują narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia lub życia pracownika. Tak samo instruktaże powinny być przeprowadzone w razie wprowadzenia zmian warunków technicznych i organizacyjnych pracy na danym stanowisku, w porównaniu ze stanem poprzednim.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
Badania wstępneUkraina

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel