W tej części serwisu znajdziesz bazę aktualnych i ujednoliconych aktów prawnych niezbędnych w codziennej pracy pracowników działów kadr i płac. Znajdziesz tu wyselekcjonowaną bazę ustaw i rozporządzeń wykonawczych, dzięki której w każdej chwili będziesz mógł sprawdzić właściwe przepisy i rozwiać swoje wątpliwości.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

Ostatnia zmiana: 22.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1078)

Ostatnia zmiana: 19.05.2020 r.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1481)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 416)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2215)

Ostatnia zmiana: 15.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 737)

Ostatnia zmiana: 22.03.2018 r.

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 128)

Ostatnia zmiana: 16.01.2018 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1264)

Ostatnia zmiana: 31.08.2015 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373)

Ostatnia zmiana: 10.12.2011 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002 r. nr 15, poz. 142)

Ostatnia zmiana: 01.09.2009 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1066)

Ostatnia zmiana: 05.08.2009 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2008 r. nr 175, poz. 1086)

Ostatnia zmiana: 16.10.2008 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624)

Ostatnia zmiana: 14.03.2007 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 189, poz. 1393)

Ostatnia zmiana: 03.11.2006 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1991)

Ostatnia zmiana: 15.12.2005 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel