Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 265)

Ostatnia zmiana: 01.07.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134)

Ostatnia zmiana: 27.06.2020 r.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2011)

Ostatnia zmiana: 01.06.2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 268)

Ostatnia zmiana: 20.02.2020 r.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1507)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

Ostatnia zmiana: 25.10.2019 r.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)

Ostatnia zmiana: 11.07.2019 r.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1983)

Ostatnia zmiana: 04.05.2019 r.

Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1915)

Ostatnia zmiana: 05.10.2018 r.

Ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1872)

Ostatnia zmiana: 01.10.2018 r.

ArchiwalnyRozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014, poz. 1786)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67)

Ostatnia zmiana: 08.02.2011 r.

ArchiwalnyUstawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2006 r. nr 170, poz. 1218)

Ostatnia zmiana: 24.03.2009 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008 r. nr 27, poz. 158)

Ostatnia zmiana: 01.10.2008 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 66, poz. 800)

Ostatnia zmiana: 13.03.2003 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel