Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 marca 2015
» ZUS»Świadczenia»Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Choroba pracownika w drugim miesiącu zatrudnienia

Renata Gawęcka 11 lutego 2011
Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika z dniem 4 października 2010 r. W dniach 16-17 listopada 2010 r. pracownik korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Pracownikowi przysługiwało prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Jak poprawnie powinna zostać ustalona podstawa wynagrodzenia chorobowego, podczas gdy pracownikowi za październik 2010 r. przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia: - płaca podstawowa 4500 zł brutto (wypłacono 4 285,71 zł brutto, gdyż zatrudnienie nie trwało od 1 października 2010 r.), - premia regulaminowa 500 zł (faktyczna kwota do wypłaty), - premia uznaniowa 214,29 zł brutto (faktyczna kwota do wypłaty), - wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach 120,55 zł brutto. Od 3 stycznia 2011 r. pracownik nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy powinniśmy na nowo ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przy zmianie etatu na dwa stanowiska?

Renata Gawęcka 26 stycznia 2011
Pytanie: W naszym Urzędzie Gminy jest zatrudniona pracownica na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu. Od 1 stycznia 2011 r. na podstawie porozumienia jej zatrudnienie uległo zmianie tj. zostało rozdzielone na dwa etaty - 3/4 etatu- jako inspektor - to jest ciągłość poprzedniego zatrudnienia oraz 1/4 etatu - zastępca kierownika USC. W tym nowym zatrudnieniu są inne składniki wynagrodzenia np. dodatek funkcyjny. Od 5 stycznia do dziś pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim (jest w ciąży). Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
więcej »

Pobyt 55-letniej pracownicy w szpitalu na przełomie roku a wysokość zasiłku chorobowego

Renata Gawęcka 26 stycznia 2011
Pytanie: Wypłaciłam 55-letniej pracownicy wynagrodzenie za czas choroby + zasiłek chorobowy łącznie za 30 dni. Pracownica ma zaznaczony pobyt w szpitalu. Czy brakujące dni do sumy 33 dni chorobowego w nowym roku należy policzyć jak 70% chorobowego, czy obowiązuje już nowy przepis o wysokości zasiłku chorobowego dla tej grupy wiekowej, czyli 80%?
więcej »

Składnik wynagrodzenia nauczyciela a podstawa wymiaru zasiłku

Renata Gawęcka 18 stycznia 2011
Pytanie: Proszę o odpowiedź na następujące pytanie: czy dodatek motywacyjny wypłacany nauczycielowi wchodzi do podstawy wyliczenia zasiłku chorobowego?
więcej »

Powrót z urlopu wychowawczego niezdolnej do pracy pracownicy w ciąży

Renata Gawęcka 17 stycznia 2011
Pytanie: Jaka jest podstawa wypłaty świadczeń chorobowych dla pracownicy, która zgłosiła w dniu 10 stycznia 2011 r. chęć powrotu do pracy po urlopie wychowawczym (korzystała z urlopu wychowawczego od 19 września 2009 r.), pracodawca wyraził zgodę a pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie od 10.01.2011 r. z kodem B?
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego

Krystyna Tymorek 29 grudnia 2010
Pytanie: Mam pytanie dotyczące wyliczenia zasiłku macierzyńskiego. Jestem zatrudniona w szkole na czas nieokreślony od 1995 r. (nauczyciel dyplomowany). Od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. byłam na rocznym urlopie na poratowanie zdrowia, od 1 czerwca r. do 3 października 2010 r. byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożenia ciąży (płatnym 100%). Od 4 października 2010 r. przebywam na urlopie macierzyńskim, jednak księgową szkolna wypłaca mi go w znacznie mniejszej kwocie niż ostatnie pensje czy zwolnienie lekarskie. Z jakiego okresu powinna wyliczyć mi średnią na wypłatę macierzyńskiego? Ona twierdzi, że z 12 miesięcy jeszcze sprzed urlopu na poratowanie zdrowia i to bez nadgodzin i 13 pensji (z pensji zasadniczej - bez dodatków). Czy jest to rzeczywiście zgodne z przepisami?
więcej »

Nagroda uznaniowa na Dzień Samorządowca w podstawie zasiłku

Renata Gawęcka 29 grudnia 2010
Pytanie: W regulaminie wynagradzania mamy zapis dotyczący wypłaty nagród uznaniowych, które wypłacane mogą być na Dzień Samorządowca oraz w IV kwartale roku kalendarzowego. W regulaminie nie ma mowy o tym, czy nagrodę zmniejsza się za czas choroby, czy też nie. Czy w związku z takim zapisem powinnam uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego wypłacone nagrody? Co zrobić w przypadku, gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim od 01.12. 2010 r. i podstawę do zasiłku chorobowego stanowi okres od XII 2009 r. do XI 2010 r., a nagroda była wypłacona zarówno w XII 2009 r. jak i XI 2010 r.?
więcej »

Dodatek funkcyjny do określonego terminu a podstawa wymiaru  świadczeń chorobowych

Renata Zawiślak 23 grudnia 2010
Pytanie: Pracownik miał przyznany dodatek funkcyjny w umowie bez określonego terminu do kiedy on jest wypłacany. W regulaminie wynagradzania jest zapis ze dodatek funkcyjny jest umniejszany proporcjonalnie za okres choroby. W dniu 28-05-2010 podpisał pracownik ten wypowiedzenie warunków umowy o pracę z zachowaniem obowiązującego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nowe warunki wynagradzania obowiązują go od 01-09-2010. W nowych warunkach nie ma już dodatku funkcyjnego. Pracownik ten chorował nieprzerwanie od 28-09-2009 do 25-03-2010 i następnie od 21-06-2010 do 17-07-2010. Do wyliczenia wynagrodzenia za te okres choroby i zasiłku przyjęto do podstawy okres od 01-09-2008 do 31-08-2009 łącznie z dodatkiem funkcyjnym. Dalej pracownik ten zachorował w okresie od 06-09-2010 do 05-10-2010, czyli w okresie już obowiązywania nowych warunków wynagradzania dlatego przeliczyliśmy dotychczasową podstawę  zasiłku wyłączając z niej  dodatek funkcyjny. Potraktowaliśmy dodatek funkcyjny jako składnik wynagradzania przysługujący do określonego terminu o którym mówi art. 41 ust 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
więcej »

Prawo do świadczeń chorobowych przy przejściu z obowiązkowego na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Renata Zawiślak 22 grudnia 2010
Pytanie: Czy osoba, z którą rozwiązano umowę o pracę, a następnego dnia zatrudniono na podstawie kontraktu menedżerskiego, deklarująca przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia kontraktu musi wyczekiwać 90 dni aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego, czy okres ten liczy się łącznie z tym wynikającym ze stosunku pracy?
więcej »

Trzynastka w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

Jan Leski 21 grudnia 2010
Pytanie: Pracownica otrzymała trzynastkę za 2009 r. w wysokości 498 zł za okres od  13.07.2009 r. do 31.08.2009 r .  Wcześniej przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. korzystała z urlopu zdrowotnego. Od 07.12.2010 r. do 10.12.2010  pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim.  Jak wliczyć trzynastkę do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
więcej »

Pracownicy oddelegowani: jak ustalić podstawę do zasiłku chorobowego

Anna Michalska 18 grudnia 2010
Pytanie: Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę (posiadają formularz A1). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne takich pracowników stanowi przychód pomniejszony o diety za każdy dzień pobytu za granicą (jeśli kwota ta jest mniejsza od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej -  przyjmujemy tę kwotę, jeśli jest wyższa - przyjmujemy wyższą, przepisy zaś jednoznacznie określają kiedy może być niższa: urlop bezpłatny, rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca). Co stanowi natomiast podstawę do wyliczenia wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? Czy taką podstawę trzeba dopełniać, jeśli pracownik przepracował mniej niż winien był przepracować.
więcej »

Pracownik wykorzystał cały okres zasiłkowy i znów choruje - co może zrobić pracodawca?

Renata Zawiślak 17 grudnia 2010
Pytanie: Pracownik wykorzystał 182 dni zasiłku chorobowego. Składał wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, ale nie przyznano mu świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik był na urlopie 30 dni i znów zachorował na tą samą chorobę. Czy mogę pracownikowi wypłacić świadczenia chorobowe?
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla głównego księgowego

Anna Michalska 15 grudnia 2010
Pytanie:  Proszę o informację, w jaki sposób poprawnie mam wyliczyć podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla głównego księgowego w przypadku, gdy dostał on nagrodę zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia kierowników, a w firmie nie ma w tej kwestii wewnętrznych uregulowań?
więcej »

Podstawa wymiaru zasiłku przy zmianie wypłacanego składnika na inny

13 grudnia 2010
Pytanie: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, uchyliło możliwość przyznawania pracownikom dodatku terenowego i innych dodatków. Jednocześnie § 2 tegoż rozporządzenia mówi, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w instytucji kultury, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ustalone na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe niż wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W związku z powyższym w naszym zakładzie pracy pracownikom zostały wręczone nowe angaże i tak pracownikowi, który miał dodatek za sprzątanie w związku z w/w rozporządzeniem został przyznawany dodatek specjalny, a w związku z likwidacją dodatków terenowych zostały pracownikom przyznane większe wynagrodzenia zasadnicze. Czy do podstawy wymiaru „chorobówki” należy przyjąć dodatek terenowy i dodatek za sprzątanie, czy nie i na jakiej podstawie? Jaką dokumentację w związku w powyższym należałoby przedłożyć w trakcie kontroli ZUS, aby nie było zastrzeżeń?
więcej »

Zmniejszenie liczby ubezpieczonych w miesiącu ustalania płatnika zasiłków

Grażyna Aniszewska 29 listopada 2010
Pytanie: Na dzień 26 listopada nasz zakład zatrudniał 26 pracowników, z czego 9 zakończyła się umowa z tym dniem. Czy w tej sytuacji zakład utraci prawo do wypłaty zasiłku chorobowego w 2011 r.?
więcej »

Czy na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szpital można wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

Renata Zawiślak 18 listopada 2010
Pytanie: Pracownik przebywał w szpitalu od 2 do 4 listopada 2010 r. W dniu 4 listopada zmarł. Szpital nie wystawił w terminie druku ZUS ZLA, a jedynie zaświadczenie o pobycie naszego pracownika w szpitalu. Czy na tej podstawie mogę wypłacić rodzinie zmarłego wynagrodzenie chorobowe?
więcej »

Czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega ograniczeniu?

Renata Zawiślak 16 listopada 2010
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy istnieje ograniczenie podstawy zasiłku chorobowego dla osoby pozostającej w stosunku pracy (jej miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi średnio 8500 zł.) i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego?
więcej »

Zaprzestanie wypłaty dodatku motywacyjnego - czy trzeba przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Renata Zawiślak 15 listopada 2010
Pytanie: Pracownica (nauczyciel) od 29 stycznia 2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim (ciąża). Podstawą wynagrodzenia, a później zasiłku jest wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających chorobę. Składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i dodatek motywacyjny. Do podstawy wliczono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek motywacyjny. Dodatek stażowy nie jest zmniejszany za czas choroby w związku z powyższym nie wchodzi do podstawy. Od 1 marca 2010 r. pracownicy zabrano dodatek motywacyjny. Czy w związku z tym powinnam przeliczyć na nowo podstawę z wyłączeniem dodatku motywacyjnego? Jeżeli tak to od jakiego miesiąca liczyć podstawę?
więcej »

Zachowanie prawa do dodatku wiejskiego za czas choroby nauczyciela

Renata Zawiślak 4 listopada 2010
Pytanie: Proszę o wskazanie przepisów, które określają, czy dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi za czas niezdolności do pracy.
więcej »

Podstawa zasiłków: co ze składnikiem wynagrodzenia po zaprzestaniu jego wypłaty?

Renata Zawiślak 4 listopada 2010
Pytanie: Pracownik miał w umowie o pracę przyznany dodatek funkcyjny. Z dniem 28-05-2010 r. podpisał wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Nowe warunki wynagradzania obowiązują go od 01-09-2010 r. W nowych warunkach wynagradzania nie ma już dodatku funkcyjnego. Pracownik ten chorował od 06-09-2010 r. do 05-10-2010 r. W regulaminie wynagradzania naszego zakładu jest zapis, który mówi o tym że dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie umniejszany za okres choroby. że w wyliczeniu podstawy do chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających okres choroby wyłączyliśmy dodatek funkcyjny. Potraktowaliśmy go jako element wynagrodzenia, o którym mówi art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy zasiłkowej. Czy postąpiliśmy słusznie?
więcej »
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.