Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» ZUS»Składki»Składki na FP i FGŚP

Składki na FP i FGŚP

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika członka rady nadzorczej z uprawnieniami emerytalnymi

Renata Zawiślak 20 lipca 2015
Pytanie:  Czy od członka rady nadzorczej, będącego emerytem (wiek 58 lat) i zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy należy opłacać składkę na FP i FGŚP? Dochód z umowy o pracę przekracza 2.000 zł.

Ustalenie miesiąca, od którego rozpoczyna się okres zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy

Leszek Skupski 15 lipca 2015
Pytanie:  Od kiedy obowiązuje zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za pracownicę urodzoną 23 lipca 1960 r.? Czy zwolnienie będzie obowiązywać od lipca, czy sierpnia 2015 r.?
więcej »

Składkę na FP opłaca się za miesiąca, w których podstawa była równa lub wyższa niż płaca minimalna

11 lutego 2014
Pytanie: Mamy (od 01 października 2013 r.) podpisaną umowę zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych ze stawką godzinową, kwota rachunku zależy o ilości przepracowanych godzin. W jednym miesiącu ze względu na większą liczbę godzin została...
więcej »

Osoba prowadząca działalność po zasiłku macierzyńskim musi opłacać składkę na FP

Michał Jarosik 3 września 2013
Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą i od maja 2013 roku w związku z urodzeniem dziecka pobieram zasiłek macierzyński. Działalność jest prowadzona poprzez zatrudnionych w firmie pracowników. W związku z wejściem w życie od 17 czerwca nowych przepisów mam zamiar skorzystać z zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego. Czy po zakończeniu okresu zasiłkowego, gdy ponownie będę wykonywała działalność gospodarczą, będę zwolniona z obowiązku opłacania składki na FP przez okres 36 miesięcy?
więcej »

Pracownik nie wzbogaci się o składki na FP i FGŚP, z których opłacania zwolniony jest pracodawca

Krystyna Dąbrowska 30 sierpnia 2013
Pytanie:  Osoba zatrudniona poprzednio w pełnym wymiarze czasu pracy powróciła z urlopu wychowawczego (skrócony na jej wniosek) i złożyła wniosek o zmniejszenie etatu do 7/8. Czy wobec tego pracodawca (zatrudnienie powyżej 20 osób), przez 36 miesięcy, nie płaci składek na Fundusz Pracy za ww. pracownicę? Czy wartość naszej korzyści w postaci niezapłaconej miesięcznej składki na FP, powinniśmy przekazywać co miesiąc tej pracownicy, czy jest to tylko korzyść dla firmy, której nie należy nigdzie wpłacać?
więcej »

Rozwiązanie i ponowne nawiązanie stosunku pracy z tym samym pracodawcą nie pozbawia prawa do zwolnienia ze składek na FP

Katarzyna Pietruszyńska 25 lipca 2013
Pytanie:  Pracownica wróciła z urlopu macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko pracy w urzędzie gminy. Po pewnym czasie, w związku z wygranym naborem na stanowisko urzędnicze w tym samym urzędzie gminy, została z nią rozwiązana dotychczasowa umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony za porozumieniem stron i zawarta nowa umowa na 6 miesięcy na stanowisko urzędnicze. Ponieważ od pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy, to czy wymienioną osobę zatrudnioną na podstawie drugiej umowy o pracę można traktować jako osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego i nie odprowadzać od niej składek na FP?
więcej »

Przeliczanie wynagrodzenia na okres miesiąca przy ustalaniu obowiązku opłacania składki na FP

Izabela Nowacka 28 maja 2013
Pytanie:  Proszę o informację, czy w podanych niżej sytuacjach należy opłacać składki na Fundusz Pracy: 1. pracownik zatrudniony 1/4 etatu z wynagrodzeniem 400 zł (w przeliczeniu na pełen miesiąc 1.600 zł);2. pracownik z miesięczną stawką zasadniczą przebywał na zwolnieniu lekarskim przez pół miesiąca i otrzymał wynagrodzenie za czas przepracowany 1.500 zł brutto;3. pracownik przyjęty w połowie miesiąca wynagradzany stawką godzinową otrzymał wynagrodzenie 924 zł brutto.Czy sposób wynagradzania (ryczałtowy czy tez godzinowy) ma wpływ na przeliczanie wynagrodzenia na pełny miesiąc?
więcej »

Opłacanie składki na FP zależy od przychodu osiągniętego z zawartych umów

Magdalena Skalska 12 kwietnia 2013
Pytanie:  1 stycznia 2013 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która w tym czasie nie posiadała innego tytułu do ubezpieczenia. Z tym dniem zgłosiliśmy zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Od 25 lutego osoba ta wykonuje również umowę o pracę, ze stawką miesięczną powyżej wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenie z tytułu umowy o prace za okres 25-28 lutego 2013 r. zostało wypłacone w marcu 2013 r. Z tytułu zlecenia w lutym osoba ta natomiast otrzymała wynagrodzenie za godziny przepracowane w styczniu (kwota ta wynosiła 1.200 brutto). Czy w takiej sytuacji należało odprowadzić składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu zlecenia wypłaconego w lutym 2013 r.?
więcej »

Rozwiązując umowę traci się zwolnienie składkowe

Renata Gawęcka 20 grudnia 2012
Pytanie: Pytanie dotyczy zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy. Nauczycielka zatrudniona w naszej szkole w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r., 17 lipca urodziła dziecko. Dyrektor szkoły udzielił jej urlopu macierzyńskiego do końca trwania umowy o pracę, tj. do 31 sierpnia 2012 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę przekazaliśmy do ZUS dokumenty celem wypłaty dalszego zasiłku macierzyńskiego. W dniu 4 grudnia 2012 r.  z pracownicą podpisaliśmy kolejną umowę o pracę na czas określony od 4 grudnia 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Czy w związku z tym należy opłacać za tą osobę składki na Fundusz Pracy, czy też od stycznia 2012 r. możemy korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy przez 36 miesięcy?
więcej »

Składka na Fundusz Pracy nie zawsze jest należna z tytułu stosunku pracy

30 października 2012
Pytanie: Zatrudniamy 24-letnią studentkę. Czy w związku z tym mamy obowiązek opłacać za nią składkę na Fundusz Pracy? Studentka jest zatrudniona na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 750 zł. Nie pracowała i nie będzie pracować w godzinach nadliczbowych, a ponadto pracuje jednocześnie na umowę zlecenia u innego pracodawcy za wynagrodzeniem 1.000 zł brutto za miesiąc.
więcej »

Podjęcie pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie zmienia zasad liczenia okresu zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy

Renata Gawęcka 30 października 2012
Pytanie:  Pracownica w kwietniu 2012 r. powróciła z urlopu macierzyńskiego. W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego podjęła pracę w wymiarze 1/2 etatu na swoim dotychczasowym stanowisku pracy, a do pracy w pełnym wymiarze wróciła 24 czerwca po zakończeniu urlopu dodatkowego. Od kiedy należy liczyć okres 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy? Czy fakt podjęcia zatrudnienia w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma wpływ na zasady liczenia tego zwolnienia?
więcej »

Wpłata zaległych składek na FP i FGŚP

Renata Gawęcka 19 września 2012
Pytanie:  Pomyłkowo za pracownika przez 9 miesięcy nie została naliczona i zapłacona składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak teraz powinniśmy naprawić ten błąd?
więcej »

Składka na FP: Czy kolejny pracodawca może skorzystać ze zwolnienia składkowego przysługującego poprzedniemu?

Renata Zawiślak 31 sierpnia 2012
Pytanie: Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wróciła do pracy na niespełna 2 miesiące. Umowa o pracę rozwiązuje się z dniem 31.08.2012 r., a od 01.09.2012 r. osoba ta zacznie pracę u innego pracodawcy. Czy nowy pracodawca będzie w tej sytuacji zwolniony z pobierania składek na fundusz pracy?
więcej »

Wynagrodzenie wypłacone byłemu pracownikowi - składki na Fundusz Pracy

21 sierpnia 2012
248515_208069.jpg

© FotoChannels / Glow Images

Pytanie: Z końcem maja 2012 r. z pracownikiem zatrudnionym w naszej firmie została rozwiązana umowa o pracę i został on wyrejestrowany z ubezpieczeń. Na początku września będziemy mu wypłacali zaległe wynagrodzenie. Czy od tego wynagrodzenia powinna zostać naliczona składka na Fundusz Pracy?
więcej »

Zwolnienie od składek na FP i FGŚP a termin wypłaty wynagrodzenia przypadający 10. dnia kolejnego miesiąca

20 lipca 2012
Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP dla osoby powracającej z urlopu wychowawczego...
więcej »

Błędnie naliczone składki na Fundusz Pracy za osobę powracającą z urlopu macierzyńskiego

Joanna Goliniewska 10 lipca 2012
Pytanie: Po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego od osiągniętego przez nią wynagrodzenia (powyżej wynagrodzenia minimalnego) niesłusznie naliczałam składki na Fundusz Pracy, wykazałam je dokumencie DRA za dany miesiąc i takie też składki przekazałam do ZUS. Postępowałam tak przez cztery miesiące. Teraz już wiem, że 36 miesięcy składki po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie powinny być naliczane. W jaki sposób to skorygować? Jak mogę odzyskać przekazane pieniądze do ZUS?
więcej »

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy pracodawcy ojca dziecka powracającego z urlopu macierzyńskiego

14 czerwca 2012
Pytanie: Czy 36-miesięcznym zwolnieniem z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy jest objęty pracodawca zatrudniający pracownika-ojca przebywającego na urlopie macierzyńskim, przerwanym po 14 tygodniach przez matkę?
więcej »

Powrót z urlopu macierzyńskiego i niespełna miesięczna przerwa w zatrudnieniu a zwolnienie ze składek na FP i FGŚP

Izabela Nowacka 28 marca 2012
Pytanie: Pracownica wróciła do pracy 28 stycznia 2011 r. po urlopie macierzyńskim i od 1 lutego 2011 r. nasza firma nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP (teoretycznie do 31 stycznia 2014 r.). Jednak pracownica zwolniła się w lutym 2012 r. i ponownie zatrudniła od 1 marca 2012 r. Czy w takim wypadku, gdy wystąpiła przerwa w zatrudnieniu, nasza firma nadal nie musi opłacać składek na FP i FGŚP za tę pracownicę, aż do końca stycznia 2014 r., czy ta ulga przepada z chwilą rozwiązania stosunku pracy?
więcej »

Niska podstawa - kiedy odprowadzamy składki na FP i FGŚP

Grażyna Aniszewska 8 marca 2012
263086_228921.jpg

© FotoChannels / Glow Image

Pytanie: Zatrudniamy osobę na umowę o pracę w wymiarze 1/8 etatu.  Kwota 175 zł jest w tym przypadku podstawą składki emerytalnej i rentowej. Czy od wskazanej kwoty naliczamy i odprowadzamy również składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
więcej »

Składka na Fundusz Pracy za pracownicę, która z urlopu macierzyńskiego powróciła w 2008 r.

Grażyna Aniszewska 27 lutego 2012
Pytanie:  Moje pytanie dotyczy składki na Fundusz Pracy za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego. Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim do 18 grudnia 2008 r. Część zasiłku macierzyńskiego wypłacona została w styczniu 2009 r. Począwszy od lutego 2009 r. zaprzestaliśmy pobierania składki na Fundusz Pracy za tę osobę. Czy było to prawidłowe?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.