Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» ZUS»Aktualności ZUS»ZUS - Aktualności 2012

ZUS - Aktualności 2012

W 2013 r. świadczenia pielęgnacyjne będą przyznawane na nowych zasadach

Katarzyna Borkowska 6 grudnia 2012
Od nowego roku zawężona zostanie grupa osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby otrzymujące obecnie świadczenia zachowają prawo do ich pobierania do 30 czerwca 2013 r. Senat 30 listopada 2012 r. przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły w tekście.

Senat, zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadził 4 poprawki do ustawy 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, dalej: nowelizacja. Mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługiwać będzie (bez kryterium dochodowego):
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem,
4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osoba wymagająca opieki nie została umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej ani nie ma opiekuna faktycznego.

Zapamietaj! Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne od 1 lipca 2013 r. wyniesie 620 zł (a zatem wzrośnie o 100 zł).
Biorąc pod uwagę, finansowane z budżetu państwa, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, które wyniosą odpowiednio 170,60 zł i 55,80 zł, łączne wsparcie z budżetu państwa wyniesie 846,40 zł.

Kiedy nie będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przepisy przejściowe
Nowelizacja zakłada 6-miesięczny okres przejściowy (do 30 czerwca 2013 r.) dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach. Świadczenie to będzie wynosiło niezmiennie 520 zł. Osoby te w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy otrzymają informację o utracie po 1 lipca 2013 r. mocy decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zapamietaj! Osoby, które są obecnie uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego i będą spełniały warunki przewidziane przez nowe regulacje otrzymają dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwał od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Wejście nowelizacji w życie
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c nowelizacji, stanowiącym o nowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Wyższa kwota (620 zł) będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r.

Źródło: ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Katarzyna Borkowska, prawnik
Tekst opublikowany:5 grudnia 2012 r.
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Od 1 stycznia 2013 r. uprawnione osoby będą mogły wnioskować o nowy - specjalny...

Katarzyna Borkowska 5 grudnia 2012

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez Senat 30 listopada 2012 r., wprowadzi od 2013 r. nowy rodzaj zasiłku - specjalny zasiłek opiekuńczy, na...

W 2013 r. podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

14 września 2012

Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegnie krąg osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Kwota świadczenia wzrośnie od lipca przyszłego roku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny

11 września 2012

Osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które spełnią kryterium dochodowe, od stycznia 2013 r. będą mogły ubiegać się o wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wliczanie okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do stażu pracy

Katarzyna Pietruszyńska 28 lipca 2010

Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na syna z tytułu niepełnosprawności do 16 roku życia dziecka wlicza się do urlopu?

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.