Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Sobota, 28 listopada 2015
» Temat tygodnia

Temat tygodnia

W 2013 roku sporządzając listę płac dla pracowników, będziesz stosował te same wskaźniki

Izabela Nowacka 26 listopada 2012
256284_219158.jpg
© FotoChannels / Glow Images
Nie zmienią się stawki podatkowe, ani składkowe. Pozostanie również ta sama wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na pewno zmianie ulegnie wymiar czasu pracowników, a także dodatek nocny. Sprawdź co jeszcze się zmieni.
Na kolejny rok zamrożono też próg podatkowy. Co miesiąc będą też potrącane te same koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, w formie zryczałtowanej. Jedyna zmiana, jaka może dotknąć niektórych pracowników dotyczy procentowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu pracy twórczej wykonywanej na rzecz pracodawcy.

Wskaźniki podatkowo-składkowe potrzebne do sporządzenia listy płac w 2013 r.
Wskaźnik
Wysokość w 2013 roku
Stawka podatku dochodowego do dochodu w wysokości:
- do 85.528 zł
- ponad 85.528 zł
18%
32%
Kwota zmniejszająca podatek dochodowy:
- roczna
- miesięczna
556,02 zł
46,33 zł
Koszty uzyskania przychodów:
- miesięczne podstawowe
- miesięczne zamiejscowe
- roczne podstawowe - przy przychodach od jednego zakładu pracy
- roczne zamiejscowe - przy
przychodach od jednego zakładu pracy
- roczne podstawowe - przy przychodach z więcej niż jednego zakładu pracy
- roczne zamiejscowe - przy przychodach od więcej niż jednego zakładu pracy
111,25 zł
139,06 zł
1.335 zł
1.668,72 zł
2.002,05 zł
2.502,56 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne:
- emerytalna
- rentowa
- chorobowa
- wypadkowa
- na Fundusz Pracy
- na FGŚP
19,52% (płatnik składek i ubezpieczony po 9,76%)
8% (płatnik składek 6,5%, ubezpieczony - 1,5%)
2,45% (ubezpieczony)
1,93% (połowa najwyższej stopy, płatnik składek)
2,45% (płatnik składek)
0,1% (płatnik składek)
Składka zdrowotna:
- należna do ZUS
- do odliczenia od podatku PIT
9%
7,75%

Koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w 2013 r.
Przypomnijmy, że pracownicy korzystający z praw autorskich czyli wykonujący dla pracodawcy prace twórcze podlegające ochronie prawem autorskim i pokrewnymi. Obecnie do tej grupy pracowników są stosowane podwyższone, 50% koszty uzyskania przychodu. W 2013 r. pracownicy w stosunku do dochodów uzyskanych z tego źródła będą nadal mogli korzystać z tych kosztów.
Zapamietaj! Zostanie jednak ograniczona wysokość tych kosztów w danym roku podatkowym.
Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów wynoszą 50% uzyskanego przychodu, przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
W roku podatkowym łączne autorskie koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł (85.528 zł : 2). Do sprawdzenia, czy koszty nie przekroczyły kwoty limitu, zlicza się wszystkie przychody uzyskane z praw autorskich i pokrewnych, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnych np. o dzieło.

Jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania 50% normy (42.764 zł), koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.
Zapamietaj! To podatnik będzie musiał kontrolować roczną wysokość kosztów autorskich i w razie, gdy ustali, że koszty faktycznie dotąd uwzględnione zbliżają się do ustawowej granicy lub ją przekroczyły, składa płatnikowi pisemne oświadczenie o zaprzestaniu ich stosowania. Inaczej, po zakończeniu roku podatkowego, gdy przyjdzie do rozliczenia rocznego podatnik będzie musiał dopłacić podatek, bo wcześniej odliczył zbyt wysokie koszty i wpłacił za mały podatek.
Zakład pracy (bądź np. zamawiający dzieło), przy obliczaniu zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik (wykonawca dzieła) złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wymiar czasu pracy w 2013 r.
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tak ustalony, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:
  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ustalony w powyższy sposób wymiar czasu pracy, o 8 godzin.
Przepis art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który nie pozwalał na obniżenie wymiaru czasu pracy w sytuacji, gdy święto przypadło w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. w sobotę), został uchylony na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11, opublikowany w Dz. U., poz. 1110). Przepis ten uznano za niekonstytucyjny.
Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie także obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi - dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:
Miesiąc
Godziny pracy
Dni pracy
(po 8 godzin)
Obliczenia
styczeń
176
22
4 x 40 + 3 x 8 - 1 x 8
luty
160
20
4 x 40
marzec
168
21
4 x 40 + 1 x 8
kwiecień
168
21
4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8
maj
160
20
4 x 40 + 3 x 8 - 3 x 8
czerwiec
160
20
4 x 40
lipiec
184
23
4 x 40 + 3 x 8
sierpień
168
21
4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8
wrzesień
168
21
4 x 40 + 1 x 8
październik
184
23
4 x 40 + 3 x 8
listopad
152
19
4 x 40 + 1 x 8 - 2 x 8
grudzień
160
20
4 x 40 + 2 x 8 - 2 x 8

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla 3- miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:
Okres rozliczeniowy
Liczba godzin pracy
Liczba dni pracy (po 8 godzin)
Styczeń - marzec
504
63
Kwiecień - czerwiec
488
61
Lipiec - wrzesień
520
65
Październik - grudzień
496
62

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:
Okres rozliczeniowy
Liczba godzin pracy
Liczba dni pracy (po 8 godzin)
Styczeń - kwiecień
672
84
maj - sierpień
672
84
Wrzesień - grudzień
664
83

Wymiar czasu pracy w 2013 r. dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego wynosi:
Okres rozliczeniowy
Liczba godzin pracy
Liczba dni pracy (po 8 godzin)
Styczeń - grudzień
2008
251

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2013 r.
W 2013 r. wzrośnie dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami dodatków.
 
Miesiąc
Kwota dodatku za 1 godz.
Wzór obliczenia dla podstawowego
czasu pracy
styczeń
1,82 zł
(1.600 zł : 176 godzin) x 20%
luty
2 zł
(1.600 zł : 160 godzin) x 20%
marzec
1,90 zł
(1.600 zł : 168 godzin) x 20%
kwiecień
1,90 zł
(1.600 zł : 168 godzin) x 20%
maj
2 zł
(1.600 zł : 160 godzin) x 20%
czerwiec
2 zł
(1.600 zł : 160 godzin) x 20%
lipiec
1,74 zł
(1.600 zł : 184 godzin) x 20%
sierpień
1,90 zł
(1.600 zł : 168 godzin) x 20%
wrzesień
1,90 zł
(1.600 zł : 168 godzin) x 20%
październik
1,74 zł
(1.600 zł : 184 godzin) x 20%
listopad
 2,11 zł
(1.600 zł : 152 godzin) x 20%
grudzień
 2 zł
(1.600 zł : 160 godzin) x 20%

Podstawa prawna: 
- art. 129, art. 130 i art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- art. 1 pkt 2 lit. b, lit. c - e ustawy z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1278),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1026).
Autor: Izabela Nowacka, specjalista ds kadrowo-płacowych
Tekst opublikowany:23 listopada 2012 r.
wróć do listy
Ocena:

0 głosówPowiązane artykuły

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 r. to wzrost innych świadczeń

12 grudnia 2012

Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r.,...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 r. to wzrost innych świadczeń

12 grudnia 2012

Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r.,...

Skutki planowania pracy ponad wymiar w podstawowym systemie czasu pracy

7 marca 2012

Pytanie: Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o prace (pełny etat) w podstawowym systemie czasu pracy. Pracuje tylko w dni robocze w godz. 7.oo-21.oo. W miesiącu który miał 21 dni roboczych...

Od stycznia 2013 r. limit 50% kosztów „autorskich” stanie się...

Katarzyna Borkowska 19 listopada 2012

Od nowego roku koszty „autorskie” - ustalane w wysokości 50% - nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Dnia 11 listopada 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 24...

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.