Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 25 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności, ekwiwalent za urlop

Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności, ekwiwalent za urlop

Sposób uwzględniania zmiennych i stałych składników płacy przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego

Izabela Nowacka 25 sierpnia 2010
Pytanie: Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Pracownicy w naszej firmie otrzymują wynagrodzenie wg stawki miesięcznej, składające się z płacy zasadniczej, premii regulaminowej oraz dodatku stażowego, a w niektórych przypadkach - także dodatku funkcyjnego. Grupa pracowników co miesiąc otrzymuje również dodatek za pracę w nocy, święto (jeśli akurat przypada w danym miesiącu) oraz za pracę w godzinach nadliczbowych (które w pewnej grupie zawodowej zdarzają się co miesiąc). Jeśli pracownik przebywał na urlopie np. w lipcu, to otrzyma wynagrodzenie w pełnej miesięcznej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze, premię i wysługę (oraz niektórzy funkcyjny). Natomiast podstawę wyliczenia wynagrodzenia za urlop stanowią tylko dodatki (nocny, świąteczny, wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny) z 3 miesięcy poprzedzających urlop (czerwiec, maj, kwiecień), których wysokość dzielona jest przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z jakiego została ustalona podstawa. Tak uzyskany wynik (stawka godzinowa) mnożony jest przez liczbę godzin pracy, jakie by pracownik przepracował w czasie urlopu. Czy tak samo należy postąpić w przypadku grupy pracowników, którzy nie pracują w nocy ani w święto, a praca w godzinach nadliczbowych zdarza się sporadycznie (wówczas na wynagrodzenie za urlop składałoby się tylko to wynagrodzenie za nadgodziny)? Proszę o odpowiedź, czy wyliczanie wynagrodzenia za urlop w sposób podany wyżej jest prawidłowe i czy taką zasadę należy stosować do wszystkich grup zawodowych?

Obliczanie ekwiwalentu urlopowego dla pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Izabela Nowacka 15 czerwca 2010
Pytanie: Jak należy obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w następującym przypadku. Pracownik powołany 28 lutego 2010 r. został odwołany z zajmowanego stanowiska z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o pracę, bez obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Stosunek pracy zostanie rozwiązany 31 maja 2010 r. Czy obliczając ekwiwalent za urlop można wziąć pod uwagę składniki wynagrodzenia z okresu nieświadczenia pracy? W marcu 2010 r. pracownik ten otrzymał premię kwartalną. Czy i jak ją wliczyć do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
więcej »

Wynagrodzenie urlopowe pracownicy otrzymującej zmienne składniki wynagrodzenia, która przed urlopem przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim

Izabela Nowacka 17 maja 2010
Pytanie: Pracownica osiąga miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł. Dodatkowo otrzymuje prowizję uzależnioną od wykonania planu. W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie pracownicy, a później urlop macierzyński, pracownica uzyskiwała prowizje w wysokości 6.000 zł - 8.000 zł miesięcznie. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica wykorzystała zaległy urlop wypoczynkowy, dla którego podstawę stanowiło wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie. Do pracy pracownica wróciła 1. marca 2010 r. W marcu i kwietniu 2010 r. pracownica wykorzystała po 2 dni urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu podstawy urlopowej za marzec pod uwagę wzięto wynagrodzenia sprzed zwolnień lekarskich i urlopu macierzyńskiego. Jednak przy ustalaniu podstawy urlopowej za kwiecień wzięto pod uwagę tylko wynagrodzenie za marzec, czyli podstawę 3.000 zł. Pracodawca powołał się na § 11 pkt 2 rozporządzenia urlopowego. Pracownica w marcu nabyła prawo do prowizji, lecz jest ona wypłacana z miesięcznym opóźnieniem, czyli na koniec kwietnia. Czy pracodawca dobrze zinterpretował przepisy, czy też powinien naliczyć podstawę urlopową tak samo jak za marzec?
więcej »

Podstawa wypłaty świadczeń ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku w razie braku członków rodziny uprawnionych do renty

Izabela Nowacka 4 maja 2010
Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową samorządu terytorialnego. W dniu 26 marca 2010 r. zmarł pracownik naszej jednostki. Z naszych informacji wynika, że pracownik był bezdzietnym wdowcem (pracownik ma rodzeństwo) i nie posiadał osób spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Za 2009 r. nie wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego, a w 2010 r. nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, ponieważ cały czas przebywał na zasiłku chorobowym. Czy listę na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy sporządzić i zatwierdzić do wypłaty teraz, czy może z naliczeniem ekwiwalentu należy czekać do zakończenia postępowania spadkowego (o ile takie zostanie przeprowadzone - nie mamy informacji na ten temat)?
więcej »

Prowizja od sprzedaży wypłacana zaliczkowo i wyrównywana z końcem roku a obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Izabela Nowacka 29 kwietnia 2010
Pytanie: Jeden z naszych pracowników otrzymuje, oprócz zwykłego miesięcznego wynagrodzenia (w stałej stawce), dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne, i tak: » jeżeli roczna sprzedaż usług osiągnie 5999 tys., prowizja wyniesie 0,13% od osiągniętej kwoty sprzedaży netto, » jeżeli roczna sprzedaż usług osiągnie wartość netto od 6 do 7 mln, prowizja roczna wyniesie 0,23% od osiągniętej kwoty sprzedaży netto, » jeżeli roczna sprzedaż usług przekroczy 7 mln, prowizja wyniesie 0,37%. Miesięcznie pracownik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zaliczkowo w wysokości 0,13% od osiągniętej kwoty sprzedaży netto. Na koniec roku otrzymuje więc prowizję w dość znacznej kwocie (wyrównanie za cały rok, ponieważ sprzedaż zawsze przekracza wartość 7 mln). Przez pierwszy kwartał roku pracownik wykorzystuje urlop. Czy w związku z tym kwotę wypłaconej prowizji traktujemy jako zmienne składniki wynagrodzenia i z nich liczymy wynagrodzenie urlopowe za okres 3 ostatnich miesięcy? Odnośnie progów prowizyjnych mam wątpliwość, czy od każdej skali sprzedaży netto nie powinniśmy płacić prowizji odrębnie. Pracownik osiągnął sprzedaż powyżej 7 mln i na koniec roku otrzymał za całą sprzedaż 0,32% prowizji. Czy to jest właściwe obliczenie?
więcej »

Premia miesięczna wypłacana w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni oraz premia kwartalna a sposób obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Izabela Nowacka 27 kwietnia 2010
Pytanie: Jak, w myśl nowych zasad, policzyć wynagrodzenie za czas urlopu w następującym przypadku: urlop wypoczynkowy od 7 do 19 czerwca 2010 r., okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Pracownik otrzymuje: wynagrodzenie zasadnicze 5.000 zł (pełen etat), premię miesięczną, kwartalną, które ulegają zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, zgodnie z zapisem regulaminu wynagradzania. Premia miesięczna za kwiecień wypłacona w maju 1.500 zł (ilość godzin przepracowanych w maju - 184), premia za marzec wypłacona w kwietniu 1.000 zł (5 dni zwolnienia lekarskiego i 5 dni urlopu wypoczynkowego w marcu, ilość godzin przepracowanych w kwietniu 176), premia za luty wypłacona w marcu 0 zł (ilość godzin przepracowanych w marcu 120), premia styczniowa wypłacona w lutym 2.000 zł (ilość godzin przepracowanych w lutym 112), premia grudniowa wypłacona w styczniu 1.500 zł (ilość godzin przepracowanych w styczniu 168), premia uznaniowa kwartalna wypłacona w kwietniu 3.000 zł (za I kwartał 2010 r.).
więcej »

Obliczanie ekwiwalentu za urlop pracownika nagradzanego zmiennymi składnikami wynagrodzenia, który chorował cały miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy

Izabela Nowacka 11 kwietnia 2010
Pytanie: Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop pracownika, który w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających wypłatę chorował 1 miesiąc? Dodatki, tj. szkodliwy, kasowy - uzupełniamy, nie wiemy jak postąpić z premią miesięczną. Premia ta jest wypłacana co miesiąc po potrąceniu za każdy dzień choroby (np. 300 zł : 30 dni x 25 dni - 5 dni choroby). Czy premię należy uzupełnić dzieląc przez dni przepracowane, a mnożąc przez ilość dni do przepracowania? Jeżeli pracownik pracuje na 1/2 etatu i ma wypłacane wyrównanie do pełnego etatu, to czy przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop należy do podstawy przyjąć kwotę z wyrównaniem - średnią z 3 miesięcy, a jeżeli pracownik chorował - to czy wyrównanie należy uzupełnić?
więcej »

Zniesienie premii uznaniowej a wynagrodzenie za czas urlopu

Izabela Nowacka 23 marca 2010
Pytanie: Jak prawidłowo wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z którego korzystał w lutym 2010 r.? Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5.000 zł brutto. Otrzymuje również premię uznaniową - była ona wypłacana od kwietnia 2009 r. do listopada 2009 r., odpowiednio w różnych kwotach. W grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. nie była wypłacona. Z jakich miesięcy liczyć średnią do urlopu?
więcej »

Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym i bezpłatnym

Izabela Nowacka 8 marca 2010
Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ze stałą pensją zasadniczą oraz otrzymuje premię uznaniową. Pracuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W styczniu przebywał na urlopie wypoczynkowym (od 4 do 13 stycznia) oraz na urlopie bezpłatnym (od 14 do 31). Czy taka osoba dostaje pensję zasadniczą za dni 1 i 3 stycznia, które są ustawowo wolne, i sobotę (2 stycznia), która nie jest dniem pracy dla tego pracownika? Jak naliczyć wynagrodzenie tego pracownika za styczeń?
więcej »

Urlop bezpłatny policjanta z tytułu pełnienia funkcji związkowej a prawo do ekwiwalentu w razie przejścia na emeryturę

Łukasz Pisarczyk 22 lutego 2010
Pytanie: Z dniem 30 listopada 2009 r. przeszedłem na emeryturę. Pracodawcą był komendant wojewódzki policji. Wypłacono mi odprawę wynikającą z ustawy o policji, ale nie wypłacono mi ekwiwalentu za urlopy niewykorzystane w latach 2007, 2008, 2009 twierdząc, że nie nabyłem prawa do tych urlopów z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w organizacji związkowej. Skierowałem pismo o wydanie decyzji administracyjnej z argumentacją, z jakiego tytułu nie nabyłem prawa do tych urlopów i oczywiście otrzymałem odpowiedź jak wyżej. W odwołaniu do II instancji opisałem wszystko dokładnie i ta umorzyła postępowanie w całości i uchyliła decyzję I instancji w grudniowej decyzji. W uzasadnieniu organu II instancji doczytałem się, że pracodawca powinien mi wypłacić ekwiwalent, ponieważ przyznanie do niego prawa nie jest decyzją administracyjną. Skierowałem pismo do komendanta wojewódzkiego policji o natychmiastowe wypłacenie ekwiwalentu, ale ten podtrzymał swoje stanowisko o braku podstaw do wypłaty. Podparł to stanowiskiem radcy prawnego. Rozumiem, że ta formacja pracuje w oparciu o ustawę o policji, a nie Kodeks pracy, ale niezrozumiałe jest dla mnie zachowanie komendanta, skoro nie znalazłem podstaw w ustawie do niewypłacenia ekwiwalentu za urlop. Teraz jestem w martwym punkcie. Proszę o poradę, jak mam dalej postępować, by wyegzekwować wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlopy?
więcej »

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy z pracownicą, która w trakcie urlopu wychowawczego nabyła prawo do urlopu uzupełniającego

Małgorzata Lenarczyk-Brachet 5 stycznia 2010
Pytanie:  Pracownica 4 września 2009 r. rozpoczęła urlop wychowawczy, jednak wcześniej wykorzystała 20 dni przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. W dniu 20 listopada 2009 r. nabyła prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownica wypowiedziała umowę o pracę, a okres wypowiedzenia skończy się 31 stycznia 2010 r. Czy wraz z rozwiązaniem umowy z końcem stycznia musimy wypłacić pracownicy ekwiwalent za 6 dni urlopu wypoczynkowego, do których nabyła prawo na urlopie wychowawczym?
więcej »

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w terminie wypłaty wynagrodzeń, przypadającym przed dniem rozwiązania umowy

Bartosz Kozłowski 3 stycznia 2010
Pytanie: Czy pracownikowi, któremu kończy się umowa 31 grudnia 2009 r., można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop w dniu wypłaty wynagrodzeń, tj. 28 grudnia 2009 r.?
więcej »

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika nagradzanego stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia, którego zatrudnienie ustało przed upływem 3 miesięcy

Izabela Nowacka 18 grudnia 2009
Pytanie: Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeśli pracownik był zatrudniony od 1 września do 7 listopada 2009 r. (niepełne 3 miesiące), a jego wynagrodzenie składa się ze stałego wynagrodzenia, które wynosi 1.000 zł miesięcznie oraz prowizji, która za wrzesień wynosiła 459,24 zł, za październik - 424,88 zł oraz za listopad - 300 zł? Ponadto pracownik we wrześniu otrzymał premię uznaniową 400 zł oraz w październiku również premię w wysokości 400 zł.
więcej »

Obliczanie ekwiwalentu za urlop w świetle nowych przepisów rozporządzenia urlopowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Emilia Wawrzyszczuk 17 grudnia 2009
Pytanie: Od 3 listopada 2009 r. uległy zmianie zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu za urlop. Jak obliczyć ekwiwalent za 8 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu. Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika 640 zł + 160 zł premii = 800 zł.
więcej »

Uzupełnianie wynagrodzenia pracownika dla celów obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Izabela Nowacka 8 grudnia 2009
Pytanie: Mam pytanie dotyczące wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Czy zgodny z przepisami jest taki sposób jego wyliczenia: pracownik ze stawką godzinową i premią z nadgodzinami przepracował: » w marcu 2009 r. 5 dni (powinien przepracować 22 dni) - otrzymał wynagrodzenie 368,92 zł, » w lutym 2009 r. 20 dni (pełny wymiar czasu pracy) - otrzymał wynagrodzenie 1.347,36 zł, » w styczniu 2009 r. 14 dni (powinien przepracować 21 dni) - otrzymał wynagrodzenie 988,06 zł. Uzupełnianie wynagrodzenia wygląda następująco: » marzec 2009 r.: 368,92 : 5 dni x 22 dni = 1.623,25 zł, » luty 2009 r.: bez zmian (1.347,36 zł), » styczeń 2009 r.: 988,06 zł : 14 dni x 21 dni = 1.482,09 zł. Następnie dzielę sumę z tych miesięcy przez 3, otrzymuję kwotę średnią z 3 miesięcy. Potem stosuję współczynnik i dzielę wynik przez 8. Czy ten sposób jest zgodny z aktualnymi przepisami?
więcej »

Obliczanie wynagrodzenia pracownika, który w danym miesiącu chorował oraz przebywał na urlopie wypoczynkowym

Izabela Nowacka 3 grudnia 2009
Pytanie: Jestem początkującą księgową w jednostce publicznej. Proszę o rozpisanie krok po kroku, jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który chorował 6 dni i przebywał na urlopie wypoczynkowym. Dodam, że pobiera wynagrodzenie 1.400 zł, dodatek stażowy 280 zł i premie 20% płacy zasadniczej - 280 zł (koszty podwyższone oraz przysługująca ulga, wynagrodzenie za czas choroby wynosi 282,46 zł).
więcej »

Wynagrodzenie urlopowe pracownika nagradzanego stawką godzinową, który otrzymuje również zmienne składniki wynagrodzenia

Izabela Nowacka 2 grudnia 2009
Pytanie: Proszę o odpowiedź, czy mój system kadrowo-płacowy błędnie wylicza wynagrodzenie za urlop, stosując poniższą zasadę? Dla pracownika, którego wynagrodzenie jest określone w stawce za godzinę, z premią, dodatkiem za pracę w nocy i czasem za pracę w godzinach nadliczbowych system liczy (przykładowo): » w marcu 2009 r. przepracował 144 godziny, wynagrodzenie to 1.226,88 zł (płaca zasadnicza), premia 257,64 zł, dodatek za pracę w nocy 122,69 zł, razem 1.607,21 zł, » w lutym 2009 r. przepracował 160 godzin - 1.363,20 zł płaca zasadnicza, premia 340,80 zł, dodatek za pracę w nocy 68,16 zł, razem 1.772,16 zł, » w styczniu 2009 r. przepracował 144 godziny, pensja zasadnicza 1.226,88 zł, premia 355,79 zł i dodatek za pracę w nocy 81,79 zł, razem 1.664,46 zł. System dodaje wynagrodzenia brutto za 3 miesiące, co w tym wypadku wynosi 5.043,83 zł, dzieli przez przepracowane godziny, tj. razem 448, i tak wyliczoną stawkę mnoży przez godziny urlopu. Kontrola inspekcji pracy oświadczyła, że jest to naliczanie wynagrodzenia za urlop niezgodnie z przepisami.
więcej »

Zmiana rozporządzenia urlopowego a sposób ustalania ekwiwalentu za urlop dla pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Emilia Wawrzyszczuk 30 listopada 2009
Pytanie: W świetle zmienionego 3 listopada 2009 r. rozporządzenia dot. zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz wypłacania ekwiwalentu za urlop, jaki należałoby przyjąć współczynnik wypłaty ekwiwalentu dla osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która zatrudniona jest na pełnym etacie, ale ma prawo do dobowej normy czasu pracy w wymiarze 7 godzin?
więcej »

Podstawa wymiaru ekwiwalentu za urlop pracownika, który zachorował już w 1. miesiącu pracy

Izabela Nowacka 27 listopada 2009
Pytanie: Proszę o wskazówki, jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy u pracownicy, która pracę rozpoczęła 4 maja 2009 r. jako pracownik robót publicznych? Umowa zawarta została na 6 miesięcy, a pani ta zaczęła chorować od 16 maja 2009 r., wobec tego jaką ustalić podstawę?
więcej »

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego pracownika otrzymującego ryczałt za godziny nadliczbowe

Izabela Nowacka 6 listopada 2009
Pytanie: Kierowcy zatrudnieni w naszej spółce otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe. Czy do wyliczenia wynagrodzenia za 1 godzinę urlopu wypoczynkowego należy przyjąć czas faktycznie przepracowany przez pracownika?
więcej »
  1  2  3  4  5  6    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.