Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności, ekwiwalent za urlop

Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności, ekwiwalent za urlop

Warunki wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

22 maja 2012
Pytanie: Czy pracownik może żądać wypłaty ekwiwalentu, w przypadku gdy nie ma możliwości wykorzystania urlopu, a został mu zaległy urlop, który wkrótce się przedawnia?

Wynagrodzenie za nadgodziny z poprzedniego okresu rozliczeniowego i zaległe z poprzedniego roku a podstawa ekwiwalentu za urlop

Izabela Nowacka 16 kwietnia 2012
Pytanie: W jaki sposób ustalić podstawę do ekwiwalentu za urlop przy zmiennych składnikach (nadgodziny): 1. Pracownik zwolniony 31 marca 2012 r. Dnia 10 stycznia 2012 r. wypłacono wynagrodzenie za nadgodziny za miesiące od października do grudnia 2011 r. (3-miesięczny okres rozliczeniowy, nadgodziny nie zostały wybrane), w wysokości 250 zł. Jak w takim wypadku powinniśmy ustalić podstawę do ekwiwalentu za urlop, czy mamy potraktować ten składnik jako dłuższy niż 1 miesiąc? 2. Pracownik zwolniony 31 marca 2012 r. W styczniu 2012 r. wypłacono zaległe nadgodziny z 2010 r. Czy ustalając podstawę do ekwiwalentu za urlop powinniśmy wliczyć wypłatę zaległych nadgodzin?
więcej »

Rozliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wypłacanego po ustaniu stosunku pracy

Izabela Nowacka 19 marca 2012
Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w naliczeniu ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 2011 r. dla byłego pracownika. W lutym 2012 r. mieliśmy kontrolę PIP, która stwierdziła nieprawidłową ilość dni urlopu, za którą powinniśmy naliczyć ekwiwalent pieniężny w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem 2 maja 2011 r. Wynagrodzenie za maj wypłacamy w czerwcu i wówczas naliczyliśmy ekwiwalent pieniężny za 6 dni, a powinniśmy za 7 dni. Zaleceniem pokontrolnym nakazano naliczyć i wypłacić ekwiwalent pieniężny za 1 dzień urlopu wypoczynkowego. Pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną 1.400 zł: » w kwietniu 2011 r. przepracował 18 dni, 2 dni nieobecności usprawiedliwionej niepłatne, otrzymał 1.260 zł oraz premię regulaminową 315 zł, » w marcu 2011 r. przepracował 22 dni, przebywał 1 dzień na urlopie wypoczynkowym, otrzymał 1.400 zł, premię 734,90 zł oraz dodatek za dyżur domowy 61,04 zł, » w lutym 2011 r. przepracował 19 dni, 1 dzień przebywał na urlopie wypoczynkowym, otrzymał 1.400 zł, premia 465,50 zł, dodatek szkodliwy 29,76 zł i wynagrodzenie za dyżur domowy 33,23 zł. Mam problem ze sporządzeniem listy płac dla byłego pracownika. Czy zastosować koszty uzyskania przychodu, jaki sposób rozliczyć naliczone wynagrodzenie w druku rozliczeniowym do ZUS i w jakiej wysokości powinnam naliczyć należne odsetki oraz należny podatek i jaka kwota przychodu powinna być ujęta w PIT-11 dlatego byłego pracownika?
więcej »

Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Barbara Tomaszewska 4 stycznia 2012
Pytanie: Pracodawca od 1 lipca 2011 r. wprowadził regulamin premiowania, przyznający pracownikom premie kwartalne. I tak za lipiec, sierpień i wrzesień 2011 r. premia została wypłacona w listopadzie (zgodnie z zapisami regulaminu), za październik, listopad i grudzień  2011 r. premia zostanie wypłacona w lutym 2012 r. Z pracownikiem rozwiązujemy umowę o pracę w marcu 2012 r. Przez jaką liczbę miesięcy pracodawca powinien podzielić wypłaconą premię: czy za miesiące, za które przysługuje premia (2 kwartały - 6 miesięcy), czy za miesiące od wprowadzenia premii do miesiąca ustalenia podstawy ekwiwalentu (od lipca 2011 r. do lutego 2012 r. - 8 miesięcy)?
więcej »

Wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem do 14 roku życia a premia wypłacona w miesiącu korzystania ze zwolnienia

Barbara Tomaszewska 12 grudnia 2011
Pytanie: Pracownica korzystała z 2 dni opieki (2ni x 8 godzin). W miesiącu, w którym wykorzystywała opiekę, prezes przyznał premię (otrzymali ją wszyscy pracownicy z wyjątkiem 5 osób). Czy z tej premii należy wyliczyć wynagrodzenie urlopowe z tytułu opieki nad dzieckiem?
więcej »

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, gdy przez pozostałą część miesiąca pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim

Barbara Tomaszewska 21 listopada 2011
Pytanie: Dnia 16 listopada 2011 r. pracownicy kończy się urlop macierzyński. Na pozostałe dni listopada pracownica zamierza wziąć urlop wypoczynkowy. Jak naliczyć wynagrodzenie za te dni na urlopie? Dzieląc brutto przez 30 i odejmując 16 dni urlopu (zasiłku macierzyńskiego), czy dzieląc brutto przez ilość dni do przepracowania i mnożąc przez przepracowane - w tym przypadku dzieląc przez 20 i mnożąc przez 10? Kwoty wychodzą różne i nie wiadomo, na który przepis się powołać.
więcej »

Wynagrodzenie urlopowe w razie wcześniejszej zmiany zasad wynagradzania

Izabela Nowacka 12 października 2011
Pytanie: W kwietniu 2011 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie, na które składało się: wynagrodzenie zasadnicze 2.520 zł, dodatek stażowy 302,40 zł, premia miesięczna 1.412,60 zł, wynagrodzenie za urlop 626,40 zł. W związku ze zmianą zasad wynagradzania w maju 2011 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze: 3.500 zł, premię miesięczną 2.819 zł. W czerwcu 2011 r. (po kolejnej zmianie zasad wynagradzania) otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł, premię kwartalną (wprowadzaną w miejsce premii miesięcznej) 5.312 zł. Od 20 lipca do 2 sierpnia 2011 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Które z wymienionych powyżej składników wynagrodzenia i w jakiej wysokości należy wliczyć do wynagrodzenia urlopowego, aby zostało one wyliczone we właściwej wysokości?
więcej »

Ekwiwalent za urlop dla pracownika nagradzanego stałą stawką, który chorował w miesiącu ustania zatrudnienia

Izabela Nowacka 10 października 2011
Pytanie: Jakie przyjąć wynagrodzenie do wyliczenia ekwiwalentu za 40 godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stałej wysokości miesięcznej 2.100 zł brutto? Zatrudnienie ustało 24 sierpnia 2011 r., pracownik chorował od 28 lipca 2011 do 3 sierpnia 2011 r. Jak wyglądałyby wyliczenia, gdyby temu samemu pracownikowi przyznano w lipcu 2011 r. premię uznaniową w wysokości 200 zł brutto, która zgodnie z regulaminem wynagradzania pomniejszana jest proporcjonalnie za czas choroby?
więcej »

Rezygnacja pracownika z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy a odpowiedzialność pracodawcy

Anna Zajączkowska 1 czerwca 2011
Pytanie: Pracownik rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony 31 maja 2011 r. w ramach porozumienia stron. Złożył u pracodawcy prośbę o niewypłacalnie mu ekwiwalentu za urlop od stycznia do maja 2011 r. i przeniesienie na świadectwo pracy pełnego wymiaru urlopu. W jaki sposób ma postąpić pracodawca?
więcej »

Wynagrodzenie urlopowe pracownika czasowo oddelegowywanego do pracy za granicą, gdzie obowiązują inne zasady wynagradzania

Izabela Nowacka 27 kwietnia 2011
Pytanie: Zatrudniamy pracowników z określonym stałym wynagrodzeniem (stawka miesięczna). Część pracowników czasowo zostaje oddelegowana do pracy we Francji na podstawie aneksu oddelegowania. Na wynagrodzenie tych pracowników składa się stawka godzinowa, dodatek żywieniowy oraz dodatek za rozłąkę. W jaki sposób określić podstawę wynagrodzenia urlopowego pracownika, który przez ostatnie 12 miesięcy pracował zarówno w Polsce (wynagrodzenie stałe 1.500 zł brutto), jak i we Francji (oddelegowanie)? W przypadku pracy we Francji wynagrodzenie pracownika było zależne od miesięcznego wymiaru czasu pracy, np. 20 dni x 8,5 euro (przeliczone na PLN) + 20 dni x dodatek żywieniowy + 31 dni x dodatek za rozłąkę. Czy w tym przypadku pod uwagę bierzemy wynagrodzenie z ostatnich 3, czy 12 miesięcy? Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego wliczamy wszystkie składniki łącznie z dodatkiem żywieniowym i rozłąkowym? Nadmieniam, iż urlop jest wykorzystywany na terenie Polski. W jaki sposób prawidłowo naliczyć wynagrodzenie urlopowe?
więcej »

Ekwiwalent urlopowy dla pracownika przechodzącego na rentę, któremu przed rozwiązaniem stosunku pracy przyznano umiarkowany stopień niepełnosprawności

Izabela Nowacka 5 kwietnia 2011
Pytanie: W związku z przejściem na rentę pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Pracownik od 17 marca do 14 września 2010 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od 15 września 2010 r. do 13 marca 2011 r. pobierał świadczenie rehabilitacyjne. W dniu 22 listopada 2010 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał pracownikowi orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jak prawidłowo naliczyć ekwiwalent, skoro przed pójściem na zwolnienie lekarskie pracownik otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcznej kwocie w wysokości 5.360,80 zł brutto, natomiast od 1 maja 2010 r. wynagrodzenie uległo zmianie i wynosiło 5.561,20 zł brutto. Czy do podstawy obliczenia ekwiwalentu należy wliczyć zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, czy nie należy brać tych świadczeń pod uwagę i za podstawę przyjąć ostatnie wynagrodzenie? Czy otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu należy podzielić przez 8, czy przez 7 godzin (dobowa norma czasu pracy) w związku z uzyskanym przez pracownika orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pomimo iż od chwili uzyskania orzeczenia pracownik nie świadczył pracy?
więcej »

Prowizja w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop i zasiłku chorobowego

Barbara Tomaszewska 30 marca 2011
Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową (podlegamy pod urząd gminy). Zatrudniamy inkasentów, którym zmieniliśmy warunki wynagradzania - zmniejszona została podstawa, natomiast otrzymują oni premie za wystawione faktury (1 zł od faktury gotówkowej i 0,80 zł od przelewowej). Ponadto inkasenci otrzymują dodatek stażowy. Okres rozliczeniowy w przypadku premii za faktury jest liczony od 21. dnia miesiąca do 20. dnia miesiąca następnego. Czy należy i w jaki sposób uwzględniać te premie w podstawie naliczenia wynagrodzenia urlopowego? Czy premia ta wchodzi do podstawy chorobowego? Zastanawiamy się także nad zmianą warunków wynagradzania na taki, aby zwiększyć podstawę. Pracownicy mieliby określoną stałą liczbę faktur do wystawienia (w ramach podstawy), natomiast ponad ten limit otrzymywaliby premię za każdą kolejną fakturę. Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że ta premia nie wchodzi do podstawy do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia urlopowego - czy w ogóle trzeba to zaznaczać? Nie wiem, czy można to nazwać premią, czy może ująć to jako inny składnik?
więcej »

Zmiana systemu wynagradzania z prowizyjnego na stałą stawkę miesięczną a sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego

Izabela Nowacka 9 marca 2011
Pytanie: Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego za okres od 3 do 28 stycznia 2011 r. oraz od 1 do 25 lutego 2010 r. pracownika zatrudnionego od 10 grudnia 2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik początkowo wynagradzany był stawką miesięczną zasadniczą (1.276 zł brutto, następnie od 1 stycznia 2009 r. - 5.000 zł brutto, a od 01 stycznia 2010r - 8.600 zł brutto). Od dnia 1 lutego 2010 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne. Dnia 1 stycznia 2011 r. ponownie został zmieniony system wynagradzania pracownika i otrzymał on stawkę miesięczną zasadniczą w wysokości minimalnego wynagrodzenia - 1.386 zł brutto. Wynagrodzenie pracownika w 2010 r. przedstawiało się następująco: » październik - 16.856,48 zł brutto (wynagrodzenie prowizyjne), » listopad - 7.567,59 zł brutto (wynagrodzenie prowizyjne), » grudzień - 2.464, 84 zł brutto (wynagrodzenie prowizyjne). Moje wątpliwości budzi fakt, czy w ogóle należy przeliczyć wynagrodzenie urlopowe, skoro zgodnie z porozumieniem zmienił się całkowicie system wynagradzania?
więcej »

Dodatek za pracę w porze nocnej a wynagrodzenie pracownika w miesiącu wykorzystywania urlopu

Barbara Tomaszewska 24 lutego 2011
Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie od 15 do 20 stycznia 2011 r. Według sporządzonego grafiku powinna w tym okresie mieć 3 dyżury nocne. Czy w tej sytuacji wypłacamy jej dodatek za pracę w porze nocnej?
więcej »

„Premia” od zysku wypłacana w pełnej wysokości bez względu na nieobecności w pracy a wynagrodzenie urlopowe

Izabela Nowacka 11 stycznia 2011
Pytanie: Pracownik zatrudniony na pełen etat, w 3 kolejnych miesiącach otrzymywał premię regulaminową od zysku za cały miesiąc w następującej wysokości: lipiec 2010 r. - 6.000 zł (przepracował 160 godzin), sierpień 2010 r. - 4.000 zł (przepracował 168 godzin), wrzesień 2010 r. - 8.000 zł (przepracował 176 godzin). Wynagrodzenie urlopowe za 1 godzinę ze zmiennych składników wynagrodzenia (premii) wynosi 35,71 zł, co daje 258,68 zł dodatku za każdy dzień urlopu (8 godzin). Pracownik w październiku 2010 r. ma wyliczone 6.000 zł premii regulaminowej od zysku za cały miesiąc. Przepracował 120 godzin oraz był na urlopie 5 dni (40 godzin). Wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników z 3 miesięcy poprzedzających urlop wynosi (za 5 dni urlopu) 1.428,40 zł (5 dni x 258,68 zł). W jaki sposób należy wypłacać premię, aby była zgodna z przepisami i aby nie dokonywać podwójnej zapłaty pracownikowi z tytułu przebywania na urlopie i dodatkowo wypłacania premii? Który z poniżej przedstawionych sposobów liczenia jest właściwy i zgodny z przepisami? Sposób I: 6.000  zł premii : 160 godzin (liczba godzin do przepracowania w październiku 2010 r.) x 120 godzin (liczba godzin przepracowanych) = 4.500 zł + średnia za urlop 1.428,40 zł = 5.928,40 zł. Sposób II: 6.000 zł + dodatek za urlop 1.428,40 zł = 7.428,40 zł? Czy zasadnym będzie zapis w regulaminie premiowania, że premia pomniejszana jest proporcjonalnie o dni nieobecności w pracy (chorobowe, urlop, inna nieobecność)?
więcej »

Sposób uwzględniania wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny wypłacanych na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego i chorobowego

Izabela Nowacka 29 listopada 2010
Pytanie: Proszę o odpowiedź, jeżeli na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego są wypłacane nadgodziny, to jak należy je uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego i chorobowego - w pełnej wypłaconej wysokości czy 1/12 wypłaconej kwoty?
więcej »

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Barbara Tomaszewska 9 listopada 2010
Pytanie: W październiku 2010 r. pracownica wróciła z 3-letniego urlopu wychowawczego. Przed urlopem wychowawczym pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim. W pierwszym dniu pracy zostało jej wręczone wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 stycznia 2011 r. W okresie wypowiedzenia pracownica została skierowana na urlop wypoczynkowy. W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za urlop?
więcej »

Sposób uwzględniania wynagrodzenia i dodatków za dobowe i średniotygodniowe godziny nadliczbowe w wynagrodzeniu urlopowym

Izabela Nowacka 13 października 2010
Pytanie:  Prowadzę firmę transportową i zatrudniam kierowców. Kierowcy ci pracują w równoważnym czasie pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Mamy okres rozliczeniowy kwiecień, maj, czerwiec. W kwietniu kierowca przepracował 8 godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej (wynagrodzenie 71,43 zł), w maju - 10 nadgodzin (98,68 zł), a w czerwcu 12 nadgodzin (107,14 zł). Płaca zasadnicza pracownika wynosi 1.500 zł. Na koniec okresu rozliczeniowego wystąpiły 3 godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy średniookresowej. Dodatkowo, na koniec okresu rozliczeniowego, pracownik otrzymał dodatek za nadgodziny z tytułu przekroczenia normy dobowej za poszczególne miesiące (normalne wynagrodzenie było już zapłacone po każdym miesiącu): za kwiecień - 35,71 zł, za maj - 49,34 zł oraz za czerwiec - 53,57 zł. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej: 1.500 zł :168 godzin x 3 godziny x 200% = 53,57 zł. Razem za czerwiec wynagrodzenie wyniosło: 1.500 zł + 107,14 zł + 35,71 zł + 49,34 zł + 53,57 zł + 53,57 zł = 1.799,33 zł. Pracownik był na urlopie wypoczynkowym w lipcu 5 dni (40 godzin). Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, ze szczególnym uwzględnieniem składników zmiennych w postaci godzin nadliczbowych?
więcej »

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop pracownika, któremu na kilka miesięcy zmieniono wymiar etatu i wynagrodzenie

Izabela Nowacka 3 października 2010
Pytanie: Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. z wynagrodzeniem 660 zł. Od 1 marca do 28 sierpnia 2010 r. na podstawie porozumienia pracownik został skierowany do pracy za granicą za wynagrodzeniem 11 EUR/godz. w pełnym wymiarze czasu pracy. Wrócił do kraju i 4 września 2010 r. rozwiązujemy z nim umowę o pracę. Jak naliczyć ekwiwalent za urlop i wynagrodzenie za urlop? Staż pracy powyżej 10 lat, pracownik wykorzystuje urlop od 1 do 3 września 2010 r., po powrocie do kraju warunki pracy i płacy są takie jak początkowo (1/2 etatu, wynagrodzenie 660 zł).
więcej »

Wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia dla nowego pracownika

Izabela Nowacka 8 września 2010
Pytanie: W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie urlopowe w sytuacji, gdy pracownik pracował u pracodawcy np. tylko 2 miesiące i w jednym z nich miał godziny nadliczbowe. Czy należy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z tego jednego miesiąca podzielić przez liczbę przepracowanych godzin w tym miesiącu, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe, czy też przez godziny przepracowane przez 2 miesiące zatrudnienia (mimo że składniki zmienne wystąpiły tylko w 1 miesiącu)?
więcej »
  1  2  3  4  5  6    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.