Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności, ekwiwalent za urlop

Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności, ekwiwalent za urlop

Zmniejszanie kwot ryczałtów i dodatków w związku z nieobecnością urlopową lub chorobową

Ewa Drzewiecka 10 listopada 2015
Pytanie:  Kierowcy mają w umowach zagwarantowane: miesięczną, indywidualną stawkę zaszeregowania, ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za czas dyżuru. Stawka miesięcznego indywidualnego zaszeregowania kierowcy ulega zmniejszeniu za czas nieobecności w pracy. Czy ryczałt za nadgodziny, dodatek za pracę w godzinach nocnych oraz wynagrodzenie za dyżur ulegają pomniejszeniu za dni urlopów oraz zwolnień chorobowych?

Wpływ zawieszenia wypłaty premii na ustalenie wysokości wynagrodzenia za urlop i świadczeń chorobowych

Izabela Nowacka 5 maja 2015
Pytanie:  Na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy nasza spółka wypłaca pracownikom regulaminową premię miesięczną w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego z dodatkiem funkcyjnym. Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki, podjęta została decyzja o wstrzymaniu wypłaty premii za lipiec i sierpień br. Czy w tej sytuacji składnik premii będzie uwzględniany przy wyliczaniu podstawy do urlopu wypoczynkowego i podstawy chorobowej za miesiące wakacyjne?
więcej »

Obliczanie wynagrodzenia za urlop bezpośrednio po absencji chorobowej

Izabela Nowacka 26 marca 2015
Pytanie:  Pracownik w styczniu pracował tylko 3 dni, ponieważ przebywał 3 dni na urlopie i 19 dni na chorobowym. W lutym przebywał cały miesiąc na zwolnieniu chorobowym. Z jakich miesięcy wziąć stawkę urlopową obliczając wynagrodzenie za urlop w marcu i kolejnych 2 miesiącach. Czy obliczając stawkę urlopową wziąć pod uwagę styczeń?
więcej »

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop pracownika, który przebywał na całomiesięcznym zwolnieniu lekarskim

Izabela Nowacka 2 października 2014
Pytanie:  Pracownica przebywała cały sierpień na zwolnieniu lekarskim. We wrześniu wzięła 7 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop planuje również dobrać w październiku. Jak powinnam obliczyć dla niej stawkę urlopową za wrzesień i październik? Czy powinnam wziąć pod uwagę ostatnie 3 miesiące przed chorobowym, czy też obliczyć średnią z 2 przepracowanych miesięcy nie uwzględniając sierpnia? Jaką stawkę wziąć pod uwagę za październik i ewentualnie kolejne miesiące, gdy pracownica weźmie urlop?
więcej »

Ekwiwalent dla byłego pracownika bez podwyższonych kosztów

Sławomir Liżewski 20 sierpnia 2014
Pytanie:  Nasza spółka wypłaca byłemu pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jakie koszty powinniśmy zastosować przy tej wypłacie i czy uwzględnić ulgę podatkową?
więcej »

,,Ponadnormatywny" urlop pracownika

Michał Culepa 18 lipca 2014
Pytanie:  Zatrudniamy pracownika na trzymiesięczny czas próbny. W związku z wcześniej zaplanowanym urlopem zgodziliśmy się na jego dwutygodniowy czas wolny. Na podstawie umowy przypada mu 7 dni urlopu. W dniu wypłaty za ten okres, o którym piszę, pracownik może mieć podpisaną już umowę na czas określony. Jak mamy postąpić, by nie popełnić błędu przy wypłacaniu wynagrodzenia? Uznać 3 dni za czas urlopu bezpłatnego i zapłacić za 7 dni, czy może poczekać na decyzję odnośnie podpisania umowy czasowej?
więcej »

Przy znaczących wahaniach składników wynagrodzenia, można przyjąć je do podstawy urlopowej z dłuższego okresu

Izabela Nowacka 16 maja 2014
Pytanie:  Zgodnie z przepisami rozporządzenia urlopowego, w przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia przysługujących za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Czy określenie „mogą być” w tym przypadku oznacza, że nie ma takiego obowiązku i decyzja należy do kierownika jednostki? Czy istnieją przesłanki, kiedy należy brać – przy wahaniu jakiegoś składnika – średnią z 12 miesięcy?
więcej »

Z tytułu odbywanych przez pracownika ćwiczeń wojskowych pracodawcy należy się świadczenie pieniężne

Joanna Kaleta 28 kwietnia 2014
Pytanie:  W następnym roku pracownik otrzyma powołanie do wojska na ćwiczenia na 30 dni jednorazowo. Czy pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu braku tego pracownika przez miesiąc w pracy?
więcej »

Ekwiwalent za urlop przy skróconym okresie wypowiedzenia

Magdalena Skalska 8 listopada 2013
Pytanie:  W związku z likwidacją komórki wewnętrznej pracownicy we wrześniu otrzymali zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę za 3-miesiecznym wypowiedzeniem (październik - grudzień), ze skróceniem okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 r. należy wypłacić za cały rok czy tylko za 10 miesięcy (bez listopada i grudnia)?
więcej »

Ekwiwalent urlopowy pracownika przechodzącego na emeryturę

Joanna Kaleta 5 kwietnia 2013
Pytanie:  2 kwietnia pracownik pracujący w naszym przedsiębiorstwie od 2000 r. przechodzi na emeryturę. Mamy początek drugiego kwartału a pracownik do tej pory wykorzystał tylko jeden dzień urlopu wypoczynkowego. W związku z tym chciałabym zapytać, co z pozostałym wymiarem urlopu? Czy należy wypłacić ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, a jeśli tak to za jaki okres?
więcej »

Przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego przyjmujemy składniki zmienne z ostatnich 3 miesięcy

Katarzyna Pietruszyńska 14 stycznia 2013
Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu świadczył pracę do 31 grudnia 2012 r. włącznie. W 2012 r. przysługiwał mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni (104 godz.). Pracownik wykorzystał 22 dni urlopu (88 godz.), a za pozostałe 4 dni (16 godzin) pracodawca wypłaci mu ekwiwalent. W jaki sposób powinnam ustalić wysokość przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?
więcej »

Żołnierzowi przysługuje ekwiwalent nawet za trzy lata zaległego urlopu

Katarzyna Pietruszyńska 31 grudnia 2012
Pytanie: W latach 2008 - 2012 żołnierz zawodowy nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego z tytułu lat służby (przysługującego po 20 latach czynnej służby wojskowej). W 2013 roku przechodzi na emeryturę. Proszę o odpowiedź, za jaki okres należy w takiej sytuacji wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.
więcej »

Do podstawy wynagrodzenia urlopowego przyjmujemy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z trzech poprzedzających miesięcy

Joanna Kaleta 2 listopada 2012
Pytanie: Kierowca jednostki samorządowej w październiku korzystał z urlopu wypoczynkowego. Pracownik ma stałe wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy, oprócz tego w miesiącu sierpniu i wrześniu otrzymał wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Czy należy wyliczyć wynagrodzenie urlopowe biorąc pod uwagę wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pomimo tego, że kierowca ten nie pracowałby w godzinach nadliczbowych w październiku?
więcej »

Wynagrodzenie za urlop po urlopie wychowawczym - jak obliczyć?

Izabela Nowacka 27 września 2012
Pytanie: Pracownica w 2006 r. udała się na urlop macierzyński, a następnie na wychowawczy na dwoje dzieci, który dobiega końca 30 września 2012 r. Od 1 października 2012 r. złożyła wniosek na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie wychowawczym. Pracownica w 2006 r. poszła na ww. urlopy z wynagrodzeniem 1.400 zł brutto. Jak prawidłowo powinnam postąpić, skoro pracownica nie spełnia kryteriów najniższego wynagrodzenia w 2012 r. i jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?
więcej »

Naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika, którego stosunek pracy wygasł w związku z tymczasowym aresztowaniem

Monika Frączek 5 września 2012
Pytanie: W dniu 7 maja pracownik został zatrzymany w związku z popełnieniem przestępstwa, którego dopuścił się na terenie zakładu pracy (dźgnął kolegę z pracy nożem). Tego samego dnia został zwolniony i przewieziony do szpitala, gdzie przebywał do dnia 18 maja, kiedy to został ponownie zatrzymany i zastosowano wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące (informacja z prokuratury). Nie został zwolniony od razu, zastosowano art. 66 kp. Umowa według mnie wygasła z dniem 17 sierpnia - czy to prawidłowa data? Proszę o informację, jak naliczyć ekwiwalent za urlop za 2012 r. - za 5 czy 8 miesięcy?
więcej »

Jak rozliczyć prywatne wyjścia pracowników?

Bogdan Majkowski 24 sierpnia 2012
Pytanie: Pracownicy załatwiający swoje osobiste sprawy w czasie godzin pracy, np. wizyty u lekarza, wpisują swoje wyjścia do specjalnego zeszytu. Nieobecności te są następnie zliczane. W jaki sposób powinniśmy je rozliczać oraz czy kwestię tę należy uregulować w obowiązującym u nas regulaminie pracy?
więcej »

Podstawa obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela

Agnieszka Kosiarz 11 lipca 2012
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo w okresie od 1.10.2011 do 19.05.2012 r. realizował godziny ponadwymiarowe. Po ustaniu zatrudnienia otrzymał proporcjonalny ekwiwalent za urlop. Czy należy wypłacić średnie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?
więcej »

Czy należy ustalić średnią urlopową z godzin ponadwymiarowych dla pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Joanna Kaleta 10 lipca 2012
Pytanie: Nauczyciel przebywa na urlopie bezpłatnym, udzielonym mu przez pracodawcę na okres od 12 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Czy w takiej sytuacji należy wyliczyć średnią urlopową z godzin ponadwymiarowych? Pracownik do maja b.r. wypracował 120 godzin a w czerwcu miał 3 godziny ponadwymiarowe.
więcej »

Miesięczne i kwartalne premie uznaniowe a podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

31 maja 2012
Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 1 października 2011 r. do 23 maja 2012 r. Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy za niewykorzystany urlop w sytuacji, gdy w kwietniu 2012 r. pracownik ten otrzymał kwartalną premię uznaniową za I kwartał 2012 r...
więcej »

Zmiana zasad wypłacania bonusu pieniężnego a uwzględnianie go w podstawie wynagrodzenia urlopowego oraz podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

Izabela Nowacka 29 maja 2012
Pytanie: Sprawa dotyczy uzupełniania składnika płacowego w celu wliczenia go podstawy do zasiłku chorobowego oraz wliczania go do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Bonus wypłacany jest miesięcznie w stałej wysokości (na każdym stanowisku pracy jest określona inna wysokość kwotowa), jeśli zostaną spełnione ustalone kryteria jego wypłaty: 1. brak wad jakościowych - połowa wartości bonusu, 2. brak wypadków w pracy - połowa wartości bonusu. Przykładowo każdy pracownik produkcji otrzymuje 50 zł (2 x 25 zł), jeśli w danym miesiącu nie wystąpi wada jakościowa oraz wypadek w pracy w zakładzie pracy. Jeśli wystąpi tylko wada jakościowa, wówczas pracownik otrzymuje 25 zł. Bonus ten od kwietnia 2012 r. jest pomniejszany proporcjonalnie za każdy dzień roboczy nieobecności w pracy spowodowany chorobą (wynagrodzenie chorobowe, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne). Do 31 marca 2012 r. nie był pomniejszany. Czy bonus ten należy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, czy też należy go uzupełnić (pomniejszany jest o dni robocze absencji)? Czy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego o 1 kwietnia 2012 r., czy też po prostu składnik ten zacznie się wliczać do podstawy zasiłkowej od kwietnia 2012 r., czyli będzie dotyczył osób, które zachorują od maja 2012 r.? Czy bonus ten powinien być wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego jako składnik zmienny liczony ze średniej z ostatnich 3 miesięcy? Składnik ten jest dość stały, tj. w ciągu ostatniego roku tylko 2 razy nie został wypłacony w całości. Wliczanie go do wynagrodzenia urlopowego powodowałoby jego podwójną wypłatę, np. pracownik przebywa cały miesiąc na urlopie i w związku z tym otrzyma bonus (jako osobny składnik, ponieważ urlop nie pomniejsza jego wysokości) oraz dodatkowo otrzyma do w wynagrodzeniu urlopowym.
więcej »
1  2  3  4  5  6    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.