Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Wtorek, 1 grudnia 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Potrącenia

Potrącenia

Potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi, z którym rozwiązano umowę w trybie dyscyplinarnym

Izabela Nowacka 17 listopada 2015
7395981_553337.jpg

Potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia...

Pytanie:  Z pracownikiem zatrudnionym na czas określony rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (oświadczenie o rozwiązaniu umowy wysłano pocztą), z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy od 29 października 2015 r. Ponieważ wynagrodzenie w zakładzie wypłacane jest 27. dnia miesiąca, za październik pracownik otrzymał pełną wypłatę. Czy i w jaki sposób pracodawca powinien żądać zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za 3 dni października? Czy w tej sytuacji należy wypłacać ekwiwalent za 4 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

Sposób ujęcia premii rocznej w informacji sporządzanej dla organu egzekucyjnego

Izabela Nowacka 16 listopada 2015
Pytanie:  Pracownik otrzymuje raz w roku premię (tzw. roczną). Czy powinnam komornikowi podać całość czy 1/12 tej kwoty? Obawiam się, że gdy podam wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące i dopiszę całą premię, wówczas pracownikowi sąd może podnieść alimenty do kwoty, której nie będzie on w stanie udźwignąć z wynagrodzenia miesięcznego.
więcej »

Egzekucja komornicza w przypadku pożyczki udzielonej z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Izabela Nowacka 6 października 2015
7392339_551153.jpg

Zajęcie wynagrodzenia za pracę a kwota pożyczki...

Pytanie:  Trafiło do nas pismo od komornika sądowego o zajęciu wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku chorobowego naszego pracownika, z wezwaniem do dokonywania potrąceń na mocy przepisów art. 881 kpc. Jest to zajęcie na pokrycie należności niealimentacyjnych. W naszym zakładzie pracy funkcjonuje pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, z której to pracownik, po złożeniu wniosku, może uzyskać pożyczkę. Czy w razie jej przyznania powinniśmy dokonać jakiś potrąceń z kwoty wypłacanej na rachunek pracownika?
więcej »

Pracodawcy nie wolno potrącić z poborów więcej niż określają przepisy

Magdalena Skalska 23 stycznia 2015
Pytanie:  Czy w sytuacji, gdy pracownik napisze oświadczenie, że upoważnia zakład pracy do potrącenia z wynagrodzenia całej pensji na poczet zajęcia komorniczego, to czy pracodawca może to zrobić?
więcej »

Granice i limity potrąceń w razie podwójnej wypłaty w miesiącu

Izabela Nowacka 20 sierpnia 2014
Pytanie:  Na początku sierpnia (zgodnie z regulaminem pracy 10. dnia każdego miesiąca) wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie miesięczne, z którego potrąciliśmy pewną kwotę dla komornika, zachowując kwotę wolną od potrąceń. Pod koniec sierpnia będziemy wypłacać regulaminową premię roczną. Czy od premii również należy potrącić zaległość komorniczą – w jakiej wysokości? Czy należy w takiej sytuacji zachować kwotę wolną? Jak ją obliczyć: od kwoty premii czy sumy wypłaconego wynagrodzenia i premii?
więcej »

Nadpłacone składniki wynagrodzenia - czy potrzebna jest zgoda pracownika na potrącenie

29 lipca 2014
Pytanie:  Pracownik otrzymuje ryczałty miesięczne, które są pomniejszane za każdą nieobecność w pracy. W czerwcu pracownik był na urlopie wypoczynkowym, ale nie dokonano w tym terminie potrąceń ze składników wynagradzania, do których (zgodnie z regulaminem wynagradzania) nie nabył prawa. W jaki sposób prawidłowo dokonać rozliczenia? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda pracownika na dokonanie potrącenia w następnym miesiącu?
więcej »

Do potrącania związkowych składek nie wystarczy kopia deklaracji członkowskiej

Michał Culepa 6 stycznia 2014
Pytanie:  Organizacja związkowa dostarczyła pracodawcy kserokopię Deklaracji członkowskiej, w której istnieje następujący zapis: „Wyrażam zgodę na potrącanie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia składek członkowskich w wysokości przyjętej w Uchwale Finansowej Związku”. Deklaracja opatrzona jest datą i podpisem pracownika. Czy kserokopia takiego dokumentu jest dla pracodawcy podstawą do dokonywania comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia pracownika, czy oświadczeniem złożonym wobec związku zawodowego, nieuprawniającym pracodawcę do dokonywania ww. potrąceń składek związkowych?
więcej »

Upoważnienie do potrąceń na umowie pożyczki nie wiąże pracodawcy

Michał Culepa 12 czerwca 2013
Pytanie:  Otrzymaliśmy pismo od firmy pożyczkowej, która nakazuje nam potrącanie przez pewien okres określonych kwot z wynagrodzenia pracownika. Firma ta załączyła kserokopię deklaracji, zgodnie z którą pracownik upoważnia pracodawcę do dokonywania potrąceń. Obecnie pracownik przebywa na urlopie. Uważamy, że wyłącznie osobista dyspozycja pracownika, przedłożona pracodawcy na piśmie, jest dla nas wiążąca i dopóki to nie nastąpi, nie chcielibyśmy czynić żadnych kroków. Czy nasze postępowanie jest słuszne? Firma udzielająca pożyczek ostrzega nas, że w razie nie potrącania kwot z wynagrodzenia pracownika stosownie do załącznika poniesiemy konsekwencje prawne.
więcej »

Pracodawca powinien uzyskać zgodę na potrącenie z kwot ryczałtu

Izabela Nowacka 24 października 2012
Pytanie: Z pracownikiem rozwiązano umowę o prace z dniem 30 września 2012 r. Wyplata wynagrodzenia za wrzesień nastąpiła w dniu 26 września. 28 września pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 do 30 września 2012 r. Czy można potracić nadpłatę wynagrodzenia za wrzesień z ekwiwalentu za odzież lub ryczałtu samochodowego, który wypłacany jest w październiku? Czy potrzebna jest zgoda pracownika na potracenie?
więcej »

Pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia

Izabela Nowacka 19 października 2012
Pytanie: Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 września 2012 r. Wyplata wynagrodzenia za wrzesień nastąpiła w dniu 26 września 2012 r. Pracownik w dniu 28 września 2012 r. dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 27 września 2012 r. do 30 września 2012 r. Czy można potracić nadpłatę wynagrodzenia za wrzesień z ekwiwalentu za odzież lub ryczałtu samochodowego, który wypłacany jest w październiku 2012 r.? Czy potrzebna jest zgoda pracownika na potracenie?
więcej »

Błąd przy realizacji zlecenia nie uzasadnia potrącenia

Katarzyna Pietruszyńska 10 października 2012
Pytanie: Pracownica zatrudniona na stanowisku krojczy otrzymała polecenie wyliczenia zapotrzebowania materiału na realizację zlecenia. W tym celu miała ustalić, ile potrzeba materiału na jedną czapkę i przemnożyć to przez ilość z zamówienia. Pracownica dane wzięła „z kapelusza”,  gdyż po sprawdzeniu przez pracodawcę okazało się, że określone przez pracownicę zapotrzebowanie jest 2 razy większe niż rzeczywista potrzeba. Pracownica przyznała się do błędu, a pracodawca postanowił ukarać ją potrąceniem z wynagrodzenia za 2 dni, w których to nierzetelne wykonywała swoją pracę. Wynagrodzenie pracownicy wynosi 1.700 zł brutto. Czy pracodawca może za takie przewinienie dokonać potrącenia z wynagrodzenia i czy może zrobić to bez zgody pracownicy?
więcej »

Utracone wynagrodzenie za wezwanie sądu w charakterze świadka

Katarzyna Pietruszyńska 21 września 2012
Pytanie: Nasz pracownik został wezwany do sądu jako świadek. Poinformowałam go w związku z tym, że nieobecność będzie usprawiedliwiona, lecz nie płatna ponieważ nasz zakładowy układ zbiorowy pracy nie przewiduje takich sytuacji. Ewentualnie na podstawie zaświadczenia o utraconych zarobkach Sąd zrekompensuje wynagrodzenie. Tymczasem po rozprawie pracownik oświadczył, że sędzia prowadzący sprawę powiedział że to pracodawcy obowiązkiem jest wypłata utraconego wynagrodzenia. Więc kto ma rację? Pracownik domaga się wynagrodzenia.
więcej »

Od kogo w pierwszej kolejności żądać wypłacenia alimentów?

Michał Culepa 19 września 2012
Pytanie: Były mąż matki dwójki dzieci w wieku 17 i 14 lat złożył wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Planuje wyjazd za granicę. Do tej pory były mu zasądzone świadczenia alimentacyjne w wysokości 20% wynagrodzenia na starszą córkę i 25% wynagrodzenia na syna. Odchodząc z pracy ma mu zostać wypłacona odprawa z „Programu Dobrowolnych Odejść” w wysokości do 26 jego średnich miesięcznych zarobków. Proszę o informację jaką część ww. odprawy dostaną jego dzieci? O jakie świadczenia (w jakiej wysokości) może się ponadto starać jego była, niepracująca na chwilę obecną, żona. Chodzi mi tu między innymi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ewentualne zasądzone alimenty od teściowej. Nadmienię, iż babcia dzieci pozostaje w związku małżeńskim z ojczymem jej syna (ojca ww. dzieci), który jest również dobrze zarabiającym pracownikiem.
więcej »

Wierzytelności firmy windykacyjnej - czy można dokonać potrącenia

6 lipca 2012
Pytanie: Pracownik ma minimalne wynagrodzenie i są mu wypłacane diety z tytułu podróży służbowych. Otrzymałam zajęcie wynagrodzenia od firmy windykacyjnej. Czy mam prawo potrącić mu to zajęciem, jeżeli jest to zajęcie nie wystawione przez komornika i czy mogę dokonać tego z wypłacanych diet?
więcej »

Egzekucja należności ze świadczenia urlopowego

Agnieszka Kosiarz 4 lipca 2012
Pytanie:  Komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę nauczyciela z tytułu egzekucji należności niealimentacyjnych, jak również zajęcia wierzytelności. Czy nauczycielowi można dokonać potrącenia ze świadczenia urlopowego zagwarantowanego przepisami KN? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy potrącić zajęcie z wierzytelności?
więcej »

Niespłacona pożyczka z funduszu socjalnego - czy pracodawca może dokonać potrącenia

29 maja 2012
Pytanie: Z funduszu socjalnego udzieliliśmy pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe. Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie i pożyczka pozostała niespłacona.
więcej »

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty a konieczność uzyskania zgody pracownika na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia

Izabela Nowacka 18 kwietnia 2012
Pytanie:  Pracownik jest nauczycielem i otrzymuje wynagrodzenie z góry. Dnia 19 marca 2012 r. dostarczył zwolnienie lekarskie za luty i marzec 2012 r. W związku z tym trzeba dokonać korekty list, z których wynika, iż należy pracownikowi potrącić z bieżącego wynagrodzenia (za kwiecień) za luty i marzec. Czy trzeba uzyskać zgodę pracownika na potrącenie w takim przypadku?
więcej »

Potrącenia alimentów i świadczeń niealimentacyjnych w miesiącu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Izabela Nowacka 15 lutego 2012
Pytanie:  Zatrudniamy pracowników, którzy mają zajęcie komornicze alimentacyjne i inne niż świadczenie alimentacyjne. Z wynagrodzenia potrącam kwotę 3/5 - zajęcie alimentacyjne i do minimalnego wynagrodzenia za pracę - potrącenie inne niż alimentacyjne. W lutym 2012 r. mam wypłacić tym pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jaką kwotę należy potrącić z trzynastki?
więcej »

Zajęcia komornicze i nierozliczone zaliczki wobec pracodawcy a możliwość dokonania potrącenia ze świadczenia urlopowego

Izabela Nowacka 25 stycznia 2012
Pytanie: Pracownik ma zajęcie komornicze wynagrodzenia. Posiada również nierozliczone zaliczki z pracodawcą. Czy dodatkowe wynagrodzenie np. świadczenie urlopowe muszę przekazać na konto komornika, czy mogę zmniejszyć zobowiązanie wobec pracodawcy ?
więcej »

Potrącenia z wynagrodzenia a świadczenia niepieniężne na rzecz pracownika

Izabela Nowacka 19 grudnia 2011
Pytanie:  Pytanie dotyczy potrąceń z wynagrodzenia pracownika przy świadczeniach niepieniężnych. Pracodawca wynajmuje dla grupy pracowników mieszkania, opłaca czynsz, media itp. Dla pracownika taka forma świadczenia stanowi dodatkowy przychód. Czy dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracodawca powinien z podstawy potrącić również składki od przychodu świadczeń niepieniężnych? Są również sytuacje, że rozliczeń ze świadczeń dodatkowych dokonujemy listami dodatkowymi. W takiej sytuacji nie ma w ogóle możliwości dokonania potrąceń (o ile należy takowe stosować). Prosimy również o podanie przykładu ewentualnych potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę + świadczenia niepieniężne.
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.