Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Niedziela, 29 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Odprawy»Odprawy z tytułu zwolnień

Odprawy z tytułu zwolnień

Odprawa pieniężna dla pracownika zwolnionego z powodu niepodpisania umowy o zakazie konkurencji

Katarzyna Wrońska-Zblewska 17 sierpnia 2015
7386933_542183.jpg

Za niepodpisanie zakazu konkurencji można zwolnić...

Pytanie:  Pracownik otrzymał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przyczynę wypowiedzenia stanowił brak pisemnej akceptacji przez pracownika umowy o zakazie konkurencji. Czy temu pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna (pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób)?

Pracownik, który otrzymał odprawę może nabyć do niej prawo z innego tytułu

Izabela Nowacka 27 czerwca 2014
Pytanie:  Z pracownicą rozwiązany został stosunek pracy z uwagi na likwidację komórki wewnętrznej. Pracownica przed upływem okresu wypowiedzenia zachorowała i przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego przeszła na świadczenie rehabilitacyjne a następnie na rentę. Pracodawca wypłacił jej należną odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. W zakładzie pracy (jednostka budżetowa – wojsko) pracownik, z którym rozwiązany został stosunek pracy w związku z przejściem na rentę, otrzymuje odprawę. Czy osoba ta jednak może ubiegać się dodatkowo od byłego pracodawcy o wypłacenie odprawy rentowej, mimo że stosunek pracy ustał z przyczyn niedotyczących pracownika?
więcej »

Pracownik zwalniany z przyczyn organizacyjnych otrzyma odprawę

Marta Szostak 25 kwietnia 2014
Pytanie:  Zakład zatrudnia powyżej 20 pracowników. W związku z likwidacją stanowiska pracy na skutek restrukturyzacji działu księgowości i nową strukturą organizacyjną firmy, pracodawca rozwiązał z pracownikiem za wypowiedzeniem umowę o pracę. Czy w związku z takim zwolnieniem należy się odprawa? Jaki powinien być zapis w świadectwie pracy w pkt 3a oraz wskazana podstawa prawna?
więcej »

Stan zatrudnienia decyduje o odprawie z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Michał Culepa 29 sierpnia 2013
Pytanie:  Proszę o informację, czy fakt otrzymania odprawy bądź odszkodowania z tytułu likwidacji stanowiska pracy przez zwalnianego pracownika jest uzależniony od ilości zatrudnionych pracowników na etacie w danej firmie? Jeżeli tak, to na jaki dzień?
więcej »

Zmiana trybu rozwiązania umowy nie zwalnia z obowiązku wypłaty odprawy zwalnianemu pracownikowi

24 marca 2013
Pytanie: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony ze skutkiem na 30 kwietnia 2013 roku (3-miesięczny okres wypowiedzenia). Powodem rozwiązania umowy jest likwidacja jego stanowiska pracy...
więcej »

Likwidacja lub przekształcenie placówki - kiedy należy wypłacić odprawę zwalnianym pracownikom

Agnieszka Kosiarz 17 lipca 2012
Pytanie:  Jesteśmy pracownikami Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. W bieżącym roku mamy ostatni nabór do kolegium. Do 30 września 2015 r. kolegium ma zostać zlikwidowane, chyba że w międzyczasie zostanie przekształcone i powstanie nowa placówka. Jak powinien przebiegać proces zwalniania pracowników (w tym również nauczycieli) przy likwidacji szkoły, a jak przy przekształcaniu placówki? Czy w obydwóch przypadkach będzie należała się odprawa?
więcej »

Brak zgody pracownika na cofnięcie wypowiedzenia a prawo do odprawy pieniężnej

Anna Zajączkowska 21 grudnia 2011
Pytanie: Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę w związku z likwidacją jednego z punktów gastronomiczny. 3-miesięczny okres wypowiedzenia upłynie 31 grudnia 2011r. W międzyczasie pracodawca uruchamia nowy obiekt i chce wycofać złożone pracownikowi wypowiedzenie. Pracownica nie chce się na to zgodzić, gdyż znalazł już nową pracę, którą zacznie od stycznia. Czy wypowiedzenie jest nadal skuteczne mimo iż pracodawca chce się z niego wycofać? Czy mimo próby wycofania wypowiedzenia przez pracodawcę pracownicy należy się odprawa?
więcej »

Likwidacja firmy z powodu choroby właściciela a prawo do odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Katarzyna Pietruszyńska 9 listopada 2011
Pytanie:  Czy biorąc za podstawę tak skonstruowane wypowiedzenie o treści: „z dniem 29 lipca 2011 r. rozwiązuje z Panią umowę o pracę zawartą 2 maja 2006 r. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 października 2011 r. Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja firmy z powodu choroby oraz osiągnięcia wieku emerytalnego jedynego właściciela oraz udziałowca spółki. Podstawa prawna: art. 30 § 1 pkt 2, art. 411 § 1 Kodeksu pracy. Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 przysługuje odwołanie...” pracownikowi przysługuje odprawa? Ważne jest, że w tym czasie jest więcej zwolnień niż tylko ta jedna osoba? Czy tu nie ma zastosowania ustawa o zwolnieniach grupowych? Jeśli przysługuje odprawa, to na jakiej podstawie?
więcej »

Kilkukrotne przerywane zatrudnienie u danego pracodawcy a wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika

Emilia Wawrzyszczuk 6 września 2011
Pytanie:  Pracownica zatrudniona od 1991 r. przeszła na emeryturę 30 września 2008 r. Dnia 2 października 2008 r. została zatrudniona ponownie. W dniu 1 września 2011 r. otrzymała wypowiedzenie (3-miesięczne) z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy odprawę należy liczyć od początku zatrudnienia, czyli od 1991 r., czy od momentu, kiedy przeszła na emeryturę (2 października 2008 r.)?
więcej »

Odprawa dla prezesa odwołanego ze stanowiska

Emilia Wawrzyszczuk 3 sierpnia 2011
Pytanie:  Czy prezesowi odwołanemu przez walne zgromadzenie ze stanowiska (z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez możliwości świadczenia pracy) należy się odprawa? Prezes pełnił tę funkcję na podstawie umowy o pracę. W zakładzie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Wcześniej, przed utworzeniem spółki i powołaniem na stanowisko prezesa, osoba ta była dyrektorem naszego przedsiębiorstwa. Po powołaniu na prezesa otrzymała świadectwo pracy i 3-miesięczną odprawę w związku z wygaśnięciem stosunku pracy zgodnie z Kodeksem. Jak należy postąpić obecnie?
więcej »

Odprawa z tytułu rozwiązania z pracownikiem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika a możliwość zrzeczenia się jej przez pracownika

Anna Zajączkowska 27 lipca 2011
Pytanie: Chcemy zwolnić pracownicę po urlopie wychowawczym. Wypowiedzenie będzie 3-miesięczne. Jeżeli pracownica zrzeka się prawa do odprawy pieniężnej, to czy mamy obowiązek wypłaty tej odprawy?
więcej »

Przywrócenie do pracy a obowiązek zwrotu przez pracownika odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

Anna Zajączkowska 16 lutego 2011
Pytanie: Pracownik został zwolniony w ramach zwolnień grupowych. Zostało wypłacone odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia i odprawa, jednak wyrokiem sądu pracownik został przywrócony do pracy. Czy pracodawca w momencie podjęcia zatrudnienia po przywróceniu jest obowiązany zaraz wypłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na podstawie art. 47 kp? Czy też powinien wezwać pracownika do zwrotu nienależnych świadczeń (odprawa i odszkodowanie ) i czekać na zwrot, a dopiero następnie wypłacić wynagrodzenie?
więcej »

Zwolnienia grupowe (w tym pracownika w okresie przedemerytalnym i na wychowawczym) na skutek nieprzyjęcia nowych warunków pracy a prawo pracowników do odprawy pieniężnej

Michał Culepa 15 września 2010
Pytanie: Spółdzielnia, która jest prywatną własnością 50 członków, zatrudnia również 20 pracowników na podstawie umowy o pracę. Przez prawie 30 lat w odległym o 100 km mieście znajdowała się filia spółdzielni. W związku z trudną sytuacją finansową członkowie spółdzielni postanowili, że wykonywane prace w filii będą wykonywać na terenie spółdzielni. Zarząd zaproponował najpierw porozumienie zmieniające miejsce pracy zatrudnionym tam 15 pracownikom, na co nie wyrazili zgody, w związku z czym wręczone zostały pracownikom wypowiedzenia zmieniające - w części dotyczącej miejsca pracy. Pracownicy odmówili przyjęcia nowych warunków z powodu zbyt dużej odległości od miejsca zamieszkania do miejsca pracy (100 km). Konsekwencją odmowy będzie rozwiązanie umów o pracę. Wśród tych pracowników jedna osoba jest w wieku przedemerytalnym i jedna jest na urlopie wychowawczym do 30 kwietnia 2012 r. Czy w świadectwie pracy mam podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników i czy należy wypłacić odprawy?
więcej »

Rozwiązanie umowy z emerytem z przyczyn niedotyczących pracownika a prawo do odprawy

Anna Zajączkowska 19 marca 2010
Pytanie: Pracownik skończył 65 lat i przeszedł na emeryturę. Następnie firma zatrudniła go ponownie na umowę na czas nieokreślony. W związku z reorganizacją i zmniejszeniem produkcji w firmie pracodawca chce zwolnić tego pracownika. Czy pracownikowi należy się odprawa?
więcej »

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo z przyczyn niedotyczących pracownika a prawo do odprawy pieniężnej

Anna Zajączkowska 17 marca 2010
Pytanie: Chcielibyśmy złożyć wypowiedzenie pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy na zastępstwo, gdyż uznaliśmy, że nie jest konieczne zastępstwo osoby nieobecnej. Możemy pracę rozdzielić pomiędzy innych pracowników. Czy powinniśmy wpisywać przyczynę na wypowiedzeniu i płacić odprawę? Czy też wystarczy dać pracownicy wypowiedzenie z 3-dniowym okresem wypowiedzenia i bez podawania przyczyny? Stanowisko pracy nie jest zlikwidowane.
więcej »

Prawo do odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracownika a propozycja ponownego zatrudnienie na poprzednim stanowisku

Ewa Dziem 25 maja 2009
Pytanie:  Mam pytanie odnośnie odpraw pieniężnych przy zwolnieniach. Firma ma kilka sklepów specjalistycznych w różnych miastach. W każdym ze sklepów - po 2 pracowników. Jeden ze sklepów przynosił małe zyski, dlatego pracodawca złożył pracownikom wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Jako przyczynę wypowiedzenia podał redukcję etatów i brak wyników finansowych. Nie chcąc zwalniać nikogo zaproponował pracę na 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 1/2 dotychczasowego. Jeden z pracowników złożył oświadczenie, że nie przyjmuje nowych warunków i po upływie wypowiedzenia rozwiązuje umowę. Jednak sytuacja się trochę zmieniła, bo odszedł 2. pracownik. W związku z tym, pracodawca zwrócił się do zwolnionego pracownika, aby wrócił do pracy na zasadach jak dotychczas, czyli cały etat i wynagrodzenie jak przed zwolnieniem. Pracownik jednak się nie zgodził, ale za to zażądał od pracodawcy odprawy pieniężnej. Czy mimo propozycji ze strony pracodawcy o powrocie do pracy na starych zasadach pracownikowi przysługuje odprawa?
więcej »

Termin wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia i odprawy za rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników

Cecylia Bodek 25 lutego 2009
Pytanie: Kiedy najpóźniej należy wypłacić odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia? Wypowiadamy pracownikowi umowę z przyczyn ekonomicznych i skracamy okres wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca. Czy odprawę i odszkodowanie należy wypłacić w momencie ustania stosunku pracy, czy możemy rozłożyć tą wypłatę „na raty”?
więcej »

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia a odprawa pieniężna z powodu likwidacji stanowiska pracy

Anna Zajączkowska 26 listopada 2008
Pytanie: Pracownik zatrudniony przez 6 lat został zwolniony po powrocie z 3-letniego urlopu wychowawczego z powodu likwidacji stanowiska pracy. W okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy przysługuje mu jeszcze 2-miesięczna odprawa w związku z rozwiązaniem umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy?
więcej »

Nieprzyjęcie nowych warunków pracy oraz wniosek pracownika o wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Monika Jurkiewicz 30 października 2008
Pytanie: W dniu 29 sierpnia 2008 r. pracownikowi wręczono wypowiedzenie zmieniające (zmiana stanowiska i wysokości wynagrodzenia) w związku z likwidacją stanowiska. Pracownika obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Dnia 2 października 2008 r. pracownik oświadczył, że nie przyjmuje zaproponowanych warunków. W dniu 12 października 2008 r. zwrócił się z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z dniem 17 października 2008 r. Czy w tych warunkach pracownik zachowuje prawo do odprawy?
więcej »

Uwzględnianie premii uznaniowej w podstawie odprawy przysługującej pracownikowi z przyczyn niedotyczących pracownika

Emilia Wawrzyszczuk 17 września 2008
Pytanie: Czy premia uznaniowa (brak zapisu o wysokości i częstotliwości wypłat w umowie o pracę) powinna być uwzględniona w podstawie odprawy dla zwalnianego pracownika z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.