Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Sobota, 28 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Odprawy»Odprawa emerytalno-rentowa

Odprawa emerytalno-rentowa

Nabycie prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika zatrudnionego w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego

Michał Culepa 8 października 2015
Pytanie:  Czy pracownikowi, który otrzymuje świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracował w naszym zakładzie przez kilka miesięcy (wliczając okres zwolnienia chorobowego - ponad pół roku) należy wypłacić odprawę emerytalną, jeśli w tym czasie nabył prawo do emerytury?

Termin wypłaty odprawy pracownicy szkoły przechodzącej na emeryturę

Izabela Nowacka 19 grudnia 2014
Pytanie:  Pracownica zatrudniona w szkole podstawowej na stanowisku kucharki w 30 grudnia 2014 r. rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną - czy w dniu rozwiązania stosunku pracy, czy dopiero po okazaniu przez pracownicę decyzji przyznania emerytury?
więcej »

Wypłata odprawy osobie uprawnionej do renty socjalnej

Izabela Nowacka 17 września 2014
Pytanie:  Czy pracownikowi odchodzącemu na rentę socjalną (ponieważ całkowita niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie) należy wypłacić odprawę?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron a prawo do odprawy rentowej

Renata Zawiślak 30 lipca 2013
Pytanie:  Czy pracownikowi który rozwiązuję umowę o pracę za porozumieniem stron z zamiarem przejścia na rentę, przysługuje odprawa rentowa? Pracownik nie chce przedłożyć żadnych dokumentów poświadczających przyznanie renty.
więcej »

Odprawa emerytalna także po wyroku sądowym  

Michał Culepa 22 lutego 2013
Pytanie: Czy pracownikowi, który w maju 2012 r. zwolnił się z pracy za porozumieniem stron należy obecnie wypłacić odprawę emerytalną? Pracownik po rezygnacji z zatrudnienia otrzymał z ZUS decyzję odmawiającą mu prawa do świadczenia z powodu nie spełnienia wszystkich wymogów. Następnie dochodził prawa do emerytury na drodze sądowej i dopiero w lutym 2013 r. otrzymał pozytywną decyzję. Proszę o wskazówkę, jak w takiej sytuacji postąpić.
więcej »

Ustawa kominowa ogranicza wypłatę świadczeń dodatkowych

8 stycznia 2013
Pytanie: Ustawa o pracownikach samorządowych określa wysokość odprawy emerytalnej na poziomie sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Czy kwota wyliczona w oparciu o ten przepis podlega ograniczeniom "ustawy kominowej"...
więcej »

Odprawa rentowa i nagroda jubileuszowa

Katarzyna Tryniszewska 27 września 2012
Pytanie: Pracownica po rocznym pobycie na świadczeniu rehabilitacyjnym ze względu na brak rokowań na wyzdrowienie idzie na rentę od 1 listopada 2012 r. Czy powinniśmy wypłacić jej odprawę rentową? Dnia 17 listopada 2012 r. nabyłaby prawo do nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy. Czy powinniśmy wypłacić jej tę nagrodę pomimo, że od 17 dni nie będzie już naszym pracownikiem?
więcej »

Świadczenia dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę

Agnieszka Kosiarz 14 sierpnia 2012
Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2012 r. ulega likwidacji publiczna szkoła podstawowa. Dyrektorowi placówki (nauczyciel mianowany, zatrudniony na podstawie mianowania z 29 letnim stażem pracy w danej placówce) wręczono 3-miesięczne wypowiedzenie, którego bieg upłynie w dniu 31 sierpnia 2012 r. Na podstawie jakich przepisów i w jakiej wysokości dyrektorowi przysługuje odprawa? Jakie składniki wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę przy naliczeniu w/w świadczenia? Czy w związku z zaistniałą sytuacją dyrektorowi przysługują jakieś dodatkowe uprawnienia przewidziane przepisami prawa? Czy w świadectwie pracy i w jakim pkt. tego świadectwa należy umieścić informację o wypłacie odprawy?
więcej »

Jak prawidłowo ustalić podstawę do naliczenia odprawy rentowej?

Michał Culepa 25 czerwca 2012
Pytanie: Pracownik w ostatnich miesiącach, w których świadczył pracę, otrzymywał wynagrodzenie w następującej wysokości: do grudnia 2010 r. - 1.317 zł brutto, od stycznia 2011 r. - 1.650 zł brutto. Od 14 lutego 2011 r. przebywał na zwolnieniu chorobowym, potem pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Z dniem 10 czerwca 2012 r. na wniosek pracownika, rozwiązaliśmy umowę o pracę (pracownik otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy). Ile w przedstawionej sytuacji wyniesie podstawa naliczenia odprawy rentowej?
więcej »

Odprawa z tytułu zwolnienia a odprawa emerytalna dla nauczyciela

28 maja 2012
Pytanie:Czy nauczycielowi zwolnionemu na podst. art. 20 ust.1 ppkt 2 Karty Nauczyciela, któremu wypłacono odprawę na podst. art. 20. ust. 2 Karty Nauczyciela przysługuje odprawa emerytalna na podstawie art. 87 KN? Zgodnie z treścią art. 87 KN...
więcej »

Rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy w celu utrzymania prawa do pobierania emerytury a odprawa emerytalna

Katarzyna Pietruszyńska 26 października 2011
Pytanie: Pracownik  po osiągnięciu wieku emerytalnego pobierał przez rok emeryturę z ZUS i nadal pracował. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnił się 30 września br. i ponownie został przyjęty na to samo stanowisko. Czy należy się mu odprawa emerytalna?
więcej »

Przedawnienie odprawy emerytalnej

Katarzyna Tryniszewska 7 września 2011
Pytanie:  Zatrudniamy od 2005 r. na 1/2 etatu pracownicę - emerytkę. W 2001 r. pracownica przeszła na emeryturę wcześniejszą. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z powodu długotrwałej choroby. Pracodawca nie wypłacił wówczas odprawy emerytalnej. Pracownica chce otrzymać odprawę - czy ma szansę, skoro upłynęło 10 lat?
więcej »

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy z naruszeniem przepisów a odprawa rentowa

Emilia Wawrzyszczuk 23 sierpnia 2011
Pytanie:  Z pracownikiem rozwiązana została umowa o pracę na czas nieokreślony z powodu wyczerpania okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz 6-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik odwołał się do sądu pracy, przywołując, że rozwiązanie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa i sprawę wygrał - sąd przyznał odszkodowanie w postaci 3-miesięcznego wynagrodzenia za czas przysługującego mu okresu wypowiedzenia. W trakcie trwania sporu ZUS przyznał pracownikowi rentę okresową, a sąd orzekł, że pracownikowi w związku z tym przysługuje odprawa rentowa z tytułu przejścia na rentę. Na podstawie jakich przepisów ustalono niniejsze uprawnienie? Czy zbieg prawa do odszkodowania i odprawy nie ma wpływu na zakres uprawnień pracownika i obowiązków pracodawcy?
więcej »

Sposób obliczenia odprawy rentowej po długotrwałej chorobie, w trakcie której zmieniły się zasady wynagradzania pracownika

Izabela Nowacka 26 stycznia 2011
Pytanie:  Mam wypłacić odprawę rentową po długiej chorobie (182 dni chorobowe + 360 dni świadczenia rehabilitacyjnego). W trakcie trwania choroby pracownika nastąpiła zmiana regulaminu wynagradzania (pracownik podpisał porozumienie zmieniające warunki płacy). Po zmianach regulaminowych pracownikowi przysługuje stawka godzinowa 11 zł oraz premia miesięczna w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego oraz premia - tych składników wynagrodzenia pracownik nigdy nie otrzymał, gdyż cały czas pobierał świadczenia ZUS. Przed zmianą regulaminu pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie godzinowe 10,50 zł, dodatek szkodliwy 0,39 zł za godzinę i dodatek stażowy 250 zł na miesiąc (nie pomniejszany za czas choroby, nie wliczany do urlopu wypoczynkowego). Jak powinnam obliczyć odprawę? Czy należy brać pod uwagę stare, czy nowe składniki wynagrodzenia? Pragnę dodać, że pracujemy od poniedziałku do piątku i mamy 1-miesięczny okres rozliczeniowy.
więcej »

Prawo do odprawy emerytalnej, gdy pracownik nie jest pewien, czy otrzymał wcześniej odprawę rentową

Katarzyna Tryniszewska 7 grudnia 2010
Pytanie:  Pracownik odszedł na rentę z zakładu X w 1995 r. Na świadectwie pracy nie ma wzmianki, czy otrzymał odprawę rentową. W 2005 r. zatrudnił się w naszym zakładzie (rentę miał wstrzymaną - wynikało tylko z zapisu na świadectwie pracy, że korzystał z renty). W listopadzie 2010 r. odchodzi na emeryturę i nie pamięta, czy otrzymał odprawę rentową u poprzedniego pracodawcy. Czy obowiązkiem obecnego pracodawcy jest zapłacić odprawę emerytalną? Czy jeśli nie otrzymał odprawy u poprzedniego pracodawcy, powinien dochodzić swoich roszczeń przed sądem i po upływie 3 lat sprawa się przedawniła?
więcej »

Prawo do odprawy emerytalnej byłego pracownika, który otrzymał odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Katarzyna Pietruszyńska 19 października 2010
Pytanie:  Pracownik urodzony w 1944 r. był zatrudniony w firmie od 2004 r. do lipca 2010 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ukończył 65 lat w 2009 r. i mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pozostawał w stosunku pracy. W 2010 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na koniec lipca 2010 r., w związku z likwidacją stanowiska pracy z zastosowaniem skróconego do 1 miesiąca okresu wypowiedzenia, za który otrzymał odszkodowanie w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownikowi została wypłacona odprawa pieniężna w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. We wrześniu 2010 r. nie będąc już pracownikiem złożył prośbę o wypłacenie odprawy emerytalnej i dołączył zaświadczenie z ZUS, z którego wynika, że pobiera świadczenie emerytalne, które przysługuje od 1 maja 2010 r. Osoba ta, składając prośbę o wypłatę odprawy emerytalnej nie jest już pracownikiem, a ustanie stosunku pracy nie nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę. Czy w takim przypadku jako były pracownik może ubiegać się o wypłatę odprawy emerytalnej, skoro otrzymał 2-miesięczną odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników i odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?
więcej »

Nabycie prawa i pobieranie renty w trakcie zatrudnienia oraz rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika a obowiązek pracodawcy wypłaty odprawy rentowej

Katarzyna Pietruszyńska 29 kwietnia 2010
Pytanie:  Pracownik w trakcie 30-letniego zatrudnienia u tego samego pracodawcy otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy i nadal ją pobiera. Nie otrzymał wówczas odprawy rentowej, ponieważ nie przerwał zatrudnienia. W chwili obecnej, w związku z likwidacją zakładu, znajduje się w okresie wypowiedzenia. Czy pracownikowi (oprócz odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników) będzie przysługiwała również odprawa rentowa? Czy pracownik musi zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy rentowej? Jaki jest okres przedawnienia wypłaty tej odprawy?
więcej »

Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na jaki została zawarta, a prawo do odprawy rentowej

Tomasz Miastkowski 19 kwietnia 2010
Pytanie:  Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę na czas określony do 28 lutego 2010 r. Postanowiliśmy nie przedłużać z nim umowy, więc rozwiązała się ona zgodnie z terminem, na który była zawarta. Pracownik od 2009 r. był na zwolnieniu lekarskim. Obecnie stara się o przyznanie renty. Czy po przyznaniu renty należy wypłacić odprawę?
więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przed nabyciem uprawnień emerytalnych a prawo do odprawy emerytalnej po roku od ustania stosunku pracy

14 kwietnia 2010
Pytanie: Czy pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy na mocy porozumienia stron - w ramach skorzystania programu dobrowolnych odejść pracowniczych - który po upływie 1 roku od zwolnienia uzyska uprawnienia emerytalne, pracodawca - przy założeniu że jest ostatnim pracodawcą tego pracownika - będzie zobowiązany do wypłaty odprawy emerytalnej?
więcej »

Przyznanie prawa do emerytury po ustaniu stosunku pracy a odprawa emerytalna i sposób jej rozliczenia

Izabela Nowacka 28 sierpnia 2009
Pytanie:  W marcu 2009 r. została rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę (za porozumieniem stron). Rozwiązanie umowy nie wiązało się bezpośrednio z przejściem pracownika na emeryturę. Jednocześnie pracodawca zobowiązał się do wypłacenia pracownikowi odprawy emerytalnej, jeśli ten okaże decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury. Pracownik okazał taką decyzję pod koniec lipca 2009 r. W jaki sposób wypłacić byłemu pracownikowi odprawę emerytalną? Powstaje także pytanie, co z rocznym rozliczeniem PIT?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.