Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Czwartek, 26 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa

Obliczanie nagrody jubileuszowej, do której pracownik nabył prawo w trakcie choroby

Magdalena Skalska 30 lipca 2015
7385673_538615.jpg

Obliczanie nagrody jubileuszowej, do której...

Pytanie:  Pracownica przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim uzyskała prawo do nagrody jubileuszowej. Jak obliczyć wysokość tego świadczenia?

Wliczanie do stażu pracy okresu pozostawania bez zatrudnienia po zwolnieniu, po którym sąd przywrócił pracownika do pracy

Katarzyna Wrońska-Zblewska 12 maja 2015
Pytanie:  Wypłacamy nagrody jubileuszowe w oparciu o zapisy ZUZP. Zgodnie z pkt 1.4. układu „Zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasady jej wypłaty określają powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące nagród jubileuszowych”. Pracownik został zwolniony z pracy 26 września 1996 r. (w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy), ale sąd pracy 11 czerwca 1997 r. przywrócił go do pracy i zasądził na jego rzecz kwotę tytułem wynagrodzenia za okres trzech miesięcy pozostawania bez pracy. Pracownik podjął pracę 25 czerwca 1997 r. i pracuje do dziś. Czy przy ustalaniu nagrody jubileuszowej mamy wliczyć temu pracownikowi cały ten okres, czy tylko ten, za który zasądzono wynagrodzenie?
więcej »

Nagrody jubileuszowe dla pracowników przejętych w trybie art. 23[1] kp, którzy w przejętym zakładzie nie mieli do nich prawa

Katarzyna Wrońska-Zblewska 31 marca 2015
Pytanie:  Z dniem 20 grudnia 2014 r. doszło do połączenia spółek. Przejęcie pracowników odbyło się zgodnie z art. 23[1] Kodeksu pracy. Zasady wynagradzania w przejętej spółce określał regulamin wynagradzania (spółka zatrudniała do 20 pracowników), który nie przewidywał wpłaty nagród jubileuszowych. W naszej spółce obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, zgodnie z którym pracownicy nabywają prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej po przepracowaniu nieprzerwanie 5 lat w spółce i posiadaniu np. 20 lat pracy. Czy jeśli przejęty pracownik będzie posiadał np. w kwietniu 2015 r. 35-letni staż pracy, należy wypłacić mu nagrodę jubileuszową? Przejęci pracownicy występują z wnioskami o wypłatę nagród jubileuszowych 3 lata wstecz. Czy przysługują im te nagrody?
więcej »

Czy świadectwo pracy dostarczone po rozwiązaniu umowy obliguje pracodawcę do przeliczenia stażu pracy i wypłaty nagrody jubileuszowej

Katarzyna Wrońska-Zblewska 30 marca 2015
Pytanie:  Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej u poprzedniego pracodawcy, z tym że poprzedni pracodawca nie miał jednego świadectwa pracy pracownika, które pracownik przedstawił u obecnego pracodawcy. Z dokumentów wynika, że pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy 21 grudnia 2013 r., u nas jest zatrudniony od 2 stycznia 2014 r. Pracownik złożył poprzedniemu pracodawcy wniosek o naliczenie nagrody wraz z świadectwem pracy i poprosił o naliczenie i wypłacenie nagrody. W odpowiedzi otrzymał informację że nagroda jubileuszowa należy się tylko dla zatrudnionego pracownika. Czy w tym przypadku nie ma zastosowania 3-letni termin przedawnienia roszczeń pracowniczych?
więcej »

Prawo do nagrody jubileuszowej, gdy po zmianach zamiast ogólnego wymagany jest tylko staż zakładowy

Katarzyna Wrońska-Zblewska 18 lutego 2015
Pytanie:  W firmie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy, który reguluje m.in. warunki nabycia prawa i wypłaty nagrody jubileuszowej. Protokołem dodatkowym wprowadzono zmiany polegające na zaliczaniu do stażu pracy uprawniającego do nagrody wyłącznie okresów pracy w firmie. W poprzednim stanie prawnym do stażu uprawniającego do nagrody zaliczane były również okresy pracy w innych firmach. Czy pracownikowi, któremu wypłacono nagrodę z uwzględnieniem stażu pracy w firmie i poza nią – np. za 20, 25 30 lat, należy ponownie wypłacić nagrodę z uwzględnieniem stażu wyłącznie w firmie za 20, 25, 30 lat? Czy można ponownie nabyć uprawnienia do nagrody za ten sam okres?
więcej »

Zmiana regulaminu wynagradzania a nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo w okresie wypowiedzenia warunków zatrudnienia

Katarzyna Wrońska-Zblewska 28 maja 2013
Pytanie:  Zmiana regulaminu wynagradzania w części dotyczącej wypłaty nagrody jubileuszowej weszła w życie 1 maja 2013 r. z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, który upłynie 31 sierpnia 2013 r. Czy pracownik, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w maju 2013 r. jest uprawniony do jej otrzymania? Czy pracownik, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w okresie wypowiedzenia warunków umowy o pracę, tj. pomiędzy 1 czerwca 2013 r. a 31 sierpnia 2013 r. jest uprawniony do jej otrzymania?
więcej »

Zaliczenie okresu urlopu bezpłatnego przy obliczaniu nagrody jubileuszowej tylko wyjątkowo

Michał Culepa 8 marca 2013
Pytanie: Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym 25 października do 9 listopada 2012 r. oraz od 10 do 14 grudnia 2012 r. Czy ten okres należy odliczyć przy obliczaniu prawa do nagrody jubileuszowej?
więcej »

Zaliczenie okresów pracy rolnej następuje od momentu ich udokumentowania

Katarzyna Pietruszyńska 18 stycznia 2013
Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową. Pracownik złożył na początku stycznia 2013 r. dokumenty uprawniające do zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym od 16. roku życia. Mam pytanie, czy wójt może odłożyć zaliczenie tego okresu ze względu na brak funduszy na nagrodę jubileuszową w bieżącym roku? Nie przewidziano na to środków w budżecie a kwota jest znaczna.
więcej »

Urlop wychowawczy zalicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Izabela Nowacka 17 stycznia 2013
Pytanie: Pracownica zatrudniona od 20 października 2003 r., następnie od 4 lipca 2005 r. do 2 października 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym, rodząc kolejne dzieci. Do pracy powróciła 3 października 2011 r. W dniu 8 stycznia 2013 r. pracownica upomniała się o zaległą nagrodę jubileuszową, którą miałaby otrzymać po przepracowaniu 5 lat tj. za okres od 20 października 2003 r. do 20 października 2008 r. W naszym zakładzie pracownik nabywa prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej po przepracowaniu 5 lat. Nagroda ta naliczana jest od najniższej krajowej obowiązującej w danym roku. Czy pracownica słusznie upomniała się o zaległą nagrodę jubileuszową przebywając od 4 lipca 2005 r.. do 2 października 2011 r. na urlopie wychowawczym? Jeżeli tak, w jakim terminie zakład powinien dokonać wypłaty tego świadczenia? Od jakiej kwoty tj. od minimalnego wynagrodzenia z 2008 r. czy od minimalnego wynagrodzenia z 2011 r. z chwilą powrotu do pracy? Co z ewentualnymi odsetkami?
więcej »

Jak ustalać termin wypłaty nagrody jubileuszowej

7 grudnia 2012
Pytanie: Pracownik rozpoczął pracę 15 stycznia 1978 roku. Była to jego pierwsza praca i trwa nieprzerwanie do dziś. Z dniem 15 stycznia 2013 roku pracownikowi upłynie okres uprawniający do nagrody jubileuszowej z tytułu 35 lat pracy...
więcej »

Zaległa jubileuszówka należy się bliskim zmarłego

Katarzyna Pietruszyńska 7 listopada 2012
Pytanie: Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Nagroda ta ze względu na przeoczony termin jej wypłaty nie została wypłacona. Pracownik zmarł. Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której możliwa jest wypłata takiej nagrody i w jakiej formie należy tego dokonać?
więcej »

Spóźniona nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona w pełnej wysokości

Monika Frączek 7 listopada 2012
Pytanie: Pracownikowi wypłacono w styczniu 210 r. z opóźnieniem nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300 %. Pomyłkowo ominięto pracownika i wypłacono mu nagrodę z trzy letnim opóźnieniem, a sam się nie upomniał o wcześniejsze wypłacenie. We wrześniu 2012 r. pracownik nabył prawo do nagrody za 45 lat pracy w wysokości 400 % wynagrodzenia. Moje pytanie brzmi: Czy pracownikowi mimo, że nie upłynęło od ostatniej wypłaconej nagrody 5 lat należy wypłacić nagrodę za 45 lat w wysokości 400 % czy tylko różnicę między 40 leciem a 45 leciem, nadmieniam, że pracownik nie wystąpił o odsetki za nie wypłaconą w terminie nagrodę?
więcej »

Zasiłek chorobowy i renta z tytułu niezdolności a prawo do nagrody jubileuszowej

Monika Frączek 4 października 2012
Pytanie: Pracownik był zatrudniony w zakładzie pracy od 14 lutego 1973 r. do 30 czerwca 1977 r. Po ustaniu zatrudnienia w ww. zakładzie pracy uległ wypadkowi i od dnia 16 lipca 1977 r. do 11 kwietnia 1978 r. pobierał zasiłek chorobowy. Następnie od dnia 12 kwietnia 1978 r. do 11 kwietnia 1979 r. pobierał rentę chorobową, a od dnia 12 kwietnia 1979 r. do 15 września 1980 r. pobierał rentę inwalidzką. Nasz zakład pracy opierał się na zarządzeniu z 1989 r. (MP nr 44). Czy do pracowniczego stażu pracy, a tym samym do nagrody jubileuszowej zaliczamy następujące okresy: •          zasiłek chorobowy 180 dni od 16 lipca 1977 r. do 11 kwietnia 1978 r., •          renta chorobowa od 12 kwietnia 1978 r. do 11 kwietnia 1979 r., •          renta inwalidzka od 12 kwietnia 1979 r. do15 września 1980 r.
więcej »

Udokumentowanie przez nauczyciela wyższego stażu pracy w trakcie zatrudnienia a wysokość nagrody jubileuszowej kolejnego stopnia

16 lipca 2012
Pytanie: Nauczycielka ze stażem pracy 23 lata 4 miesiące i 25 dni na dzień 31 stycznia 2011 r. dostarczyła tego samego dnia dokumenty uprawniające do zwiększenia jej stażu o 5 lat 1 miesiąc i 10 dni, więc staż zwiększył się i na dzień 31 stycznia 2011 r. wynosił 28 lat 6 miesięcy i 5a dni. Nauczycielka wystąpiła z wnioskiem o wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Nagroda została wypłacona w pełnej kwocie z opóźnieniem, bo 24 sierpnia 2011 r., ale za pisemną zgodą pracownika. Czy kolejną nagrodę jubileuszowa za 30 lat, do której pracownica nabywa prawo 25 lipca 2012 r. należy wypłacić w pełnej wysokości, skoro od dnia, w którym pracownik udokumentował wyższy staż (31 stycznia 2011 r.) upłynie okres przekraczający 12 miesięcy?
więcej »

Jaki okres pracy liczyć do nagrody jubileuszowej dla radcy prawnego?

Michał Culepa 9 lipca 2012
Pytanie:  Pracownik (radca prawny) zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu przedłożył obecnemu pracodawcy świadectwa pracy od dwóch poprzednich pracodawców za okres: - od 1 września 1998 r. do 29 lutego 2000 r. - od dnia 1 lutego 1999 r. do 31 stycznia 2007 r. U obecnego pracodawcy (urząd gminy) zatrudniony jest od 15 lipca 2002 r. i zatrudnienie trwa nadal. Jaki okres należy zaliczyć do stażu pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej?
więcej »

Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy urzędnika sądowego a wypłata nagrody jubileuszowej

6 czerwca 2012
Pytanie: Urzędnik sądowy w czerwcu 2011 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W dniu 18.04.2012 r. złożył wniosek o zaliczenie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym teściów jako domownik...
więcej »

Wliczanie służby wojskowej, po zakończeniu której pracownik pozostawał zarejestrowany jako bezrobotny do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Emilia Wawrzyszczuk 29 marca 2012
Pytanie:  Czy należy wliczyć do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej zasadniczą służbę wojskową, jeżeli bezpośrednio po jej odbyciu pracownik był zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy?
więcej »

Nagroda jubileuszowa dla pracownika zatrudnionego na mocy porozumienia zakładów pracy

Emilia Wawrzyszczuk 14 września 2011
Pytanie:  W 2007 r. do regulaminu wynagradzania został wprowadzony zapis o nagrodach jubileuszowych. Pierwsza nagroda przysługuje pracownikowi po 25 latach pracy i za każdy następny 5-letni okres pracy ulega zwiększeniu o x%. Do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się okresy pracy w naszej firmie oraz okresy pracy w innych firmach - jeżeli zatrudnienie w naszej firmie nastąpiło na zasadzie porozumienia między zakładami. Pan Jan został przyjęty do pracy 1 grudnia 2004 r. Wcześniej pracował w kilku firmach. Między poszczególnymi zatrudnieniami nie było żadnej przerwy. I tak: » firma A - lata 1971-1992, tj. staż 20 lat i 8 miesięcy - umowa rozwiązana na mocy porozumienia stron (w świadectwie pracy nie podano, że stronami są zakłady pracy), » firma B - lata 1992-1998, tj. staż 6 lat i 2 miesiące - rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, » firma C - od 1998 r. do 30 listopada 2004 r., tj. staż 6 lat i 6 miesięcy - wg świadectwa pracy: „rozwiązanie za porozumieniem stron na wniosek pracownika art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy”. W aktach pracownika znajduje się nasze pismo skierowane do firmy C z prośbą o przekazanie pracownika. Łączny staż pracy pana Jana to 40 lat. Czy pan Jan ma prawo domagać się od nas nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, czy też okresem pracy zaliczanym do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej jest tylko okres pracy w firmie C?
więcej »

Uzależnienie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej od spełnienia warunku posiadania wymaganego ogólnego i zakładowego stażu pracy

Katarzyna Pietruszyńska 15 czerwca 2011
Pytanie:  Proszę o pomoc w interpretacji zapisu w naszym zakładowym układzie pracy dotyczącego wypłaty nagrody jubileuszowej. Zgodnie z nim: „pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe po osiągnięciu okresu zatrudnienia wymienionego niżej - w tym co najmniej 5 lat w zakładzie pracy i w wysokości określonej poniżej: » po 20 latach pracy 200% wynagrodzenia, » po 25 latach pracy 250% wynagrodzenia itd.”. Pracownik w styczniu 2011 r. osiągnął 25-letni staż pracy. Wymagany 5-letni okres zatrudnienia w naszym zakładzie spełni w maju 2011 r. Czy po spełnieniu drugiego warunku należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy nie należy wypłacać nagrody jubileuszowej, ponieważ w styczniu 2011 r. pracownik jednocześnie nie spełnił obu warunków? Nadmieniam, że zgodnie z wcześniejszymi zapisami uzp pracownik nabywał prawo do nagrody nawet na drugi dzień po zatrudnieniu w naszym zakładzie, jeśli spełniał warunki. Wprowadzenie powyższego zapisu miało na celu ograniczenie kosztów.
więcej »

Przejęcie pracowników a prawo do nagrody jubileuszowej u przejmującego pracodawcy

Katarzyna Pietruszyńska 18 kwietnia 2011
Pytanie:  Dnia 30 listopada 2010 r. nastąpiło przejęcie pracowników innej firmy (na podstawie art. 231 Kodeksu pracy), którzy z tym dniem podpisali porozumienie zmieniające warunki umów o pracę. Obowiązującym zakładowym układem zbiorowym pracy stał się dla nich w tym momencie układ przejmującego pracodawcy. Pracownik w marcu 2011 r. złożył podanie o wypłatę nagrody jubileuszowej, twierdząc, że 1 stycznia 2010 r. (kiedy był jeszcze zatrudniony w poprzedniej firmie) upłynął mu 15-letni okres stażu pracy (prawo do pierwszej nagrody). W poprzednim zakładzie pracy pierwsza nagroda jubileuszowa wypłacana była po 20 latach. Czy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej? Jak wliczać staż do nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w poprzednim zakładzie pracy pewne okresy nie były zaliczane do stażu, a w przejętym zakładzie są zaliczane lub odwrotnie?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.