Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Niedziela, 29 marca 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Dodatki do wynagrodzenia

Dodatki do wynagrodzenia

Odebranie premii regulaminowej a konieczność uzupełnienia wypłaty do stawki minimalnego wynagrodzenia

Magdalena Skalska 10 grudnia 2014
Pytanie:  Pracownik w listopadzie został ukarany naganą oraz zabrano mu prawo do premii regulaminowej w danym miesiącu. Po potrąceniu premii z wynagrodzenia pracownik nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia. Czy dopełniamy w tym wypadku wynagrodzenie do płacy minimalnej?

Prawo do dodatku funkcyjnego za okres zastępstwa

Katarzyna Pietruszyńska 4 grudnia 2014
Pytanie:  Jestem pracownikiem kadrowym i w zakresie czynności mam zapisane zastępstwo za głównego księgowego w razie jej nieobecności. Do tej pory nie miałam płaconego dodatku funkcyjnego za okres zastępstwa. Czy można wypłacić ten dodatek wstecznie za okresy mojego zastępstwa od początku 2014 roku, czy to już za późno? Jaka podstawa prawna tu obowiązuje?
więcej »

Dodatek za pracę w porze nocnej dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Katarzyna Pietruszyńska 7 października 2014
Pytanie:  Pracownica pracuje na 1/4 etatu w weekendy w porze nocnej po 8 godzin. Jeśli stawka za godzinę nocną dla pełnoetatowca wychodzi 2 zł, to dla osoby zatrudnionej na 1/4 etatu będzie to 0,50 zł - czy dobrze to ustaliłem?
więcej »

Rezygnacja z wypłacania premii nie wymaga wypowiedzeń zmieniających

Magdalena Skalska 25 kwietnia 2014
Pytanie:  Czy wycofanie z regulaminu wynagradzania premii uznaniowych dla pracowników wymaga zawarcia z pracownikami porozumień lub wypowiedzeń warunków pracy i płacy? Przez cały okres obowiązywania regulaminu wynagradzania premia ta nie była przyznana żadnemu pracownikowi.
więcej »

Pomimo zwolnienia ze świadczenia pracy, powinno się wypłacić pensję wraz z dodatkiem

Magdalena Skalska 13 marca 2014
Pytanie:  Prezes zarządu został odwołany z funkcji przez radę nadzorczą. Jednocześnie otrzymał rozwiązanie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia i zwolnieniem ze świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składało się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (zgodnie z zapisami umowy o pracę). Jakie wynagrodzenie należy wypłacić prezesowi za czas zwolnienia ze świadczenia pracy – wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym czy wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze?
więcej »

Ustalenie wysokości dodatku stażowego za miesiąc, w którym pracownica przebywała zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim

Izabela Nowacka 26 lipca 2013
Pytanie:  Pracownica w okresie od 1 do 2 lipca 2013 r. była na zwolnieniu lekarskim. Od 3 lipca przebywa natomiast na urlopie macierzyńskim. Pracodawca dodatek stażowy wlicza do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Tym samym nie wypłaca go odrębnie. Jak wypłacić dodatek stażowy za 2 dni zasiłku chorobowego? Program płacowy liczy tylko za jeden dzień dodatek stażowy w wysokości 7 zł (prawdopodobnie z racji, że lipiec ma 31 dni).
więcej »

Określenie zasad zwrotu kosztów zakwaterowania zależy od pracodawcy

Izabela Nowacka 17 kwietnia 2013
Pytanie:  Przyznajemy pracownikowi dofinansowanie w kwocie 400 zł do kosztów zakwaterowania z uwagi na miejsce pracy oddalone od miejsca zamieszkania. Kwota ta będzie oskładkowana i zwolniona z podatku dochodowego. Czy przyznanie miesięcznej kwoty dofinansowanie można wyliczyć, tak jak przyznanie limitu przy używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych (potrącając 1/22 za każdy dzień nieobecności)? Czy sposób naliczenia świadczenia zależy od pracodawcy i zapisu w umowie?
więcej »

Problematyczna kontynuacja wypłaty dodatku za warunki szkodliwe

Monika Frączek 8 marca 2013
Pytanie: W zakładowym regulaminie wynagradzania z 2001 roku pozostał wykaz stanowisk dla których przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Dodatek ten wynosi: dla spawacza 8%, a dla malarza 5% dopłaty do stawek godzinowych. Obecnie stanowiska te nie znajdują się w wykazie A załącznika do ustawy o emeryturach pomostowych, pozostały one natomiast w nadal obowiązującym rozporządzeniu z 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Czy zakład pracy może dalej (dobrowolnie) wypłacać pracownikom dodatek szkodliwy? Jeśli nie, to czy należy zmienić aneksem zapis w regulaminie wynagradzania i odebrać spawaczom i malarzom dodatki szkodliwe na podstawie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego? W takiej sytuacji osoby te zarabiałyby dużo mniej. Czy konieczne byłoby więc podniesienie wynagrodzenia?
więcej »

Zasady wydawania kart żywieniowych należy określić w regulaminie

Katarzyna Pietruszyńska 29 stycznia 2013
Pytanie: Pracodawca oferuje pracownikom (w formie „doładowania” karty) świadczenia żywieniowe na kwotę 180 zł miesięcznie. Czy możemy ustalić regulamin i poinformować pracowników, o tym, że pracodawca zamierza doładowywać kartę wyłącznie za dni, w których pracownik był w pracy, czyli świadczył pracę (wyłączając dni choroby, urlopu i innych nieobecności)?
więcej »

Dodatek do wynagrodzenia z tytułu obsługi strategicznego klienta

Izabela Nowacka 13 sierpnia 2012
247955_207253.jpg

© FotoChannels / Glow Images

Pytanie: Pracownik w związku z trybem pracy dla ważnego klienta dostaje dodatek, który wchodzi do podstawy wynagrodzenia. Czy tego typu dodatek nie powinien zostać wyodrębniony? Przy przechodzeniu do innego działu w ramach rekrutacji wewnętrznej (gdzie osoba ta już nie obsługuje tego ważnego klienta), pracownikowi musimy wypowiadać dotychczasowe warunki zatrudnienia (na nowym stanowisku pracownik będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie).
więcej »

Wypłata części wynagrodzenia (premii) w naturze

Barbara Tomaszewska 13 maja 2012
Pytanie: Czy dozwolone prawem jest wypłacanie premii pracownikom w formie zakupów w sklepie należącym pracodawcy - do wysokości należnej premii? W sklepie sprzedawane są głównie wina, ale także oliwa i inne produkty śródziemnomorskie.
więcej »

Zasady obliczania premii kwartalnej

Barbara Tomaszewska 4 listopada 2011
Pytanie: Proszę o podanie definicji premii kwartalnej. Czy premia kwartalna może być liczona od średniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego obliczonego w okresie kwartalnym, czy od sumy wynagrodzeń kwartału? Przykład: wynagrodzenie zasadnicze za styczeń 2011 r. - 2.000 zł, wynagrodzenie za luty 2011 r. - 2.000 zł, wynagrodzenie za marzec 2011 r. - 2.000 zł. Premia kwartalna 15% za I kwartał 2011 r.: 2.000 zł x 15% = 300 zł, czy 6.000 zł x 15% = 900 zł?
więcej »

Obowiązek zwrotu kosztów dojazdu do pracy pracownikowi wezwanemu z dyżuru pełnionego w domu

Izabela Nowacka 27 października 2011
Pytanie: Czy pracownikowi pełniącemu dyżur w domu (np. informatyk), jeśli zostanie wezwany przez pracodawcę do pracy, należy zwrócić koszt dojazdu samochodem prywatnym do miejsca pracy? Czy taki zwrot jest zwolniony ze składek społecznych?
więcej »

Brak zapisów w regulaminie wynagradzania o nagrodzie a możliwość przyznania pracownikowi takiego świadczenia

Katarzyna Pietruszyńska 21 października 2011
Pytanie: Czy pracodawca może przyznać pracownikowi miesięczne dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych zadań (w każdym miesiącu na wniosek bezpośredniego przełożonego), jeżeli w regulaminie wynagradzania nie ma zapisu, że pracodawca ma prawo wg uznania przyznawać taki rodzaj wynagrodzenia?
więcej »

Podstawa obliczenia dodatku stażowego przysługującego na podstawie regulaminu wynagradzania

Katarzyna Pietruszyńska 20 października 2011
Pytanie: Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania pracownikom naszej spółki przysługuje dodatek stażowy, którego podstawą wymiaru jest najniższe wynagrodzenie. Przez najniższe wynagrodzenie - w myśl zapisów regulaminu - rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w zakładzie (dotyczy grupy 1) ustalone przez strony. Otóż grupa 1 to stawka zaszeregowania osobistego pracownika - u nas wynosi 780 zł od kilku lat. W kraju minimalna płaca to obecnie 1.386 zł. Pojęcie najniższe wynagrodzenie nie obowiązuje od 2002 r. Gdyby pracownik był zatrudniony w 1 grupie, to i tak spółka musi mu wyrównać to wynagrodzenie do minimalnej płacy. Wobec powyższego, czy obliczanie dodatku stażowego od kwoty 780 zł jest prawidłowe, czy należy je liczyć od minimalnej płacy w kraju?
więcej »

Sposób rozliczenia wartości abonamentów medycznych dla prezesa i członków zarządu

Izabela Nowacka 7 września 2011
Pytanie: Pracodawca (spółka z o.o.) wykupił dla pracowników pakiety świadczeń medycznych, których wartość stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość pakietu (abonamentu) doliczana jest do przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu i naliczeniu składek ZUS. Prezes zarządu oraz jego członkowie powołani uchwałą wspólników również mają przyznany pakiet medyczny. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć przyznany im abonament?
więcej »

Premia regulaminowa a nagroda - różnice

Izabela Nowacka 18 maja 2011
Pytanie: W umowach o pracę mamy zapisy o treści: wysokość wynagrodzenia - 2000 zł brutto i premia uznaniowa - 550 zł brutto. Do tej pory wszyscy raczej dostawali premie w całości (odebranie premii następowało w razie rażących wykroczeń czy zaniedbań). Obecnie pracodawca chce wprowadzić wyższą premię uznaniową i regulować ją w razie powtarzających się zwolnień chorobowych lub błędów w pracy. Jak należy właściwie to wprowadzić i do czego wliczana jest premia uznaniowa?
więcej »

Obliczanie dodatku wyrównawczego dla pracownika, któremu z powodu zmian organizacyjnych zmieniono stanowisko i obniżono wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie

Michał Culepa 11 maja 2011
Pytanie: Pracodawca przeprowadza w zakładzie zmiany organizacyjne. Pracownikowi zajmującemu stanowisko kierownicze i podlegającemu szczególnej ochronie związkowej zaproponował niższe stanowisko w administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak należy ustalić i wypłacać dodatek wyrównawczy w przypadku gdy pracodawca zamyka dodatek funkcyjny, a uposażenie zasadnicze ustala proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy?
więcej »

Zmiana zasad premiowania dzień po rozwiązaniu umowy a nabycie prawa do premii przez pracownika

Bartosz Miszewski 22 grudnia 2010
Pytanie: Zgodnie ze starym regulaminem wynagradzania prawo do premii rocznej przysługuje pracownikowi, jeżeli wynika to z oceny okresowej, a pracownik aktywnie przepracował co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracownik odszedł 30 września, a 1 października wszedł w firmie nowy regulamin wynagradzania, zgodnie z którym prawo do premii rocznej przysługuje tylko tym osobom, które przepracowały pełen rok kalendarzowy lub zostały zatrudnione w ciągu roku, nie później niż 1 lipca oraz 31 grudnia są pracownikami firmy. Czy premia roczna zatem należy sie pracownikowi? Czy przy zmianie zapisu w regulaminie dot. premii również trzeba przygotować wypowiedzenia zmieniające?
więcej »

Rozliczenie podatkowo-składkowe przychodów Niemca zatrudnionego w Polsce, któremu pracodawca pokrywa koszty wynajmu mieszkania

Izabela Nowacka 19 listopada 2010
Pytanie: Dnia 1 października 2010 r. zatrudniliśmy cudzoziemca (Niemca) na umowę o pracę. Wypłata będzie następowała w euro na konto w Niemczech. Wynagrodzenie pracownika wynosi 2.100 euro miesięcznie. Dodatkowo muszę doliczyć mu do dochodu koszty związane z wynajmowaniem mieszkania (za mieszkanie płaci pracodawca i jest to kwota 950 zł + opłaty za wywóz śmieci, sprzątanie klatki schodowej itp.). Mam wątpliwości co do wyliczenia wysokości tego świadczenia w naturze. Stawka za 1 m2 dla mieszkań komunalnych wynosi 1,90 zł, a w najwyższym standardzie 4,80 zł za m2, zatem 50 m2 (wielkość mieszkania pracownika) x 4,80 zł = 240 zł. Czy doliczyć do przychodu pracownika tylko kwotę 240 zł? Co z dodatkowymi opłatami związanymi z wynajmem mieszkania? Przychód pracownika jest na tyle wysoki, że wejdzie w drugi próg podatkowy. Co to oznacza? Jak z naliczaniem wynagrodzenia i rozliczeniem rocznym? Czy prawidłowe będzie przeliczenie wypłaty z euro na złotówki w celu naliczenia składek ZUS i podatku (przyjmowałabym kurs średni z dnia wypłaty - wypłata następuje 10. dnia następnego miesiąca)?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.