Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 listopada 2015
» Płace»Rozliczanie wynagrodzeń»Dodatki do wynagrodzenia

Dodatki do wynagrodzenia

Premia dla pracownika, który spełnił regulaminowe warunki jej nabycia, ale złożył wypowiedzenie umowy o pracę

Katarzyna Pietruszyńska 9 listopada 2015
7395197_553146.jpg

Premia dla pracownika na wypowiedzeniu

Pytanie:  Handlowcy w naszej spółce mają co miesiąc wypłacaną premię regulaminową (zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania) za realizację wyznaczonych planów sprzedażowych. Premie regulaminowe wypłacane są po rozliczeniu całego systemu sprzedaży – np. w październiku za wrzesień. W regulaminie jest zapis, że „pracownikom na wypowiedzeniu prawo do premii nie przysługuje”. Pracownik przepracował cały wrzesień, zrealizował swój plan sprzedażowy, ale 29 października złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie akurat w dniu wypłaty premii za wrzesień. Czy spółka, zgodnie z przytoczonym zapisem w regulaminie, może nie wypłacić pracownikowi premii za wrzesień?

Premia uznaniowa, do której prawo wynika z umowy, a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop oraz zasiłków

Izabela Nowacka 23 października 2015
7393732_552969.jpg

Premia a podstawa wymiaru zasiłków i...

Pytanie:  Niektórzy pracownicy otrzymują u nas premię uznaniową, w różnej kwocie i nieregularnie. Możliwość otrzymania takiego wynagrodzenia zapisana jest w umowie między pracownikiem a pracodawcą, jednak bez wskazania kwoty i sposobu jej naliczania. Czy taka premia może być uznana za podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i zasiłek chorobowy?
więcej »

Przyznanie dodatku za rozłąkę pracownikowi wykonującemu okresowo pracę za granicą

Izabela Nowacka 8 października 2015
7392517_551182.jpg

Dodatek za rozłąkę dla oddelegowanego pracownika

Pytanie:  Pracownik, który zgodnie zapisami umowy o pracę zatrudniony jest w biurze pracodawcy w Warszawie, obecnie większość roku spędza jednak świadcząc pracę w Niemczech. Czy w związku z tym pracodawca powinien mu wypłacać dodatek za rozłąkę z rodziną?
więcej »

Sposób ustalania wysokości dodatku za pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych

Izabela Nowacka 5 sierpnia 2015
Pytanie:  W firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. W związku z tym pracownicy mają do przepracowania różne normy czasu pracy w zależności od grafika. Niezależnie od przepracowanego czasu pracy w miesiącu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie. Czy obliczając dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej należy podzielić stawkę miesięczną przez obowiązującą pracownika indywidualną normę czasu pracy czy też przez normę przypadającą do przepracowania zgodnie z kalendarzem?
więcej »

Termin rozliczenia dodatku za pracę nocną

Leszek Skupski 26 czerwca 2015
Pytanie:  Firma zatrudnia na umowy o pracę kierowców w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym (maj, czerwiec, lipiec, sierpień). Jeden z kierowców pracował 2 godziny w porze nocnej. Czy dodatek 20% za pracę w porze nocnej może zostać wypłacony, np. w lipcu? Czy dodatek za pracę w nocy musi być zawsze wypłacany w miesiącu, w którym ta praca nastąpiła?
więcej »

Odebranie premii regulaminowej a konieczność uzupełnienia wypłaty do stawki minimalnego wynagrodzenia

Magdalena Skalska 10 grudnia 2014
Pytanie:  Pracownik w listopadzie został ukarany naganą oraz zabrano mu prawo do premii regulaminowej w danym miesiącu. Po potrąceniu premii z wynagrodzenia pracownik nie uzyskał minimalnego wynagrodzenia. Czy dopełniamy w tym wypadku wynagrodzenie do płacy minimalnej?
więcej »

Prawo do dodatku funkcyjnego za okres zastępstwa

Katarzyna Pietruszyńska 4 grudnia 2014
Pytanie:  Jestem pracownikiem kadrowym i w zakresie czynności mam zapisane zastępstwo za głównego księgowego w razie jej nieobecności. Do tej pory nie miałam płaconego dodatku funkcyjnego za okres zastępstwa. Czy można wypłacić ten dodatek wstecznie za okresy mojego zastępstwa od początku 2014 roku, czy to już za późno? Jaka podstawa prawna tu obowiązuje?
więcej »

Dodatek za pracę w porze nocnej dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Katarzyna Pietruszyńska 7 października 2014
Pytanie:  Pracownica pracuje na 1/4 etatu w weekendy w porze nocnej po 8 godzin. Jeśli stawka za godzinę nocną dla pełnoetatowca wychodzi 2 zł, to dla osoby zatrudnionej na 1/4 etatu będzie to 0,50 zł - czy dobrze to ustaliłem?
więcej »

Rezygnacja z wypłacania premii nie wymaga wypowiedzeń zmieniających

Magdalena Skalska 25 kwietnia 2014
Pytanie:  Czy wycofanie z regulaminu wynagradzania premii uznaniowych dla pracowników wymaga zawarcia z pracownikami porozumień lub wypowiedzeń warunków pracy i płacy? Przez cały okres obowiązywania regulaminu wynagradzania premia ta nie była przyznana żadnemu pracownikowi.
więcej »

Pomimo zwolnienia ze świadczenia pracy, powinno się wypłacić pensję wraz z dodatkiem

Magdalena Skalska 13 marca 2014
Pytanie:  Prezes zarządu został odwołany z funkcji przez radę nadzorczą. Jednocześnie otrzymał rozwiązanie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia i zwolnieniem ze świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składało się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (zgodnie z zapisami umowy o pracę). Jakie wynagrodzenie należy wypłacić prezesowi za czas zwolnienia ze świadczenia pracy – wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym czy wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze?
więcej »

Ustalenie wysokości dodatku stażowego za miesiąc, w którym pracownica przebywała zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim

Izabela Nowacka 26 lipca 2013
Pytanie:  Pracownica w okresie od 1 do 2 lipca 2013 r. była na zwolnieniu lekarskim. Od 3 lipca przebywa natomiast na urlopie macierzyńskim. Pracodawca dodatek stażowy wlicza do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Tym samym nie wypłaca go odrębnie. Jak wypłacić dodatek stażowy za 2 dni zasiłku chorobowego? Program płacowy liczy tylko za jeden dzień dodatek stażowy w wysokości 7 zł (prawdopodobnie z racji, że lipiec ma 31 dni).
więcej »

Określenie zasad zwrotu kosztów zakwaterowania zależy od pracodawcy

Izabela Nowacka 17 kwietnia 2013
Pytanie:  Przyznajemy pracownikowi dofinansowanie w kwocie 400 zł do kosztów zakwaterowania z uwagi na miejsce pracy oddalone od miejsca zamieszkania. Kwota ta będzie oskładkowana i zwolniona z podatku dochodowego. Czy przyznanie miesięcznej kwoty dofinansowanie można wyliczyć, tak jak przyznanie limitu przy używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych (potrącając 1/22 za każdy dzień nieobecności)? Czy sposób naliczenia świadczenia zależy od pracodawcy i zapisu w umowie?
więcej »

Problematyczna kontynuacja wypłaty dodatku za warunki szkodliwe

Monika Frączek 8 marca 2013
Pytanie: W zakładowym regulaminie wynagradzania z 2001 roku pozostał wykaz stanowisk dla których przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Dodatek ten wynosi: dla spawacza 8%, a dla malarza 5% dopłaty do stawek godzinowych. Obecnie stanowiska te nie znajdują się w wykazie A załącznika do ustawy o emeryturach pomostowych, pozostały one natomiast w nadal obowiązującym rozporządzeniu z 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Czy zakład pracy może dalej (dobrowolnie) wypłacać pracownikom dodatek szkodliwy? Jeśli nie, to czy należy zmienić aneksem zapis w regulaminie wynagradzania i odebrać spawaczom i malarzom dodatki szkodliwe na podstawie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego? W takiej sytuacji osoby te zarabiałyby dużo mniej. Czy konieczne byłoby więc podniesienie wynagrodzenia?
więcej »

Zasady wydawania kart żywieniowych należy określić w regulaminie

Katarzyna Pietruszyńska 29 stycznia 2013
Pytanie: Pracodawca oferuje pracownikom (w formie „doładowania” karty) świadczenia żywieniowe na kwotę 180 zł miesięcznie. Czy możemy ustalić regulamin i poinformować pracowników, o tym, że pracodawca zamierza doładowywać kartę wyłącznie za dni, w których pracownik był w pracy, czyli świadczył pracę (wyłączając dni choroby, urlopu i innych nieobecności)?
więcej »

Dodatek do wynagrodzenia z tytułu obsługi strategicznego klienta

Izabela Nowacka 13 sierpnia 2012
247955_207253.jpg

© FotoChannels / Glow Images

Pytanie: Pracownik w związku z trybem pracy dla ważnego klienta dostaje dodatek, który wchodzi do podstawy wynagrodzenia. Czy tego typu dodatek nie powinien zostać wyodrębniony? Przy przechodzeniu do innego działu w ramach rekrutacji wewnętrznej (gdzie osoba ta już nie obsługuje tego ważnego klienta), pracownikowi musimy wypowiadać dotychczasowe warunki zatrudnienia (na nowym stanowisku pracownik będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie).
więcej »

Wypłata części wynagrodzenia (premii) w naturze

Barbara Tomaszewska 13 maja 2012
Pytanie:  Czy dozwolone prawem jest wypłacanie premii pracownikom w formie zakupów w sklepie należącym pracodawcy - do wysokości należnej premii? W sklepie sprzedawane są głównie wina, ale także oliwa i inne produkty śródziemnomorskie.
więcej »

Zasady obliczania premii kwartalnej

Barbara Tomaszewska 4 listopada 2011
Pytanie:  Proszę o podanie definicji premii kwartalnej. Czy premia kwartalna może być liczona od średniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego obliczonego w okresie kwartalnym, czy od sumy wynagrodzeń kwartału? Przykład: wynagrodzenie zasadnicze za styczeń 2011 r. - 2.000 zł, wynagrodzenie za luty 2011 r. - 2.000 zł, wynagrodzenie za marzec 2011 r. - 2.000 zł. Premia kwartalna 15% za I kwartał 2011 r.: 2.000 zł x 15% = 300 zł, czy 6.000 zł x 15% = 900 zł?
więcej »

Obowiązek zwrotu kosztów dojazdu do pracy pracownikowi wezwanemu z dyżuru pełnionego w domu

Izabela Nowacka 27 października 2011
Pytanie:  Czy pracownikowi pełniącemu dyżur w domu (np. informatyk), jeśli zostanie wezwany przez pracodawcę do pracy, należy zwrócić koszt dojazdu samochodem prywatnym do miejsca pracy? Czy taki zwrot jest zwolniony ze składek społecznych?
więcej »

Brak zapisów w regulaminie wynagradzania o nagrodzie a możliwość przyznania pracownikowi takiego świadczenia

Katarzyna Pietruszyńska 21 października 2011
Pytanie:  Czy pracodawca może przyznać pracownikowi miesięczne dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych zadań (w każdym miesiącu na wniosek bezpośredniego przełożonego), jeżeli w regulaminie wynagradzania nie ma zapisu, że pracodawca ma prawo wg uznania przyznawać taki rodzaj wynagrodzenia?
więcej »

Podstawa obliczenia dodatku stażowego przysługującego na podstawie regulaminu wynagradzania

Katarzyna Pietruszyńska 20 października 2011
Pytanie:  Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania pracownikom naszej spółki przysługuje dodatek stażowy, którego podstawą wymiaru jest najniższe wynagrodzenie. Przez najniższe wynagrodzenie - w myśl zapisów regulaminu - rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w zakładzie (dotyczy grupy 1) ustalone przez strony. Otóż grupa 1 to stawka zaszeregowania osobistego pracownika - u nas wynosi 780 zł od kilku lat. W kraju minimalna płaca to obecnie 1.386 zł. Pojęcie najniższe wynagrodzenie nie obowiązuje od 2002 r. Gdyby pracownik był zatrudniony w 1 grupie, to i tak spółka musi mu wyrównać to wynagrodzenie do minimalnej płacy. Wobec powyższego, czy obliczanie dodatku stażowego od kwoty 780 zł jest prawidłowe, czy należy je liczyć od minimalnej płacy w kraju?
więcej »
1  2  3    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.