Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Wtorek, 1 grudnia 2015
» Płace»Działalność socjalna pracodawcy»Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych»Tworzenie i likwidacja ZFŚS

Tworzenie i likwidacja ZFŚS

Wykorzystanie środków pozostałych po zaprzestaniu prowadzenia funduszu socjalnego

Magdalena Skalska 26 czerwca 2015
Pytanie:  Do 2012 roku tworzyliśmy w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do dyspozycji pozostały jeszcze z niego fundusze. Czy możemy wypłacić w tym roku zapomogę dla pracownika będącego w trudnej sytuacji? Jak wyglądać będzie rozliczenie składkowo-podatkowe dla kwoty 500 zł netto?

Wniosek związków zawodowych o przywrócenie ZFŚS, gdy zrezygnowano z niego kilka lat wcześniej

Katarzyna Wrońska-Zblewska 19 grudnia 2014
Pytanie:  W naszej spółce od 2010 roku nie tworzymy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienie w tej sprawie zostało uzgodnione ze związkami zawodowymi i wprowadzone aneksem do regulaminu wynagradzania. Związki zawodowe wystąpiły do zarządu z wnioskiem o ponowne ZFŚS 2015 roku. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić ten wniosek związków zawodowych i powinien ponownie rozpocząć tworzenie ZFŚS?
więcej »

Organizacje związkowe nie mogą odmawiać prawa udziału w komisji socjalnej niezrzeszonym pracownikom

Michał Culepa 15 listopada 2013
Pytanie:  Reprezentuję sp. z o.o. – duży zakład produkcyjny, w którym działają 3 organizacje związkowe. Obecnie jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu Świadczeń Socjalnych, który zgodnie uzgadniamy z organizacjami związkowymi. Jednym z elementów negocjacji jest skład Komisji Socjalnej. Spotkałam się z wieloma opiniami, również zamieszczanymi na Portalu Kadrowym, że ustawodawca nie przewiduje zasad wyłaniania ani składu Komisji Socjalnej. Chciałabym, aby w naszej Komisji oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli również inni pracownicy, także niezrzeszeni w organizacjach związkowych, co zgodnie z napotkanymi interpretacjami nie jest problemem. Natomiast organizacje związkowe, powołując się na ustawę o związkach zawodowych stoją na stanowisku, że członkami Komisji Socjalnej mogą być tylko i wyłącznie członkowie związków zawodowych. Czy faktycznie tak jest? Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu tej sprawy.
więcej »

Pracodawca zmienia regulamin ZFŚS w porozumieniu ze związkami

Michał Culepa 10 września 2013
Pytanie:  Z reguły raz w roku (na jego początku, w momencie ustalania preliminarza wydatków na cały rok) wprowadzamy jakieś zmiany do zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych. Wynikają one z analizy ostatnich miesięcy i potrzeb pracowników oraz uzależnione są od budżetu. Co w przypadku, gdy nie może dojść do porozumienia w zakresie zmian między pracodawcą a związkami zawodowymi? Jakie uprawnienia mają obie strony w zakresie treści regulaminu ZFŚS? W naszym zakładzie funkcjonuje jeden związek zawodowy.
więcej »

Przejmujący pracodawca uzyska część środków ZFŚS

Katarzyna Tryniszewska 22 lipca 2013
Pytanie:  Spółka, która posiada oddział, postanowiła dokonać podziału. Z oddziału powstanie nowa spółka, do której część dotychczasowych pracowników przejdzie na zasadzie przejęcia. Czy w związku z podziałem spółki należy przekazać część środków zgromadzonych na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nowo powstałej spółki (wcześniej był to oddział tej spółki)?
więcej »

Jednostka samorządowa nie może zrezygnować z tworzenia funduszu socjalnego

Katarzyna Pietruszyńska 26 czerwca 2013
Pytanie:  Czy zgodnie z ustawą o ZFŚS pracodawca prowadzący działalność samorządową (urząd gminy) musi obligatoryjnie wypłacać każdego roku świadczenie urlopowe pracownikom? Czy zamiast świadczenia urlopowego wypłacanego w każdym roku mogą to być to tzw. wczasy pod gruszą, zapisane w regulaminie ZFŚS i wypłacane co 2 lata? Dodam, że w zakładowym regulaminie zapisano wczasy pod gruszą natomiast nie ujęto zapisu co do świadczenia urlopowego, które jest określone kwotowo oraz wypłacane proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia. Wczasy pod gruszą nie podlegają tym zasadom i liczone są na podstawie dochodu na członka rodziny i ilości osób w rodzinie.
więcej »

Wypłata świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy przejęciu pracodawcy

Katarzyna Tryniszewska 31 maja 2013
Pytanie:  Zakład Usług Komunalnych ulega likwidacji z dniem 30 czerwca 2013 roku. Zatrudnieni tam pracownicy zostaną przejęci od 1 lipca 2013 roku przez Urząd Gminy. Czy dotychczasowy pracodawca (zakład komunalny – obecnie ,,w likwidacji’’) jest uprawniony do wypłaty pracownikom 100% funduszu świadczeń socjalnych, czy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku (tj. do 30 czerwca 2013 roku)? Czy po przejęciu przez Urząd Gminy pracowników, którym wypłacono 100% świadczenia z funduszu w zakładzie komunalnym można wypłacać przez nowego pracodawcę tj. świadczenia za okres od lipca do grudnia 2013 roku?
więcej »

Możliwość utworzenia ZFŚS i naliczenia odpisów w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności

Izabela Nowacka 17 kwietnia 2012
Pytanie:  Bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie: czy pracodawca rozpoczynający działalność w 2012 r. i zatrudniający ponad 20 pracowników może dobrowolnie utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku rozpoczęcia działalności?
więcej »

Określenie w regulaminie ZFŚS maksymalnej kwoty dofinansowania do wypoczynku dziecka pracownika

Emilia Wawrzyszczuk 14 września 2011
Pytanie:  Proszę o poradę dotyczącą zapisu w regulaminie świadczeń socjalnych, który brzmi: „ze środków Funduszu mogą być dofinansowane kolonie letnie, zimowiska, obozy młodzieżowe a także zielone szkoły organizowane w ciągu roku szkolnego dla dzieci do lat 18 (do końca roku, w którym kończą 18 lat)”. Do regulaminu dołączony jest załącznik w postaci wzoru druku o dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 w wysokości 30%, czyli jeśli pracownik przynosi fakturę na określoną wartość, zakład zwraca 30% tej kwoty. Jak możemy doprecyzować zapis, jeśli oczywistym jest, że takie dofinansowanie dotyczy każdego dziecka pracownika, obojętnie czy pracownik ma jedno, czy wiele dzieci, do wypoczynku każdego dziecka może otrzymać dofinansowanie, gdyż nie można dyskryminować pracowników wielodzietnych, o tyle kwestią sporną jest wysokość dofinansowania. Czy można określić w regulaminie maksymalną wartość takiego dofinansowania, ponieważ faktury dostarczane przez pracowników opiewają na różne kwoty, przez ostatni rok na zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich.
więcej »

Skład komisji socjalnej rozdzielającej środki ZFŚS

Emilia Wawrzyszczuk 11 maja 2011
Pytanie: Czy członkiem komisji socjalnej może być osoba nie zatrudniona na umowę o pracę w zakładzie pracy, w którym działa ta komisja?
więcej »

Tryb rezygnacji z tworzenia ZFSS u pracodawcy zatrudniającego więcej niż 20 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy

Emilia Wawrzyszczuk 6 stycznia 2010
Pytanie:  Z dniem 1 stycznia 2010 r. pracodawca chce zrezygnować z tworzenia ZFŚS. Wiem, że ustawa o ZFŚS daje taką możliwość, jednak moja wątpliwość dotyczy zapisu w naszym zakładowym regulaminie wynagradzania, w którym nie ma zapisu o świadczeniach z tego funduszu. Mamy odrębny regulamin korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu socjalnego. Czy pracodawca powinien udokumentować powód rezygnacji z tworzenia funduszu? Czy wystarczy tylko, że przedstawiciel załogi wyrazi na to zgodę (nie działają związki zawodowe)? Czy wszystkim pracownikom należy doręczyć wypowiedzenie zmieniające do umowy o pracę o rezygnacji z tworzenia funduszu, czy wystarczy informacja na tablicy ogłoszeń (w umowach o pracę brak zapisów w tej kwestii)? Czy w regulaminie wynagradzania powinien się znaleźć zapis w formie aneksu o rezygnacji z tworzenia funduszu?
więcej »

Zapisy regulaminu wynagradzania pozwalające na rezygnację z ZFŚS lub zmianę regulaminu ZFŚS

Anna Martuszewicz 28 września 2009
Pytanie:  Pracodawca chce odstąpić od tworzenia ZFŚS na czas nieokreślony, jaka treść zapisu powinna być zamieszczona w regulaminie wynagradzania, żeby nie była zakwestionowana przez PIP? Nasz regulamin ZFŚS na chwilę obecną wymaga zmian, jeżeli zostanie zawieszony, czy te zmiany powinny być dokonane już teraz?
więcej »

Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego zakładu a możliwość zasilenia środków funduszu

Jadwiga Stefaniak 23 września 2009
Pytanie: Zakład posiada ośrodek wypoczynkowy zbudowany ze środków funduszu socjalnego i obecnie zakład chce sprzedać domki letniskowe. Pytanie czy dochód ze sprzedaży zasili konto funduszu socjalnego czy konto zakładu?
więcej »

Możliwość przywrócenia ZFŚS w trakcie roku tylko na określony czas

Anna Martuszewicz 16 września 2009
Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o., która na koniec 2008 r. na podstawie zmiany wprowadzonej do regulaminu wynagradzania zdecydowała o nietworzeniu funduszu socjalnego. Teraz jednak, gdy sytuacja ekonomiczna firmy się poprawiła, chcielibyśmy taki fundusz utworzyć jeszcze w tym roku, 1 września br., tak, by była możliwość zrealizowania jeszcze pewnych świadczeń socjalnych na koniec tego roku. Z drugiej strony Zarząd nie jest pewny co do przyszłości, tak więc chcielibyśmy ten fundusz utworzyć tylko na ten okres (od września do grudnia br.), bez zobowiązań tworzenia go również w przyszłych latach. Czy jest to możliwe?
więcej »

Możliwość lokowania środków ZFŚS na lokacie terminowej przez pracodawcę ze sfery budżetowej

Jadwiga Stefaniak 15 lipca 2009
Pytanie:  Czy ośrodek pomocy społecznej może lokować wolne środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na lokacie w banku obsługującym budżet ośrodka?
więcej »

Przekazywanie odpisów na ZFŚS na rachunek bankowy funduszu w ramach wspólnej działalności socjalnej a możliwość zaliczenia odpisów w koszty pracodawcy

Rafał Styczyński 26 czerwca 2009
Pytanie:  Firma zawarła umowę o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej z inną firmą z tej samej grupy kapitałowej od 1 stycznia 2009 r. Wcześniej nie przekazywaliśmy odpisu na ZFŚS, ponieważ zatrudnienie nie przekraczało 20 osób. Czy muszę zakładać odrębne konto bankowe? Według dostępnych publikacji wywnioskowałam, iż aby kwota odpisu mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy, musi być przekazana na wyodrębnione do tego celu konto bankowe. A dopiero z niego na konto funduszu firmy administrującej środkami, zgodnie z zawarta umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej. Czy to prawda?
więcej »

Przeznaczanie środków ZFŚS na poszczególne cele działalności socjalnej

Emilia Wawrzyszczuk 6 maja 2009
Pytanie:  Chciałabym się dowiedzieć, czym mam się kierować tworząc tabele dofinansowania wypoczynku z ZFŚS na 2009 r. oraz tabele wysokości przyznawanych pożyczek na cele mieszkaniowe?
więcej »

Przeznaczenie środków ZFŚS wbrew oczekiwaniom większości załogi a możliwość skontrolowania dysponowania funduszem

Anna Martuszewicz 29 kwietnia 2009
Pytanie: Mam pytanie dotyczące ZFŚS w budżetówce. Czy pracodawca należący do sfery budżetowej może wykorzystać fundusz (za 2 kwartały) na zagraniczne wczasy, z których skorzysta tylko 1/3 pracowników? Większość pracowników była za inną formą wykorzystania środków funduszu. Jednak nikt nie odważył się przeciwstawić pracodawcy – z wiadomych względów (mobbing). Czy pracodawca nie łamie prawa? Czy istnieje instytucja, która mogłaby skontrolować zarządzanie funduszem, ponieważ pracownicy są bezradni?
więcej »

Obowiązek konsultacji związkowych przy uchwalaniu regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Małgorzata Gatz 12 listopada 2008
Pytanie: W szkole, w której pracuję, działają 2 organizacje związkowe: związek zawodowy X - który ze względu na to, że liczy 3 członków, tworzy koło związkowe, podlegające pod Zarząd Regionu Ziemi Radomskiej, oraz związek zawodowy Y - liczący 12 członków (15% wszystkich pracowników). Zgodnie z prawem, np. regulamin ZFŚS powinien być konsultowany (podpisany) przez działające związki zawodowe. Czy w sytuacji, w której w zakładzie działają 2 organizacje związkowe, powinny one podjąć wspólne stanowisko w sprawie przedłożonego im regulaminu, czy każda z organizacji oddzielnie? Czy organizacja związkowa skupiająca zaledwie 3 pracowników (tj. 3,75% pracowników) również powinna konsultować taki regulamin i inne wynikające z przepisów o związkach zawodowych? Po trzecie - związki zawodowe Y przedstawiły, powołując się na swój statut, iż konsultacje, np. regulaminu ZFŚS, powinny być prowadzone nie przez pracowników szkoły zrzeszonych w tych związkach, lecz przez Zarząd Główny tych związków. Czy to jest zgodne z prawem? Po czwarte - związek zawodowy Y zakwestionował przy konsultacji regulaminu ZFŚS wysokość oprocentowania pożyczki mieszkaniowej, twierdząc, że jest za wysokie. Czy może tak postąpić, skoro brak jest przepisów w ustawie o ZFŚS na ten temat?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.