Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Płace»Aktualności Płace»Płace - Aktualności 2009

Płace - Aktualności 2009

Lista płac 2010 r. - poznaj niezbędne wskaźniki

18 grudnia 2009
Poprzednie lata przyzwyczaiły nas, że wskaźniki niezbędne do prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń ciągle się zmieniały. Rok 2010 będzie pod tym względem wyjątkowo… „spokojny”. Nie zmienia się wysokość kosztów uzyskania przychodów, kwoty zmniejszającej podatek oraz stóp procentowych składek! Nie oznacza to jednak, że będzie nudno - sam wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą zmianę wysokości innych świadczeń!
1. Wskaźniki podatkowe - w wysokości z 2009 r.
Z 1 stycznia 2009 r. zaczęła obowiązywać nowa, 2-stopniowa skala podatkowa, czyli graniczne kwoty podstawy opodatkowania, których przekroczenie powoduje obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości. Skala podatkowa wprowadzona w 2009 r. będzie obowiązywała bez zmian również w 2010 r.:
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
 do
 
 85.528
 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85.528 zł
 
 14.839 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Także pozostałe wskaźniki podatkowe w 2010 r. pozostają na niezmienionym poziomie z 2009 r. Chodzi tu o:
a) zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, które będą wynosić:
  • 111,25 zł (a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł) - w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • 139,06 zł (a za rok podatkowy nie więcej niż 1.668,72 zł) - w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
b) kwotę zmniejszającą podatek, która w 2010 r. pozostaje na poziomie 556,02 zł (pracodawcy, którym pracownicy dostarczyli oświadczenie PIT-2 będą mogli pomniejszać comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy w 2010 r. o 1/12 obowiązującej kwoty zmniejszającej, czyli o 46,33 zł).
2. Stopy procentowe składek ZUS nie „urosną”
W 2010 r. nie zmieni się również wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2010 r. wynosić one będą:
a) składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52% - finansowana po połowie (9,76%)ze środków pracodawcy i pracownika,
b) składka rentowa 6%:
  • 1,5% - finansowana przez pracownika,
  • 4,5% - pokrywana ze środków pracodawcy,
c) składka chorobowa - 2,45% (finansowana w całości ze środków pracownika),
d) składka zdrowotna - 9% (finansowana ze środków pracownika, przy czym odliczeniu od podatku podlega 7,75%).
Warto w tym momencie wspomnieć, że w ciągu roku pojawiały się głosy zwiększenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na szczęście skończyło się na zapowiedziach - do Sejmu nie trafił żaden projekt zmiany przepisów w tej sprawie.
Ważne! Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczenie wypadkowe obowiązkowe dla zleceniobiorców
Z nowym rokiem zmieniają się zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu zleceniobiorców. Nie będzie już miało znaczenia miejsce wykonywania pracy w ramach umowy zlecenia, ale tylko i wyłącznie fakt, czy zleceniobiorca podlega z tytułu umowy zlecenia obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W takim przypadku zleceniobiorca będzie również podlegał obowiązkowo ubezpieczeni wypadkowemu. Znowelizowana ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, że zleceniobiorców wykonujących pracę w dniu 1 stycznia 2010 r. będzie trzeba zgłosić do ubezpieczenia wypadkowego w terminie 7 dni.
3. Wzrasta płaca minimalna, a wraz z nią inne świadczenia
Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.317 zł. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie będzie mógł otrzymać wynagrodzenia niższego niż ta kwota (pracownik w 1. roku pracy będzie musiał zarabiać co najmniej 80% tej kwoty, czyli 1.053,60 zł).
Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga również za sobą wzrost wysokości innych świadczeń, m.in.:
a) dodatku za pracę w porze nocnej
Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nocnych przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
W poszczególnych miesiącach 2010 r. wysokość dodatku za pracę w nocy będzie wynosiła:
Miesiąc
Godziny pracy
Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w nocy
styczeń
160
1,65 zł
luty
160
1,65 zł
marzec
184
1,43 zł
kwiecień
168
1,57 zł
maj
152
1,73 zł
czerwiec
168
1,57 zł
lipiec
176
1,50 zł
sierpień
176
1,50 zł
wrzesień
176
1,50 zł
październik
168
1,57 zł
listopad
160
1,65 zł
grudzień
176
1,50 zł

b) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika
Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od zakładowego stażu pracy pracownika i jest równa 1-, 2- lub 3-miesiecznemu wynagrodzeniu. Jednak niezależnie od tego, jej wysokość nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zatem w 2010 r. maksymalna wysokość odprawy będzie wynosiła 19.755 zł.
c) minimalnej podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
podstawę wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik stał się niezdolny do pracy. Należy jednak podkreślić, że tak ustalona podstawa nie może być niższa niż minimalna płaca po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. Podstawa wymiaru w 2010 r. nie będzie mogła być zatem niższa niż:
» 1.136,44 zł (1.317 zł -1.317 zł x 13,71%), oraz
» 909,15 zł (1.053,60 zł - 1.053,60 zł x 13,71%) - dla pracowników w pierwszym roku pracy (minimalne wynagrodzenie tych pracowników nie może być niższe niż 80% płacy minimalnej).
d) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych w latach 2009 - 2011 stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób jest równa wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (od 1 listopada 2009 r. - 520 zł).
Natomiast od 1 stycznia 2012 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie ustalana od kwoty stanowiącej równowartość 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Podstawa prawna: 
» art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.),
» art. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609),
» art. 79 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ze zm.)
» art. 22 ust. 2, art. 27b ust. 2, art. 27f, art. 31 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.),
» art. 6, art. 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679, ze zm.),
» art. 36 ust. 1, art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267, ze zm.),
» art. 8, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844, ze zm.),
» obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. nr 48, poz. 709).
wróć do listy
Ocena:

0 głosów

Artykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 r. to wzrost innych świadczeń

12 grudnia 2012

Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r.,...

Sprawdź, jak w 2012 r. ustalać podstawę wymiaru składek za osoby przebywające...

Izabela Nowacka 30 stycznia 2012

Jak liczyć wynagrodzenie z 12 miesięcy przed urlopem wychowawczym? Co zrobić, jeśli pracownik przed urlopem przebywał na zwolnieniu lekarskim i zasiłku macierzyńskim? Wyjaśniamy i podpowiadamy na...

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 r. to wzrost innych świadczeń

12 grudnia 2012

Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r.,...

Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca - sprawdź planowane zmiany w...

Katarzyna Borkowska 24 września 2012

W Kodeksie pracy brakuje regulacji dotyczących zasad obliczania wynagrodzenia za część miesiąca. Znajdują się wprawdzie w rozporządzeniu wykonawczym, ale w pewnych przypadkach są w kolizji z...

Deregulacja bis - dalsze ułatwienia dla pracodawców!

6 września 2011

Obowiązek wydawania pracownikom ZUS RMUA raz w roku oraz skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek i okresu przechowywania dokumentów rozliczeniowych ZUS z 10 do 5 lat - to kolejne...

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.