Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Płace»Aktualności Płace»Płace - Aktualności 2008

Płace - Aktualności 2008

GUS już czeka na Twoje sprawozdania!

2 stycznia 2008
W styczniu należy przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego dwa sprawozdania: formularz Z-05 za IV kwartał 2007 r. oraz formularz Z-06 za 2007 r. A już w lutym trzeba przekazać kolejne sprawozdanie, tym razem o warunkach pracy na formularzu Z-10.

Jeśli Państwa dział odpowiada za sprawozdawczość do GUS-u, to przypominamy, że już niedługo trzeba wypełnić następujące formularze:
1. Formularz Z-05 - Badanie popytu na pracę
Formularz Z-05 jest sprawozdaniem kwartalnym. Obowiązek jego przekazania do GUS-u mają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi 1 lub więcej osób. Badanie jest prowadzone metodą reprezentacyjną, tzn. jednostki zobowiązane do udziału w badaniu wybierane są w drodze losowania. Losowanie odbywa się na dany rok i podmioty zobowiązane są do przekazania danych w ciągu kolejnych 4 kwartałów danego roku. Sprawozdanie jest składane do 8 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. Oznacza to, że w 2008 r. Z-05 za IV kwartał 2007 r. należy przekazać do GUS-u do 8 stycznia 2008 r. Sprawozdanie to może być przekazane do GUS w formie papierowej (listownie do urzędu statystycznego w województwie, na terenie którego mieści się siedziba sprawozdawcy) lub w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.
Sprawozdanie Z-05 obejmuje m.in. dane o nowoutworzonych miejscach pracy, wolnych miejscach pracy, zagospodarowanych miejscach pracy liczonych liczbą pracujących, oraz pracujących osobach niepełnosprawnych. Wypełniając formularz Z-05 należy jednak pamiętać, że do pracujących nie zalicza się:
- osób korzystających z urlopów bezpłatnych oraz z urlopów wychowawczych nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy,
- zleceniobiorców,
- osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W części dotyczącej badania według zawodów obowiązuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
2. Formularze Z-03 i Z-06 - Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Na formularzu Z-03 sprawozdawca przekazuje informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych, pracujących w głównym miejscu pracy, wynagrodzeniach brutto ogółem (w tym wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez ubezpieczonych, zaliczki na podatek dochodowy) oraz godzinach przepracowanych.
Sprawozdanie Z-03 jest sporządzane za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału (w ciągu roku należy sporządzić i przekazać do GUS 3 takie sprawozdania) i składane jest do 11 dnia miesiąca następującego po końcu kwartału, za który należy złożyć sprawozdanie (np. za I kwartał 2008 r. należy przekazać je do GUS-u do 11 kwietnia 2008 r.).
Natomiast sprawozdanie Z-06 jest sprawozdaniem rocznym (obejmującym okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) - należy je złożyć do 18 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym, np. do 18 stycznia 2008 r. za 2007 r.
W sprawozdaniu tym wykazywane są następujące dane:
» wynagrodzenia brutto w podziale na składniki wynagrodzeń,
» przeciętna liczba zatrudnionych oraz dane dotyczące czasu pracy,
» pracujący według statusu zatrudnienia,
» zwolnienia i przyjęcia do pracy,
» nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy, wolne miejsca pracy,
» pracujący według faktycznej lokalizacji miejsca pracy i rodzaju działalności.
Badania Z-03 i Z-06 obejmują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 9 osób, a także jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących. Mogą być one przekazywane w formie papierowej (listownie do urzędu statystycznego w województwie, na terenie którego mieści się siedziba sprawozdawcy) lub w formie elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.
3. Formularz Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy
Formularz Z-10, czyli roczne sprawozdanie o warunkach pracy mają obowiązek przekazać do GUS osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - według jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Sprawozdanie to jest przekazywane do 16 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym. Badaniem objęte są zagadnienia związane z liczbą osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy i maszynami niebezpiecznymi oraz liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, a także o stanowiskach pracy, na których dokonano oceny ryzyka zawodowego.
Sprawozdanie Z-10 może być przekazywane w formie papierowej listownie do urzędu statystycznego w województwie, na terenie którego mieści się siedziba sprawozdawcy.
4. Nowa forma przekazywania danych statystycznych
Formularze Z-03, Z-05, Z-06 można złożyć w formie elektronicznej przy wykorzystaniu udostępnionego przez Główny Urząd Statystyczny zintegrowanego środowiska obsługi sprawozdawczości statystycznej drogą elektroniczną, jakim jest Portal Sprawozdawczy. Wcześniej należy jednak odwiedzić stronę http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm. Można znaleźć tam wszelkie informacje o sprawozdawczości elektronicznej oraz specjalny druk, którego złożenie uprawnia do korzystania z Portalu Sprawozdawczego. Ponadto zamieszczona została tam lista kontaktowa z numerami telefonów do urzędników, którzy pomogą w procesie wdrażania i użytkowania sprawozdawczości elektronicznej.
5. Dane uzyskiwane w wyniku badań
Na podstawie danych z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń GUS (w ustawowo określonych terminach) podaje informacje o przeciętnych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw, które stanowią podstawę do określenia wysokości m.in. podstawy wymiaru składek osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych świadczeń społecznych.
Badanie popytu na pracę (Z-05) dostarcza przede wszystkim informacji o zagospodarowanych i wolnych miejscach pracy według grup zawodów, sekcji i działów PKD oraz o liczbie nowo utworzonych miejsc pracy według sekcji i działów PKD.
Natomiast na podstawie sprawozdania Z-10 rozpoznawane są rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kształtowana jest polityka w zakresie bhp.

Podstawa prawna: 

» art. 30 pkt 3, art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r. nr 88, poz. 439, ze zm.),
» § 1, § 3, § 5 oraz załącznik - Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 do rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz.U. z 2007 r. nr 210, poz. 1521).

Autor: Konsultacja: Wiesława Rogalska
Kierownik Wydziału Statystyki Społecznej, Urząd Statystyczny Warszawa
wróć do listy
Ocena:

0 głosów

Artykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.