Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Poniedziałek, 30 listopada 2015
» Nauczyciele»Zatrudnianie i zwalnianie»Zmiana warunków zatrudnienia

Zmiana warunków zatrudnienia

Obniżenie wymiaru etatu nauczyciela mianowanego uprawnionego do urlopu wychowawczego

Agnieszka Kosiarz 23 października 2015
7393742_552971.jpg

Obniżenie etatu nauczyciela mianowanego...

Pytanie:  Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej na podstawie mianowania i posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w okresie, w którym jest uprawiony do urlopu wychowawczego, złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 12/20 od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. Czy należy sporządzić aneks do umowy, czy rozwiązać umowę na podstawie mianowania i zawrzeć umowę o pracę na czas określony podany we wniosku, żeby nauczyciel mógł skorzystać ze zamiany wychowawczego na niższy wymiar etatu? Jaka jest prawna możliwość zmiany umowy z nauczycielem mianowanym?

Zmniejszenie, na wniosek nauczyciela mianowanego, wymiaru zatrudnienia

Agnieszka Kosiarz 2 września 2015
7388881_543980.jpg

Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia na wniosek...

Pytanie:  Nauczyciel mianowany wystąpił z prośbą o zmniejszenie etatu to połowy. Obecnie jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Czy można zmniejszyć etat na prośbę nauczyciela? Jakie są możliwości?
więcej »

Tryb zmiany wymiaru pensum nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Agnieszka Kosiarz 13 sierpnia 2015
7386767_542169.jpg

Tryb zmiany wymiaru pensum nauczyciela...

Pytanie:  Nauczycielka jest zatrudniona na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela w wymiarze 17/18 od 1 listopada 2014 r. Czy od 1 września 2015 r. można zmniejszyć nauczycielce wymiar godzin do 12/18? W jaki sposób tego dokonać – aneksem do umowy na jeden rok szkolny?
więcej »

Powrót do poprzednich warunków zatrudnienia nauczyciela

Agnieszka Kosiarz 20 lutego 2015
Pytanie:  W szkole zatrudniony jest nauczyciel w charakterze nauczyciela świetlicy. Umowa zawarta została na czas nieokreślony, w pełnym (26/26) wymiarze godzin. Nauczyciel ten ma również uprawnienia do nauczania historii i WOS-u. W związku ze zmianami organizacyjnymi, na okres od 7 stycznia do 31 sierpnia 2015 r., podpisany został aneks do umowy przewidujący dodatkowe warunki pracy i wymiar uposażenia (tj. 9/18 godz.) w zakresie nauczania historii i WOS-u. Od 2 marca 2015 r., z uwagi na powrót dotychczasowego nauczyciela do pracy, chcielibyśmy „anulować” zawarty aneks. Jak to prawidłowo zrobić?
więcej »

Wypowiedzenie zmieniające nauczycielskiej umowy o pracę

Krzysztof Lisowski 13 maja 2012
Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w naszej placówce na 15 godzin tygodniowo, tj. 0,83 etatu. W przyszłym roku szkolnym nie będzie dla tego nauczyciela tyle godzin. Czy można temu nauczycielowi wypowiedzieć warunki płacy i pracy? Jeżeli tak, to z jakiego artykułu Karty Nauczyciela?
więcej »

Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczyciela będącego wiceprzewodniczącym związku zawodowego

Agnieszka Kosiarz 29 lutego 2012
Pytanie: W jaki sposób można zmienić warunki pracy nauczycielowi dyplomowanemu (zmniejszyć wymiar etatu) w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów? Nadmieniamy, iż nauczyciel ten jest zastępcą przewodniczącego komisji międzyzakładowej związku zawodowego NSZZ Solidarność.
więcej »

Zmiana treści wypowiedzenia warunków pracy nauczyciela

Agnieszka Kosiarz 21 listopada 2011
Pytanie: Pracownik nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony na 0,75 etatu, otrzymał propozycję zatrudnienia w niższym wymiarze, tj. 0,7 etatu. Ponieważ nie był zdecydowany na przyjęcie warunków w formie porozumienia zmieniającego, 31 maja 2011 r. otrzymał wypowiedzenie zmieniające. Do końca wypowiedzenia nie zgłaszał sprzeciwu, więc uznaliśmy, że przyjmuje zaproponowane warunki. Pod koniec okresu wypowiedzenia okazało się jednak, że nauczyciel może zostać zatrudniony od 1 września 2011 r. na większy wymiar, tj. 0,9 etatu. Jak należy postąpić? Z dniem 31 sierpnia 2011 r. kończy się wypowiedzenie zmieniające z propozycją zmniejszenia etatu, ale od 1 września 2011 r. ma zostać zatrudniony w wyższym wymiarze niż był dotychczas zatrudniony?
więcej »

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela

Agnieszka Kosiarz 27 lipca 2011
Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w szkole jako bibliotekarz w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Ponieważ ma studia podyplomowe z informatyki, dyrektor chce zmniejszyć godziny biblioteki i dać nauczycielce godziny informatyki (oczywiście na czas nieokreślony). Jak zmienić umowę - czy zrobić aneks zmieniając godziny, czy zastosować inną formę zatrudnienia?
więcej »

Zmiana warunków umowy o pracę lub aktu mianowania nauczyciela w zakresie przydziału godzin

Agnieszka Kosiarz 3 czerwca 2011
Pytanie: W jaki sposób poprawić błędnie skonstruowaną umowę o pracę? Nauczycielka dyplomowana zatrudniona na etacie katechetki ma w jednej umowie o pracę zawarte 2 różne wymiary zatrudnienia: 18/18 tygodniowo w szkole podstawowej i 1/22 w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy tej szkole. Ponieważ powinny być zawarte 2 umowy i jest to nauczycielka zatrudniona przez mianowanie, to w jaki sposób teraz z tego wybrnąć i poprawić zaistniałą sytuację? Ponadto od 1 września 2011 r. (w związku ze zmianami w planie nauczania) dyrektor chce tę 1/22 dać innej nauczycielce na okres 1 roku szkolnego. Czy może tak zrobić i jak zapisać tę zmianę w dokumentach u katechetki, która wyraża zgodę na oddanie tej godziny?
więcej »

Forma i treść informacji dla nauczyciela o zmianie stanowiska pracy

Agnieszka Kosiarz 9 marca 2011
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie na pełny etat (18/18) od 1 września 2011 r. będzie pracował jako nauczyciel na 9/18 i jako wychowawca świetlicy na 13/26. W jakiej formie powinno być zawarta informacja przekazana nauczycielowi i na jakie przepisy należy się w niej powołać?
więcej »

Zmiana stanowiska nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, który powraca z urlopu zdrowotnego

Agnieszka Kosiarz 22 grudnia 2010
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony poprzez mianowanie na etacie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej korzysta z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Czy po powrocie może być on przeniesiony na stanowisko nauczyciela nauczania indywidualnego w edukacji wczesnoszkolnej?
więcej »

Tryb zmiany wymiaru zatrudnienia na wniosek nauczyciela dyplomowanego

Krzysztof Lisowski 15 listopada 2010
Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 marca 2008 r. W dniu 19 października 2010 r. nauczyciel napisał podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy od 1 listopada 2010 r. na 1/2 etatu ze względów zdrowotnych i rodzinnych. Czy najpierw należy rozwiązać umowę o pracę zawartą 1 marca 2008 r. i następnie zatrudnić nauczyciela na 1/2 etatu (jeśli tak, to czy może to być za porozumieniem stron, czy musi być 1-miesięczny okres wypowiedzenia), czy wystarczy wprowadzić do umowy o pracę zmiany w drodze porozumienia zmieniającego?
więcej »

Forma ograniczenia etatu nauczyciela mianowanego

Agata Piszko 6 października 2010
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest przez mianowanie. W bieżącym roku szkolnym zabrakło dla niego godzin do wypełnienia pełnego etatu. Nauczyciel ten wyraził zgodę na pracę w wymiarze mniejszym niż 1 etat, ale nie mniejszym niż 1/2 etatu. Czy taki nauczyciel powinien otrzymać zmianę warunków zatrudnienia i jeśli tak, to w jakiej formie?
więcej »

Brak zgody nauczyciela na wypowiedzenie stosunku pracy a skuteczność oświadczenia woli złożonego przez pracodawcę

Agnieszka Kosiarz 21 lipca 2010
Pytanie: Wręczyłam nauczycielowi porozumienie w sprawie zmiany warunków umowy z pełnego etatu na 8/18, z powodu zmniejszenia liczby godzin przedmiotu. Nauczyciel nie podpisał porozumienia. W związku z czym wręczyłam mu wypowiedzenie z pracy, którego też nie podpisał ani nie przyjął. Wszystko działo się w obecności sekretarki. Czy wypowiedzenie jest ważne jeżeli nauczyciel go nie podpisał?
więcej »

Zmiany organizacyjne w kolegium nauczycielskim a zmiany warunków zatrudnienia nauczycieli

Agnieszka Kosiarz 14 lipca 2010
Pytanie: Jesteśmy zakładem kształcenia nauczycieli. Zatrudniamy 5 pracowników administracji oraz 20 nauczycieli, z czego 3 nauczycieli zatrudnionych jest na podstawie mianowania, 14 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz 3 na czas określony. W kolegium jest tylko 4 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat. Spośród nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony na niepełny etat 3 nauczycielki są w ciąży oraz przebywają na zwolnieniach lekarskich. Organ prowadzący od 1 października 2010 r. zmienił uchwałą pensum z 15 godzin na 18 godzin tygodniowo. W roku szkolnym 2010/2011 przewidziane jest również zmniejszenie liczby grup z 5 do 3 albo 4 (w zależności od naboru). W związku z powyższym konieczne jest wypowiedzenie wszystkim nauczycielom warunków pracy i płacy, ponieważ zmiana pensum oraz zmniejszenie liczby grup wiąże się ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy nauczycieli, a w konsekwencji z niższym wynagrodzeniem. W związku z zaistniałą sytuacją nasuwają się następujące pytania: 1. Czy przy wypowiedzeniu warunków pracy i płacy 15 nauczycielom można zastosować tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych? 2. Czy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy nauczycielkom w ciąży oraz w trakcie zwolnienia lekarskiego z zastosowaniem powołanej ustawy? 3. Nauczycielkom po urlopach macierzyńskich należeć się będą urlopy uzupełniające (niewykorzystany urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich z powodu zwolnienia lekarskiego). Czy w trakcie urlopu uzupełniającego należał się będzie również dodatek wyrównawczy? 4. Na jaki okres czasu (miesiąc, rok, 2 lata czy na czas nieokreślony) może być zastosowana zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania?
więcej »

Obowiązek uzupełniania pensum przez nauczyciela mianowanego posiadającego prawo do wcześniejszej emerytury a ochrona przedemerytalna z Kodeksu pracy

Agnieszka Kosiarz 27 kwietnia 2010
Pytanie: Jestem nauczycielem mianowanym, mam ukończone 56 lat i posiadam 30 lat zatrudnienia składkowego. Prawo do emerytury wcześniejszej (nie na podstawie Karty Nauczyciela) nabyłam przed 31 grudnia 2008 r. W zawiązku z reorganizacją szkoły dyrekcja zaproponowała mi na następny rok szkolny 10 godzin w rodzimej szkole i 8 do uzupełnienia w odległej o kilkanaście kilometrów na drugim końcu miasta. Czy dotyczy mnie art. 39 Kodeksu pracy o ochronie przedemerytalnej pracownika (ochrona przed wypowiedzeniem warunków płacy i pracy, a odległy dojazd jest wypowiedzeniem warunków pracy)? Jeśli tak, to jak mam postąpić i jakie prawa mi przysługują? W urzędzie miasta, jako organie prowadzącym szkołę, dowiedziałam się, że w zasadzie żadne, a dyrekcja odmawia mi nawet prawa do 6-miesięcznego odszkodowania, tłumacząc to możliwością 8-godzinnego uzupełnienia etatu. Do kiedy pracodawca musi przedłożyć mi nowe warunki pracy, jeśli w ogóle musi?
więcej »

Uchylenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego a zmiana umowy o pracę nauczyciela

Agnieszka Kosiarz 30 marca 2010
Pytanie: Mazowiecki Kurator Oświaty wydał decyzję uchylająca ważność aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Od jakiego momentu należy przeszeregować nauczyciela na niższy stopień awansu nauczyciela (stażystę) - od daty wydania decyzji, czy od początku roku szkolnego, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego? Co w przypadku, gdy nauczyciel ten ma podpisaną już umowę o pracę na czas nieokreślony - czy ona też samoistnie traci ważność, gdyż umowa z stażystą jest zawierana na czas określony, na 1 rok szkolny w celu odbycia stażu? Czy należy podpisać porozumienie zmieniające treść czasu trwania umowy o pracę z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony?
więcej »

Wypowiedzenie warunków pracy nauczycielce w ciąży

Agnieszka Kosiarz 10 marca 2010
Pytanie: Nauczycielka kontraktowa jest w ciąży. Termin porodu wyznaczono na 25 września 2010 r., od 1 września 2010 r. planowana jest redukcja etatu. Czy dyrektor szkoły ma prawo wypowiedzieć umowę, która jest zawarta na czas nieokreślony, a jeśli tak, to jaki będzie status tej nauczycielki (staż nauczycielski 6 lat)?
więcej »

Obniżenie wymiaru zatrudnienia na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Agnieszka Kosiarz 4 lutego 2010
Pytanie: Czy można, na prośbę nauczyciela powracającego z urlopu wychowawczego, na okres drugiego półrocza roku szkolnego (od 1 lutego do 25 czerwca 2010 r., tj. do końca trwania zajęć lekcyjnych) zmienić wymiar godzin zatrudnienia z pełnego etatu do 10 godzin w tygodniu? Nauczyciel z 12 letnim-stażem pracy w szkole jest zatrudniony na podstawie mianowania i posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Jeżeli tak, to jakie muszą być spełnione przez szkołę i nauczyciela warunki oraz jakie są dla nauczyciela tego konsekwencje?
więcej »

Zmiana wymiaru zatrudnienia nauczyciela

Agnieszka Kosiarz 30 grudnia 2009
Pytanie: Nauczyciel psycholog zatrudniony w szkole na 10/20 etatu - podstawowe miejsce pracy oraz na 10/20 w przedszkolu - od listopada 2009 r., otrzymał 2 godziny dodatkowe w przedszkolu. Czy 2 dodatkowe godziny można potraktować jako ponadwymiarowe, czy należy zwiększyć etat do 0,6? Podobna sytuacja dotyczy nauczyciela logopedy, który również zatrudniony jest w 2 przedszkolach po 10/20 etatu. Nasze przedszkole jest podstawowym miejscem pracy. Od listopada 2009 r. otrzymał 2 godziny dodatkowo. Czy można je potraktować jako godziny ponadwymiarowe, czy należy zwiększyć etat do 0,6?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.