Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Wtorek, 1 grudnia 2015
» Nauczyciele»Wynagrodzenie i dodatki»Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat

Dodatek za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Agnieszka Kosiarz 5 marca 2015
Pytanie:  Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas zastępstwa w wymiarze 9/18 należy naliczyć dodatek za wysługę lat pracy pomimo, że nie jesteśmy jego macierzystym zakładem pracy? Podstawowe miejsce zatrudnienia, w którym nauczyciel wypracowuje pełen etat, to placówka prowadzona przez inny organ prowadzący.

Udokumentowanie stażu pracy dla ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę

Ewa Drzewiecka 26 stycznia 2015
Pytanie:  Nauczycielka jest zatrudniona w naszej szkole od 1 września 2012 r. W dniu 9 stycznia 2015 r. doniosła świadectwa pracy potwierdzające okresy wcześniejszego zatrudnienia i od tego dnia została jej naliczona wysługa lat. Pracownica twierdzi jednak, że należy się jej wyrównanie od 2012 r., ponieważ okresy te były wpisane w kwestionariusz osobowy i jak twierdzi, nikt jej nie poinformował, że należy donieść świadectwa pracy (osoba przyjmująca dokumenty jest już na emeryturze i trudno stwierdzić, czy nauczycielka ma rację). Proszę o odpowiedź, od kiedy należy wypłacić wysługę lat.
więcej »

Dodatkowa umowa dla nauczyciela za zgodą kuratora a prawo do dodatku stażowego

Agnieszka Kosiarz 30 września 2014
Pytanie:  W szkole podstawowej są zatrudnieni nauczyciele w wymiarze etatu 16/26 oraz w pełnym wymiarze 19/19 etatu (zgodnie z kwalifikacjami). Od września tego roku nauczyciele otrzymali dodatkowe umowy bez kwalifikacji – za zgodą kuratora. Czy z drugich umów należy naliczyć dodatek stażowy?
więcej »

Okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy

Agata Piszko 29 listopada 2012
Pytanie: Proszę o opinię dotyczącą zasad wypłacania dodatku za wysługę lat nauczycielowi. Nauczyciel był zatrudniony jednocześnie w dwóch szkołach. W szkole A zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (12/18 etatu), w szkole B zatrudniony w wymiarze 11,95/18 etatu. Szkoła A była szkołą macierzystą, a nauczyciel dostarczył do szkoły B zaświadczenie informujące, że otrzymuje w szkole A dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Na tej podstawie szkoła B wypłaciła dodatek za wysługę lat w wysokości 5 %, ale z 6/18 etatu tak, aby wymiar łącznie nie przekroczył obowiązującego nauczyciela wymiaru jednocześnie w kilku szkołach. Obie umowy i w szkole A i B były zawarte na czas określony. Czy szkoła B prawidłowo wypłaciła dodatek za wysługę lat?
więcej »

Jak ustalić wysokość dodatku za wysługę lat nauczyciela rónocześnie zatrudnionego w dwóch szkołach?

Agnieszka Kosiarz 29 sierpnia 2012
Pytanie: Mam problem dotyczący ustalenia wysługi lat dla nauczyciela. Nauczycielka zatrudniona jest w naszej szkole od 01.09.1988 r., jesteśmy jej pierwszym zakładem pracy, gdzie pracowała. Innych świadectw pracy nie posiada. Dotychczas byliśmy jej głównym miejscem pracy, gdzie miała naliczaną wysługę lat 20%. Z dniem 1 września 2012 r. nauczycielka będzie u nas zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin 9/18. Również z tym samym dniem podejmie zatrudnienie w innej szkole na całym etacie 18/18. W związku z powyższym z dniem 01.09.2012 r. chce, aby głównym miejscem jej pracy była szkoła druga, a nie tak jak dotychczas nasza. 31 sierpnia wystawię jej świadectwo pracy, które zaniesie do szkoły drugiej, w której będzie miała naliczaną wysługę lat 20%. Jaką wysługę lat powinnam jej naliczyć od 01.09.2012 r. w naszej szkole, będącej od tego dnia dodatkowym miejscem pracy (czy 20% czy zacząć od 0%)?
więcej »

Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w dwóch stosunkach pracy jednocześnie

Agnieszka Kosiarz 24 listopada 2011
Pytanie: Jak prawidłowo wyliczyć staż pracy niezbędny do ustalenia dodatku za wysługę lat pracownika zatrudnionego w naszej placówce na stanowisku logopedy? Nasza placówka jest dla tego pracownika dodatkowym miejscem pracy. Nauczyciel posiada następujące okresy zatrudnienia: » od 21 stycznia 1987 r. do 25 czerwca 2007 r. - przedszkole samorządowe, » od 2001 r. do nadal - gimnazjum (podstawowe miejsce pracy), » od 26 marca 2007 r. do 31 maja 2007 r. - urząd gminy, » od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. - zespół szkół, » od 15 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. - stowarzyszenie, » od 1 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. - przedszkole (nasza placówka), » od 1 września 2010 r. do 5 lutego 2011 r. - stowarzyszenie, » od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. - nasza placówka (15/20 etatu), » od 1 września 2011 r. do 30 września 2012 r. - nasza placówka (pełen etat).
więcej »

Mniej korzystne postanowienia regulaminu wynagradzania niż zapisy ustawy a prawo do dodatku stażowego

Emilia Wawrzyszczuk 8 listopada 2011
Pytanie: We wprowadzonym w 2009 r. regulaminie wynagradzania pracowników zauważyłam zapis dotyczący naliczania dodatku stażowego, który jest mniej korzystny dla pracowników niż ten w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z ustawą dodatek stażowy należy się wszystkim pracownikom uczelni począwszy od 4. roku pracy (3%, a po pełnych 4 latach - 4%). W regulaminie zaś jest zapis, że pracownikom administracyjnym (nauczycielom - zgodnie z ustawą) należy się on po 4. latach pracy. Jak teraz należy postąpić? Czy trzeba zmienić ten zapis? Jedna z pracownic zgodnie z tym zapisem dodatek stażowy miała przyznany po 4 latach pracy, a nie po pełnych 3 (czyli począwszy od 4. roku pracy), natomiast pozostałym naliczano juz zgodnie z ustawą (chociaż w regulaminie inaczej zapisano). Jak prawidłowo to teraz przeprowadzić?
więcej »

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków a prawo do dodatków

Agata Piszko 3 czerwca 2011
Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w placówce resocjalizacyjnej jest zawieszony w pełnieniu obowiązków, toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Zgodnie z art. 84 pkt 2 Karty Nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczycielowi nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy zgodnie z tym artykułem do dodatków tych należy zaliczyć: dodatek stażowy, dodatek na podstawie art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela (wiejski) oraz dodatek mieszkaniowy?
więcej »

Okresy wliczane do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej nauczyciela a okres zatrudniania zakończony dyscyplinarką

Agnieszka Kosiarz 28 lutego 2011
Pytanie: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony w szkole na pełnym etacie (18/18). Przy zatrudnieniu podał następujące okresy zatrudnienia poświadczone świadectwami pracy: » od 30 września 1983 r. do 19 maja 1984 r., » od 1 marca 1985 r. do 30 czerwca 1990 r., » od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1997 r. oraz » od 1 kwietnia 1997 r. do nadal. Przy ustalaniu kapitału początkowego w 2003 r. doniósł dwa świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia: » od 2 listopada 1981 r. do 31 sierpnia 1982 r. oraz » od 6 września 1983 r. do 6 czerwca 1983 r. (ten stosunek pracy rozwiązano na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy - zwolnienie dyscyplinarne). Okresy te nie zostały ujęte do stażu pracy i do nagrody jubileuszowej, bo podobno nie można mu ich było doliczyć. Czy należy o te 2 okresy zatrudnienia zwiększyć staż pracy i wypłacić nagrodę jubileuszową przypadającą w tym roku za 25 lat pracy i czy zwolnienie dyscyplinarne może być przyczyną niewypłacenia i niedoliczenia powyższego okresu do stażu?
więcej »

Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły i podjęcie zatrudnienia w poprzedniej placówce a prawo do dodatku za wysługę lat

Krzysztof Lisowski 27 stycznia 2010
Pytanie: Nauczyciel mianowany, który pracował w naszej szkole do 31 sierpnia 2007 r., został przeniesiony do innej szkoły na podstawie art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela 1 września 2007 r. i pracuje w niej w pełnym wymiarze. Nauczyciel ten podjął dodatkowo zatrudnienie w wymiarze 6/18 etatu w naszej szkole od 1 września 2007 r. i pracuje nadal na czas określony. Czy poprzednie zatrudnienie w naszej szkole należy doliczyć do dodatku stażowego nauczyciela?
więcej »

Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w 2 placówkach w wymiarze przekraczającym pełen etat

Krzysztof Lisowski 6 stycznia 2010
Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole na 0,5 etatu (podstawowe miejsce pracy) oraz w przedszkolu na 0,6 etatu. Czy w takiej sytuacji nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy w przedszkolu, jeśli łączny wymiar zatrudnienia przekracza pensum? Czy powinien mieć wypłacony dodatek stażowy tylko z 0,5 etatu?
więcej »

Równoległe zatrudnienie w szkole publicznej oraz prywatnej, w której nauczycielowi nie przysługuje dodatek stażowy, a możliwość zaliczenia do stażu pracy okresu niezakończonego zatrudnienia

Krzysztof Lisowski 11 grudnia 2009
Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela od 5 lat na część etatu. Przed zatrudnieniem w naszej szkole nauczyciel ten przepracował 15 lat w szkole prywatnej i to zatrudnienie kontynuuje do dnia dzisiejszego. W związku z tym nie przedstawił nam świadectwa pracy ze szkoły prywatnej, a tylko zaświadczenie o zatrudnieniu. W opisywanej szkole prywatnej, w której pracuje od 15 lat, nie otrzymuje dodatku stażowego ani nagród jubileuszowych. Czy możemy w związku z tym kontynuowane zatrudnienie w szkole prywatnej zaliczyć do wysługi lat w naszej placówce?
więcej »

Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego równolegle w 2 placówkach, który posiada okresy poprzedniego zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy

Krzysztof Lisowski 8 grudnia 2009
Pytanie: Nauczycielka, która zatrudniona jest od 1 września 1982 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pełnym wymiarze godzin, pracowała dodatkowo w gimnazjum publicznym od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2009 r. w wymiarze 4/18 godzin dydaktycznych. Obecnie, od 1 września 2009 r., zatrudniła się w placówce resocjalizacyjnej w wymiarze 9/18. Czy do dodatku stażowego z tytułu dodatkowego zatrudnienia należy uwzględnić okres pracy w gimnazjum, czy nauczyciel musi wypracować sobie staż od nowa w nowej placówce?
więcej »

Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w 2 zakładach pracy (w szkole i w zakładzie niezwiązanym z oświatą)

Agnieszka Kosiarz 28 października 2009
Pytanie: Czy nowo przyjmowanemu nauczycielowi-emerytowi, zatrudnionemu na niepełny etat, należy zaliczyć dodatek z wysługę lat w sytuacji, gdy jest on juz zatrudniony również na część etatu w innym zakładzie, ale niezwiązanym z oświatą?
więcej »

Wysokość dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Łukasz Pater 5 października 2009
Pytanie: W jakiej wysokości przysługuje dodatek za wysługę lat nauczycielowi legitymującemu się 5-letnim stażem pracy, zatrudnionemu od 1 września 2009 r. w 3 szkołach odpowiednio w wymiarze 10/18, 6/18 i 4/18, w przypadku, gdy jako podstawowe miejsce pracy nauczyciel ten wskazał pierwszą ze szkół?
więcej »

Dodatek za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego w ramach dwóch stosunków pracy

Krzysztof Lisowski 21 września 2009
Pytanie: Jestem nauczycielką pracującą w szkole podstawowej od 1998 r. Wcześniej pracowałam w innym miejscu pracy, które nie było związane z oświatą. Mój staż pracy w pierwszym zakładzie to 5 lat. W 1998 r. zatrudniłam się w szkole podstawowej w wymiarze 12/18. w 1999 r. zatrudniłam się w jeszcze jednej szkole podstawowej, ale w innej gminie na 10/18 etatu. Miałam podpisane dwie odrębne umowy o pracę. W tym roku mam już 17 lat pracy ogółem, w tym 12 lat pracy pedagogicznej. Od września tego roku przestaję pracować w szkole nr 2, a zatrudniam się w szkole nr 3 w tej samej gminie, co szkoła nr 2. Nadal będę pracować w szkole nr 1, w której zatrudniłam się w 1998 r. Tak więc na 1 września pracuję w dwóch różnych szkołach, w dwóch różnych gminach i posiadam dwie odrębne umowy. W szkole nr 1 mam 16/18 etatu, a w szkole nr 3 14/18. Moje pytanie brzmi: jaki powinnam mieć dodatek stażowy w szkole nr 3, skoro przedstawiam jej świadectwo pracy ze szkoły nr 2? Szkołą macierzystą jest szkoła nr 1.
więcej »

Zaliczenie okresu pracy u innego pracodawcy pokrywającego się częściowo z obecnym zatrudnieniem do okresów uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat

Łukasz Pater 24 marca 2009
Pytanie: Nauczyciel rozpoczął swoją pierwszą pracę 3 września 2001 r. Z dniem 1 stycznia 2002 r. został zatrudniony w naszej szkole. Dodatek za wysługę lat naliczamy mu począwszy od 2005 r. Stosunek pracy zawarty 3 września  2001 r. nauczyciel rozwiązał na koniec roku szkolnego 2001/2002. Świadectwo pracy potwierdzające ten fakt przedstawił w naszej szkole dopiero 6 lipca 2006 r. W jaki sposób powinien zostać liczony dodatek za wysługę lat tego pracownika? Czy po przyniesieniu świadectwa pracy powinien zostać doliczony okres od 3 września 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. i czy tym samym dodatek po przyniesieniu świadectwa pracy powinien być liczony od września, poczynając od września 2006 r.?
więcej »

Zaliczenie do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat okresu prowadzenia działalności gospodarczej

Agnieszka Kosiarz 4 grudnia 2008
Pytanie: Czy do stażu pracy, z tytułu którego wypłaca się dodatek stażowy, zalicza się okres prowadzenia własnej działalności? W okresie prowadzenia działalności opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne.
więcej »

Uprawnienie do dodatku za wysługę lat nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w 2 szkołach

Agnieszka Kosiarz 21 października 2008
Pytanie: Nauczycielka rozwiązała za porozumieniem stron stosunek pracy na zasadzie mianowania 31 sierpnia 2008 r. Pobierała w naszej szkole 6% dodatek stażowy (podstawowe miejsce pracy). Od 1 września 2008 r. pracuje w innej placówce na pełny etat. W naszej placówce jest zatrudniona na umowę na czas określony na niepełnym etacie. Czy w związku z tym pracownica musi na nowo „wypracowywać” wysokość dodatku, czy możemy jej wypłacać dodatek w „starej” wysokości?
więcej »

Urlop bezpłatny nauczyciela a uprawnienie do dodatku za wysługę lat

Agnieszka Kosiarz 4 czerwca 2008
Nauczycielka z 5-letnim stażem przebywała na urlopie bezpłatnym w 2008 r. łącznie 5 dni. Czy należy przesunąć jej termin zapłaty dodatku stażowego z 1 września na 1 października? A jak jest w przypadku przebywania na urlopie bezpłatnym, np. 1 lub 2 dni, czy to również powoduje przesunięcie wypłaty dodatku stażowego?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.