Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
Środa, 25 listopada 2015
» Kadry»Zatrudnianie pracowników»Zmiana warunków zatrudnienia

Zmiana warunków zatrudnienia

Rozwiązanie umowy z pracownikiem przejmowanego zakładu, z gwarancją jego zatrudnienia w nowej spółce

Katarzyna Pietruszyńska 28 sierpnia 2015
7388323_543284.jpg

Rozwiązanie umowy z pracownikiem przejmowanego...

Pytanie:  Czy w przypadku fuzji przedsiębiorstw można z przejmowanymi pracownikami rozwiązać umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.), a następnie w nowej spółce nawiązać nowe umowy - z gwarancja ciągłości zatrudnienia? Nowe umowy zawierałyby klauzulę o zaliczeniu do stażu pracy okresu pracy w likwidowanej spółce. Czy taki sposób postępowania da się pogodzić z treścią art. 23[1] k.p.?

Zmiana stanowiska pracy po upływie trzech miesięcy powierzenia innej pracy

Katarzyna Wrońska-Zblewska 31 lipca 2015
7385799_538626.jpg

Zmiana stanowiska po upływie trzech miesięcy...

Pytanie:  Pracownik w umowie ma stanowisko sekretarka, ale od około roku – na ustne polecenie pracodawcy – wykonuje czynności kierownika biura. Pracownik przyjął propozycję, brak jest jednak adnotacji w aktach o zmianie stanowiska. Czy mogę teraz przygotować porozumienie stron w sprawie zmiany stanowiska pracy z datą bieżącą, w którym określę że zmiana stanowiska pracy nastąpiła 1 stycznia 2013 r. i w momencie podpisania porozumienia przygotuję szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej?
więcej »

Powierzenie obowiązków w związku z długotrwałą nieobecnością zastępowanego pracownika

Katarzyna Wrońska-Zblewska 23 lipca 2015
Pytanie:  Jedna z pracownic, zatrudniona na stanowisku koordynatora, otrzymuje dodatek do wynagrodzenia za koordynację pracy zespołu. Jednak od wielu lat jest nieobecna z uwagi na zwolnienia lekarskie, urlop macierzyński oraz urlop wychowawczy przerwany następną ciążą. Obecnie pracownica złożyła pismo o skrócenie urlopu wychowawczego. Powinna w związku z tym podjąć pracę od sierpnia, ale już oświadczyła, że w związku z ciążą dostarczy kolejne zwolnienie lekarskie. W związku z tak długą nieobecnością pełnienie obowiązków (p.o.) koordynatora powierzono innej osobie. Czy możemy wypowiedzieć stanowisko koordynatora pracownicy z powodu długiej nieobecności (nie wykonuje tej funkcji) i powierzyć osobie, która ma na dzień dzisiejszy pełni obowiązki koordynatora? Zatrudniamy 4 osoby na umowę o pracę.
więcej »

Przeliczanie urlopu oraz świadczeń wypłaconych pracownikowi przywróconemu na poprzednie warunki zatrudnienia przez sąd

Katarzyna Wrońska-Zblewska 8 lipca 2015
Pytanie:  Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy (zmiana etatu z pełnego na 1/2 oraz proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia). Okres wypowiedzenia minął w dniu 1 kwietnia 2012 r. Pracownik odwołał się od wypowiedzenia do sądu, który 29 maja 2015 r. wydał wyrok przywracający pracownika na poprzednie warunki zatrudnienia. Pracownik 1 czerwca 2015 r. zgłosił pracodawcy na piśmie pisemnie gotowość niezwłocznego podjęcia pracy w pełnym wymiarze. Czy należy wyrównać pracownikowi wynagrodzenie od 1 kwietnia 2012 r.? Czy należy przeliczyć nagrodę jubileuszową wypłaconą pracownikowi w 2014 r. na podstawie wynagrodzenia za 1/2 etatu? Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika – czy każdy dzień urlopu kwietnia 2012 r. zaliczony jako 4 godziny, liczyć jako 8 godzin?
więcej »

Porozumienie w sprawie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie biegnącego wypowiedzenia definitywnego

Katarzyna Pietruszyńska 3 kwietnia 2015
Pytanie:  Pracownik otrzymał wypowiedzenie zmieniające w zakresie zmiany stanowiska i obniżenia wynagrodzenia. Przed upływem połowy okresu wypowiedzenia odmówił (drogą mailową) przyjęcia zaproponowanych mu warunków. Następnie w trakcie biegnącego wypowiedzenia definitywnego zwrócił się do pracodawcy o ustalenie dla niego warunków umowy nieco korzystniejszych niż zawarte w piśmie wypowiadającym. W jakiej formie można w trakcie biegnącego wypowiedzenia definitywnego przyjąć zmianę decyzji pracownika, w sytuacji gdy przyjmie on nasze pierwotne warunki lub dojdzie do kompromisu w zakresie ustalenia innych warunków, np. zachowania stanowiska przed zmianą, ale ze zmianą wynagrodzenia. Czy należałoby w drodze porozumienia cofnąć biegnące wypowiedzenie i zawrzeć w nim nowe warunki?
więcej »

Premia wlicza się do płacy minimalnej

Joanna Kaleta 6 stycznia 2014
Pytanie:  Minimalne wynagrodzenie w 2014 r. wynosi 1680 zł brutto. Dwóch pracowników w umowie o pracę ma płacę zasadniczą w wysokości 1600 zł brutto + premia. Czy konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy, zmieniającego płacę zasadniczą na 1680 zł czy istotna jest wysokość faktycznie wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia i nie trzeba sporządzać aneksu?
więcej »

Możliwość zmiany warunków zatrudnienia po przejęciu zakładu przez nowego pracodawcę

Katarzyna Tryniszewska 14 sierpnia 2013
Pytanie:  Pracodawca przejął na podstawie art. 23 [1] kp od firmy wielobranżowej restaurację z trzema pracownicami. Firma przejmująca zatrudnia mniej niż 20 osób, nie ma związków zawodowych oraz niepewny start w branży gastronomicznej. Czy nowy pracodawca może zaproponować pracownicom nowe warunki pracy np. zmianę umowy z umowy na czas nieokreślony na czas określony i nowe warunki płacowe oraz z dłuższej umowy na czas określony na krótszą umowę na czas określony. Powyższe podyktowane jest długością umowy wynajmu lokalu.
więcej »

Pracownik może pracować na dwóch stanowiskach na część etatu w ramach jednej umowy

Katarzyna Pietruszyńska 8 sierpnia 2013
Pytanie:  Czy nie jest sprzeczne z prawem pracy zmiana (za porozumieniem stron) pełnego etatu pracownikowi zatrudnionemu w jednym zakładzie na stanowiska cząstkowe, w których to pełnić będzie obowiązki kierownika działu na 1/4 etatu i inżyniera kontraktu na 3/4 etatu?
więcej »

Jeśli telepracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków, może opiekować się dzieckiem

Katarzyna Tryniszewska 24 lipca 2013
Pytanie:  Pracownik pracuje w formie telepracy. Wiemy, że podczas godzin pracy opiekuje się dziećmi. Czy można go poprosić o oświadczenie, że tego nie robi? Czy można zagrozić, że jeżeli się dowiemy iż opiekuje się dziećmi, a nie pracuje, to wróci do biura?
więcej »

Zmiana wymiaru zatrudnienia pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego

Katarzyna Pietruszyńska 14 maja 2013
Pytanie:  Mam pytanie dotyczące powrotu pracownicy z urlopu wychowawczego. Czy taką pracownicę muszę zatrudnić na takich samych warunkach co przed urlopem, czy mogę zmienić warunki zatrudnienia (np. zaproponować przejście na pół etatu)?
więcej »

Termin przyznania podwyżki wynagrodzenia pracownicy korzystającej z urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim

Katarzyna Pietruszyńska 23 kwietnia 2013
Pytanie:  W kwietniu w naszej firmie podejmowane są decyzje o podwyżkach – z wyrównaniem od stycznia. O tym któremu pracownikowi i w jakiej wysokości przyznać podwyżkę decyduje kierownik działu. Pracownica w lutym urodziła dziecko i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Jej przełożony chce jej przyznać podwyżkę – ale dopiero po jej powrocie do pracy (bez wyrównania od stycznia). Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy pracownica powinna dostać podwyżkę po zakończeniu urlopu macierzyńskiego – mimo, że będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym, czy dopiero po faktycznym podjęciu pracy po nieobecności?
więcej »

Czasowe powierzenie innej pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Michał Culepa 7 lutego 2013
Pytanie:  Z pracownikiem zawarto umowę o pracę na stanowisku pracownika produkcji, jako miejsce pracy określając Wydział Produkcji oraz wręczając zakres obowiązków na tym stanowisku. Następnie, w związku z potrzebami pracodawcy, pracownikowi nakazano wykonywanie (przez kilka dni każdego miesiąca) także pracy na stanowisku kierowcy, operatora innych urządzeń oraz czynności konserwatora. Przeniesienia dokonano w formie polecenia ustnego, co pracodawca uzasadnił tym, że pracownik produkcji musi być dyspozycyjny także do innych czynności niż wykazane w zakresie obowiązków pracownika produkcji. Nie skierowano pracownika na badania lekarskie na stanowisko operatora kierowcy czy konserwatora. Czy pracodawca postąpił właściwie? Jak należy postępować w sytuacjach, gdy pracownika przenosimy np. na 3 dni do innej pracy niż praca określona w umowie o pracę?
więcej »

Porozumienie zmieniające możliwe z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim

8 stycznia 2013
Pytanie: Nasz pracownik od września 2012 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od nowego roku wszyscy pracownicy otrzymali aneksy do umów ze zmianą wynagrodzenia...
więcej »

Dopuszczalne jest powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia zmieniającego

Michał Culepa 14 listopada 2012
Pytanie:  Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy. Czy pracodawca mógł w okresie tego wypowiedzenia powierzyć wykonywanie innej pracy, na podstawie art. 42 kodeksu pracy?
więcej »

Obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia

28 maja 2012
Pytanie: W arkuszu szkolnym na rok 2012/2013 nauczyciel od 1 września 2012 miał zaplanowane 10/18 etatu, ale przed wręczeniem ograniczenia z art. 22 Karty Nauczyciela 7 maja 2012 r. złożył wniosek o urlop na poratowanie zdrowia...
więcej »

Zmiana struktury organizacyjnej a obniżenie wynagrodzenia pracownikowi w wieku przedemerytalnym

Katarzyna Pietruszyńska 4 kwietnia 2012
Pytanie:  Pracownik jest w okresie ochronnym przedemerytalnym. W styczniu 2012 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej spółki, w wyniku której jednostka, w której znajdował się rzeczony pracownik, zmieniła się z 4-osobowego zespołu (gdzie ten pracownik był dyrektorem i zarządzał 3-osobowym zespołem) na stanowisko samodzielne - został tylko ten pracownik (zespołu już nie ma). Jego stanowisko się nie zmieniło, nadal jest dyrektorem - jednak na stanowisku samodzielnym i nie zarządza już ludźmi. Czy w takiej sytuacji możemy obniżyć wynagrodzenie pracownika (poprzez wypowiedzenie zmieniające), biorąc pod uwagę, że jest on w okresie ochronnym przedemerytalnym?
więcej »

Powierzenie pracownikowi dodatkowej pracy a konieczność zawarcia drugiej umowy o pracę

Katarzyna Wrońska-Zblewska 7 marca 2012
Pytanie: Pracodawca chce powierzyć pracownikowi (6 lat pracy na cały etat) jeszcze jeden rodzaj pracy, całkowicie różniący się od dotychczasowego, ale mający znamiona awansu. Pracownik zyska na pensji, ale etat zostaje taki sam. Chciałby tego dokonać na jednym dokumencie za porozumieniem zmieniającym. W jednym punkcie informując o niezmieniającym się stanowisku, ułamku etatu, wynagrodzeniu i dodatku stażowym. W drugim punkcie o nowym stanowisku, ułamku etatu (w efekcie etat pozostaje ten sam), wynagrodzeniu, dodatku stażowym. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Czy można naliczać dodatek stażowy oddzielnie od obydwu prac? Czy należy zawrzeć dwa porozumienia, co jest niekorzystne dla pracownika?
więcej »

Forma przekształcenia jednej umowy o pracę w dwie odrębne umowy na 1/2 etatu

Katarzyna Pietruszyńska 29 lutego 2012
Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku specjalista ds. bhp i personalnych, od 1 stycznia 2012 r. firma przekroczyła zatrudnienie 100 osób, zgodnie z tym należy mieć osobę zajmującą się bezpieczeństwem i higieną pracy zatrudnioną przynajmniej na 1/2 etatu. Chcę pracownikowi z jednej umowy zrobić dwie umowy  obejmujące każda po 1/2 etatu -  osobno na stanowisko związane z bhp, osobno ze stanowiskiem ds. personalnych. Proszę o informację jak poprawnie napisać wypowiedzenie zmieniające.
więcej »

Zmiana nazwy stanowiska pracy przy zachowaniu pozostałych warunków pracy i płacy a konieczność zmiany umowy o pracę

Anna Zajączkowska 1 lutego 2012
Pytanie: Chcemy zmienić grupie pracowników nazwy stanowisk - to będzie jedyna zmiana, jaką wprowadzimy (pensje, zakres obowiązków nie ulegają zmianie). Nowa nazwa stanowiska pracy może być traktowana jako pogorszenie warunków, gdyż pracownicy ze „specjalisty” staną się „starszymi konsultantami”. Czy możemy wprowadzić tę zmianę aneksem, a nie wypowiedzeniem zmieniającym? Co w przypadku gdy pracownicy nie będą chcieli podpisać porozumienia zmieniającego?
więcej »

Szczególna ochrona pracowników a możliwość wypowiedzenia im warunków zatrudnienia w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników

Katarzyna Pietruszyńska 24 października 2011
Pytanie: W firmie zostanie zmieniony regulamin wynagradzania na niekorzyść pracowników za zgodą związków zawodowych. Czy wypowiadając pracownikom w tej zmienionej części warunki pracy i płacy można to również uczynić w stosunku do pracowników, którzy posiadają szczególną ochronę, np. kobiet w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, związkowców oraz pracowników, którym brakuje  nie więcej niż 4 lata do emerytury?
więcej »
1  2  3  4  5    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2015
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zgłoś wydarzenie
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.