Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Kadry»Aktualności Kadry»Kadry - Aktualności 2012

Kadry - Aktualności 2012

Czas na sporządzenie planu urlopów na 2013 r.

Katarzyna Borkowska 17 grudnia 2012
Wprawdzie przepisy nie wskazują na termin sporządzenia planu urlopów, jednak skoro ma on dotyczyć kolejnego roku, warto go sporządzić w grudniu roku poprzedniego. Dzięki temu możliwe będzie udzielenie urlopów pracownikom już w pierwszych dniach stycznia, przy zapewnieniu normalnego toku pracy.

Gdyby jednak ktoś nie zdążył z planem w grudniu 2012 r., może go ustalić w styczniu 2013 r., wówczas udzielanie urlopów w pierwszych dniach nowego roku będzie się odbywało po indywidualnym uzgodnieniu z pracownikami.

Przypomnijmy, że obowiązek stworzenia planu urlopów wynika z art. 163 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94), dalej: kp.
Przy jego ustalaniu pracodawca bierze pod uwagę:
  • wnioski pracowników, w których wskazane są preferowane konkretne terminy skorzystania z urlopu,
  • konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
Pracodawca musi wziąć pod uwagę nie tylko urlopy przysługujące pracownikom od początku 2013 r., ale i urlopy uzupełniające (w przypadku pracowników, którzy w trakcie roku nabędą prawo do urlopu w wyższym wymiarze) oraz urlopy zaległe.
Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2012 r. został wydłużony czas na wykorzystanie urlopów zaległych - do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 kp).
Ważne! W planie urlopów nie uwzględnia się natomiast 4 dni urlopu na żądanie.

Kiedy pracodawca nie musi ustalać planu urlopów?
Pracodawca nie ma takiego obowiązku jeżeli:
  • w firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa,
  • wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa,
Brak takiego planu powoduje, że pracodawca ustala termin urlopu indywidualnie z każdym pracownikiem.

Podanie planu urlopów do wiadomości pracowników
Art. 163 § 2 kp stanowi, że plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. A zatem pracodawca może np. wywiesić taki plan na tablicy ogłoszeń (zob. uchwałę SN z 6 marca 1980 r., V PZP 7/79, OSN 1980, nr 7-8, poz. 132).
Jeżeli plan urlopu został podany do wiadomości pracownika w sposób przyjęty w zakładzie pracy co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem urlopu, to nie jest konieczne oddzielne zawiadomienie pracownika o terminie urlopu wypoczynkowego (uchwała SN z 6 marca 1980 r. V PZP 7/79 OSNC 1980/7-8/132).

Konsekwencje złożenia przez pracownika wniosku z proponowanymi terminami urlopów
Jak czytamy w wyroku SN z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 590/00 OSNP 2003/14/336), pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
Stanowi o tym art. 163 § 3 kp, dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Drugi przypadek kiedy pracodawca jest zobligowany do udzielenia urlopu w określonym terminie, dotyczy młodocianego uczęszczającego do szkoły, jeżeli nabył prawo do urlopu, w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 kp).
W pozostałych przypadkach plan urlopów może ulec zmianie.
Taką możliwość daje m.in. art. 164 kp, stanowiący o przesłankach fakultatywnego przesunięcia terminu urlopu:
  • umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika,
  • szczególe potrzeby pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

W przypadku natomiast:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego
pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Autor: Katarzyna Borkowska, prawnik
Tekst opublikowany:17 grudnia 2012 r.
wróć do listy
Ocena:

0 głosówArtykuł bezpłatny

Jesteś już użytkownikiem portalu kadrowo-płacowego? Zaloguj się!

Nie pamiętasz hasła?

Powiązane artykuły

Zmiany w udzielaniu urlopu wychowawczego już od 1 stycznia 2013 r.

Katarzyna Borkowska 27 listopada 2012

Jeśli ojciec nie wykorzysta miesiąca urlopu wychowawczego, matka będzie miała prawo tylko do 35 miesięcy tego urlopu. Dnia 21 listopada 2012 r. wpłynął do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu pracy...

Znamy już współczynnik urlopowy na 2013 r.

3 stycznia 2013

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Współczynnik urlopowy obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Używa się tego parametru również...

Podjęcie pierwszej pracy w ciągu roku kalendarzowego a wymiar urlopu...

26 lipca 2012

Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu od 1 marca 2012 r., który podjął zatrudnienie po szkole (jest to jego pierwsza praca) przysługuje urlop wypoczynkowy w sierpniu 2012 r. w wymiarze 10 dni?

Jak prawidłowo rozliczać urlop nauczycieli placówek nieferyjnych?

20 stycznia 2010

Otrzymywaliśmy od Państwa wiele pytań na temat udzielania i rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne. Przepisy regulujące...

Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.