"Nowy" wiek emerytalny w Karcie Nauczyciela

tablica szkolna 1+1=2

Katarzyna Borkowska

W Karcie Nauczyciela planowane są kolejne zmiany od stycznia 2013 r. Tym razem związane będą z wprowadzeniem przepisów dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego. Co się zmieni - dowiesz się z tekstu.

Zmiany przewiduje projekt ustawy z 30 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Nowelizacja ta ma na celu dostosowanie przepisów do uchwalonej 11 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

Chodzi o stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego, aż do osiągnięcia wieku 67 lat zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z 67-letnim nauczycielem

Zgodnie z projektem nowelizacji, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania będzie ulegał obligatoryjnemu rozwiązaniu po osiągnięciu przez nauczyciela wieku 67 lat (nowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, dalej: Karta Nauczyciela). Nie ma tu już mowy natomiast o możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia o 2 lata w przypadku nienabycia prawa do emerytury, jak jest obecnie.

Konsekwentnie zmianie ulegnie art. 23 ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Zapamietaj!

A zatem rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania nastąpi z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel osiągnął wiek 67 lat, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Nauczyciel - emeryt będzie mógł być zatrudniony w szkole na umowę o pracę

Planowane jest natomiast dodanie nowego przepisu (art. 10 ust. 7a Karty Nauczyciela) stanowiącego, iż z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z osiągnięciem wieku 67 lat może być nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Nauczyciel będzie musiał jednak spełniać warunki niezbędne do wykonywania tego zawodu.

W art. 23 ust. 2 Karty Nauczyciela ma być natomiast dodany ust. 2a, zgodnie z którym wiek, którego osiągnięcie powoduje rozwiązanie stosunku pracy, dla kobiet urodzonych do 30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r. ma być równy najniższemu wiekowi emerytalnemu określonemu odpowiednio w art. 24 ust. la pkt 61-84, art. 24 ust. 1b i art. 27 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Przepis ten jest konieczny ze względu na stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego (poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 r. a dla kobiet dopiero w 2040 r.). Do tego momentu wiekiem, którego osiągnięcie będzie powodowało rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, będzie wiek emerytalny, wynikający ze wskazanych wyżej przepisów.

- ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637),

- art. 23 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674),

- art. 24 ust. la pkt 61-84, art. 24 ust. Ib i art. 27 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Borkowska, prawnik

Odpowiedź udzielona:

5 września 2012 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright © 2007-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel