Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Administracja publiczna»Wynagrodzenie, odprawy, nagrody»Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa także dla pracownika emeryta

Emilia Wawrzyszczuk 15 kwietnia 2013
Pytanie:  Urząd gminy zatrudnia emerytowanego pracownika, który przeszedł na emeryturę na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W chwili obecnej pracownik zatrudniony jest w wymiarze 1 etatu i 12 maja osiągnie 45 lat stażu pracy. Czy pracownikowi, który pobiera emeryturę, należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Prawo do nagrody jubileuszowej nie jest zależne od terminu podjęcia pracy po służbie

Joanna Kaleta 1 lutego 2013
Pytanie: Pracownik zakładu gospodarki komunalnej zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o zaliczenie okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do pracowniczego stażu pracy. Pracownik posiada następujące okresy zatrudnienia udokumentowane świadectwami pracy:od 01.10.1974 r. do 30.04.1975 r. - zespół szkół rolniczych;od 02.05.1975 r. do 05.07.1975 r. - wojewódzkie przedsiębiorstwo przemysłu zbożowego; od 15.01.1978 r. do 28.02.1978 r. - spółdzielnia kółek rolniczych;od 01.03.1978 r. do 31.12.1990 r. - rejonowe przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej.Zgodnie z treścią książeczki wojskowej, od 25.10.1975 r. do 23.11.1977 r. pracownik odbywał zasadniczą służbę wojskową, a kolejne zatrudnienie podjął 15.01.1978 roku, a więc po upływnie 30 dni od dnia zwolnienia ze służby. Czy w związku z tym okres służby wojskowej należy mu zaliczyć do pracowniczego stażu pracy będącego podstawą wypłaty nagrody jubileuszowej?
więcej »

Pracownik samorządowy przechodzący na rentę może z wyprzedzeniem nabyć prawo do nagrody jubileuszowej

Katarzyna Pietruszyńska 29 stycznia 2013
Pytanie: W okresie od 28 maja do 26 listopada 2012 r. pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W międzyczasie, z dniem 30 września 2012 r. placówka, w której był zatrudniony została zlikwidowana, a z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (z przyczyn niedotyczących pracownika). Do lutego 2013 r. pracownik przebywa on na świadczeniu rehabilitacyjnym. Obecnie wystąpił do starosty o wypłacenie mu nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy (do której nabyłby prawo, gdyby w dalszym ciągu pracował, z dniem 22 października 2012 roku). Czy we wskazanej sytuacji pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
więcej »

Nagroda jubileuszowa urzędnika wypłacona z opóźnieniem

4 października 2012
Pytanie: Pracownikowi w styczniu 2010 roku wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 300 proc. za 40 lat pracy. Nagrodę wypłacono z trzyletnim opóźnieniem, ponieważ pracownika omyłkowo nie uwzględniono przy wypłacie nagrody w poprzednim okresie...
więcej »

Prawo do nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego, który wcześniej otrzymał odprawę emerytalną

Agata Piszko 6 marca 2012
Pytanie: Pracownik był zatrudniony w bursie na stanowisku portiera na czas nieokreślony do końca września 2011 r. i jednocześnie otrzymywał emeryturę. Po tym terminie umowa o pracę została rozwiązana i wypłacono odprawę emerytalną. Po kilkudniowej przerwie pracownik został ponownie zatrudniony na czas określony do końca marca 2012 r. Pracownik obecnie ubiega się o wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Pracownik udokumentował staż pracy w wymiarze 39 lat i 1 miesiąca. Czy przed ustaniem zatrudnienia można mu tę nagrodę wypłacić?
więcej »

Praktyczna nauka zawodu w trakcie nauki w szkole zawodowej a staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat

Katarzyna Wrońska-Zblewska 22 lutego 2012
Pytanie: Pracownica zakładu jednostki budżetowej od 1 września 1973 r. do 20 czerwca 1976 r. uczęszczała do zasadniczej szkoły zawodowej i równocześnie odbywała praktyczną naukę zawodu. Okres ten udokumentowała świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczeniem z zakładu pracy poświadczającym odbycie 3-letniej praktycznej nauki zawodu i złożeniem egzaminu końcowego przed zakładową komisją egzaminacyjną. Czy okres ten, na podstawie przedłożonych dokumentów, należy zaliczyć jej do stażu pracy uprawniającego do wysługi lat oraz nagrody jubileuszowej?
więcej »

Zaliczenie okresu odbywania aplikacji adwokackiej do stażu pracy pracownika samorządowego

Agata Piszko 18 listopada 2011
Pytanie: Czy okres odbywania aplikacji adwokackiej od 30 czerwca 1989 r. do 15 stycznia 1994 r. powinien być zaliczony do stażu pracy na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych (do nagrody jubileuszowej)? Osoba odbywająca aplikację adwokacką otrzymywała najniższe wynagrodzenie z Izby Adwokackiej, lecz brak jest informacji o pozostawaniu w stosunku pracy. Ponadto przebywała w tym okresie na urlopie macierzyńskim.
więcej »

Wliczenie okresu studiów do stażu pracy pracownika samorządowego

Agata Piszko 21 października 2011
Pytanie: Moje pytanie dotyczy konkretnej sytuacji, kiedy to pracownik dostarczył do działu kadr świadectwo pracy obejmujące okres od 15 października 1967 r. do 31 sierpnia 1968 r. W rubryce „stosunek pracy został rozwiązany” widnieje wpis: oddelegowanie na studia wyższe. Studia trwały 5 lat - do 1973 r. Czy okres tych studiów wlicza się do ogólnego stażu pracy, od którego zależy wypłata nagrody jubileuszowej i staż pracy niezbędny do przejścia na emeryturę?
więcej »

Niezakończone podstawowe zatrudnienie a prawo do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy

Emilia Wawrzyszczuk 14 października 2011
Pytanie: Moje pytanie dotyczy nagrody jubileuszowej dla pracownika pracującego na stanowisku sprzątaczki w naszej placówce od 1 września 2008 r. na pół etatu. Pracownica jednocześnie pracuje w innej placówce oświatowej na takim samym stanowisku, nieprzerwanie od 1 września 1986 r. W tamtej placówce nabyła prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 25 lat pracy. Zaznaczam, że ten pracownik nie pracował nigdzie więcej i nie okazał się żadnym świadectwem pracy, okazał tylko zaświadczenie, że pracuje jednocześnie w innej placówce od 1 września 1986 r. Czy nasza placówka ma jakieś zobowiązania wobec tej pani, jeśli chodzi o wypłacenie nagrody jubileuszowej?
więcej »

Udokumentowanie pracy na roli zaświadczeniem ze starostwa i zeznaniami świadków a wliczenie jej do stażu pracy

Michał Culepa 7 września 2011
Pytanie: Pracownik administracji publicznej zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa), pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i pracy we własnym gospodarstwie rolnym, które przejął od rodziców na podstawie aktu notarialnego. Okresy pracy o wliczenie, których wnosi pracownik, są następujące: » od 11 grudnia 1980 r. do 26 stycznia 1999 r. praca w gospodarstwie rodziców o pow. 4.30 ha (tj. po ukończeniu 16 lat przez pracownika), » od 26 stycznia 1999 r. do 6 lutego 2006 r. praca w gospodarstwie własnym o pow. 0.95 ha. Pracownik do wniosku pracownik dołączył oświadczenie wnioskodawcy potwierdzone zeznaniami 2 świadków oraz informację starostwa powiatowego o tym, iż rodzice pracownika posiadali w latach 1994-1999 gospodarstwo rolne o łącznej pow. 4.30 ha i informację, iż pracownik w latach 1999-2006 posiadał grunt o powierzchni 0.75 ha w całości oraz grunt o pow. 0.60 ha w 1/3 części. Pracownik oświadczył również, że w latach 1996-2005 podejmował naukę w liceum i uczęszczał na studia zaoczne, jednak w tym okresie mieszkał w domu rodzinnym i nie korzystał z internatu. Czy zatem można pracownikowi zaliczyć na podstawie ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rodziców i gospodarstwie własnym ?
więcej »

Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego, którego stosunek pracy ustał na podstawie odwołania ze stanowiska

Agata Piszko 27 maja 2011
Pytanie: Pracownik samorządowy był zatrudniony (powołanie) na stanowisku zastępcy wójta. Stosunek pracy został rozwiązany poprzez odwołanie ze stanowiska po wyborach i zakończył się 31 marca 2011 r. W związku z tym pracownik skorzystał z prawa do wcześniejszej emerytury. ZUS przyznał świadczenie emerytalne. Po otrzymaniu decyzji z ZUS pracownik zwrócił się z wnioskiem o wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, której termin wypłaty upłynąłby w kwietniu 2011 r., tj. po rozwiązaniu stosunku pracy. Czy temu pracownikowi należy wypłacić odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową w oparciu o § 8 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych?
więcej »

Sposób dokumentowania okresów zatrudnienia za granicą przez pracownika służby cywilnej

Michał Culepa 15 kwietnia 2011
Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, który posiada ponad 20-letni staż pracy w Stanach Zjednoczonych. Niestety, posiada tylko zestawienie informacji na temat ubezpieczenia społecznego, określające jedynie lata, w których pracował (bez określenia dokładnych dat). Ponadto nie dysponuje żadnym dokumentem, który określałby dokładne daty trwania stosunku pracy. W jaki sposób ustalić pracownikowi datę uprawnienia do nagrody jubileuszowej? Jakie dokumenty pracownik powinien przedłożyć? Czy oświadczenie pracownika w tym zakresie wystarczy? Nagroda jubileuszowa przysługuje mu na podstawie ustawy o służbie cywilnej.
więcej »

Okresowy dodatek specjalny a podstawa obliczenia odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej

Barbara Tomaszewska 7 kwietnia 2011
Pytanie: Pracownik odchodzi na emeryturę i jednocześnie nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wysługi lat, dodatku funkcyjnego został mu przyznany także okresowy dodatek specjalny (od stycznia do marca - za organizację prac społecznych osób skazanych). Czy obliczając zarówno odprawę emerytalną, jak i nagrodę jubileuszową powinnam uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia - łącznie z dodatkiem specjalnym?
więcej »

Praca w gospodarstwie rolnym współmałżonka a staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej

Agata Piszko 31 grudnia 2010
Pytanie: Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym męża od 1990 r. do 2009 r. może zostać zaliczony do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (nagroda jubileuszowa), jeśli nie były opłacane składki KRUS tylko ZUS od osoby współpracującej? Współmałżonek pracownika równolegle prowadził działalność gospodarczą.
więcej »

Prawo do nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy od wypłaty ostatniej nagrody nie upłynęło 5 lat

Bartosz Miszewski 26 października 2010
Pytanie: Pracownik, który odszedł na emeryturę w 2003 r., został ponownie zatrudniony na 1/2 etatu we wrześniu 2003 r. W 2005 r. pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Nagroda nie została mu wypłacona, gdyż uznano, że emerytowi nie należy się nagroda jubileuszowa. W kwietniu 2010 r. wypłacono tę nagrodę. W listopadzie 2010 r. pracownik nabędzie prawo do nagrody za 40 lat pracy. Czy należy wypłacić 40-lecie w całości, jeśli od wypłaty ostatniej nagrody upłynie zaledwie 7 miesięcy? Nadmieniam, że sytuacja ta wynikła z winy pracodawcy.
więcej »

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika samorządowego w związku z przejście na emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej

Emilia Wawrzyszczuk 8 września 2010
Pytanie: Pracownik samorządowy w sierpniu 2010 r. ukończył 60 lat. Jeszcze nie chce przejść na emeryturę. We wrześniu 2011 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Ile miesięcy musi jeszcze przepracować w 2011 r. (czy do września), aby móc odebrać nagrodę jubileuszową?
więcej »

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego a dodatek stażowy

Michał Culepa 8 września 2010
Pytanie: W dniu 12 września 2010 r. pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. W jaki sposób prawidłowo naliczyć i jaka jest wysokość nagrody, jeśli składniki wynagrodzenia od 1 maja 2010 r. kształtują się następująco: » wynagrodzenie zasadnicze: 2.307 zł, » dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 19%: 438,33 zł, » dodatek funkcyjny w wysokości 30%: 692,10 zł? Czy przy wyliczeniu podstawy nagrody należy użyć współczynnika urlopowego? Czy dodatek stażowy należy uwzględnić w wysokości 19% czy 20% (dodatek w wyższej wysokości jest wypłacany począwszy od 1. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku)?
więcej »

Udokumentowanie prawa do nagrody jubileuszowej po ustaniu stosunku pracy a obowiązek wypłaty nagrody

Agata Piszko 13 lipca 2010
Pytanie: Czy przysługuje nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy pracownikowi, któremu wygasła umowa o pracę z dniem 30 kwietnia 2010 r.? Pracownik w 2009 r. był zatrudniony od 1 kwietnia na stanowisku głównego księgowego oraz prowadził sprawy kadrowe zgodnie z zakresem czynności. W dniu 28 czerwca 2010 r. zwrócił się o wypłatę nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy, podczas gdy stosunek pracy wygasł 30 kwietnia 2010 r. Nagroda przysługiwała 2 lipca 2009 r., gdy pracownik prowadził sprawy kadrowe i płacowe. Do pisma została dołączona kserokopia świadectwa pracy podpisanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych. W aktach osobowych pracownika znajduje się jedynie kserokopia zaświadczenia pracownika, w którym jest mowa, że był zatrudniony od 1979 r. Do dnia 28 czerwca 2010 r. pracownik nie dostarczył jednak świadectwa pracy i nie domagał się wypłaty nagrody jubileuszowej przysługującej w 2009 r.
więcej »

Kilkuletni okres przebywania na urlopach wychowawczych a staż pracy pracownika samorządowego

Łukasz Pisarczyk 16 listopada 2009
Pytanie: Pracownik podlegający ustawie o pracownikach samorządowych przebywał łącznie na urlopie wychowawczym przez 9 lat. Czy okres ten należy w całości zaliczyć do nagrody jubileuszowej i do dodatku za staż pracy?
więcej »

Możliwość zaliczenia do stażu pracy okresu nauczania religii w szkole bez prawa do wynagrodzenia

Bartosz Miszewski 3 listopada 2009
Pytanie: Czy do stażu pracy i nagrody jubileuszowej kapelana dps można zaliczyć pracę w szkole (nauka religii) bez prawa do wynagrodzenia przed 1992 r.? Zasady wynagradzania tego pracownika określa ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r.
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.