Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Administracja publiczna»Wynagrodzenie, odprawy, nagrody»Dodatek stażowy

Dodatek stażowy

Wliczanie pracy na roli w charakterze domownika do stażu a opłacanie składek KRUS

Emilia Wawrzyszczuk 15 kwietnia 2013
Pytanie:  Pracownik posiada potrzebne dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie od 24 lutego 1992 r. do 18 września 1998 r., nie były jednak opłacane składki KRUS za tę osobę. Czy prawidłowym będzie wliczenia tego okresu pracy do pracowniczego stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat tylko na podstawie dokumentów potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (zeznania dwóch świadków, oświadczenie wnioskodawcy)? Czy warunkiem wliczenia tego okresu do stażu pracy pracownika jest również opłacanie składek KRUS za ten okres?

Dodatek stażowy w dodatkowym miejscu pracy - bez okresów podstawowego zatrudnienia

Emilia Derucka 9 kwietnia 2013
Pytanie:  Czy pracownicy przysługuje dodatek za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy na 1/2 etatu w jednostce budżetowej? Podstawowym miejscem pracy jest 0,75 etatu w jednostce samorządu terytorialnego, które trwa nadal (od 3 miesięcy). Wcześniejszy staż pracy, który jest potwierdzony świadectwami pracy, wynosi 8 lat. Czy pracownicy przysługuje wysługa w dodatkowym miejscu pracy, jeżeli tak – to w jakim wymiarze?
więcej »

Dodatek stażowy przysługuje także z dodatkowego zatrudnienia

Agnieszka Kosiarz 11 lutego 2013
Pytanie: Pracownica jest zatrudniona w dwóch jednostkach na 1/2 etatu. Ma zakończone okresy zatrudnienia wynoszące 5 lat. Czy dodatek za staż pracy (5%) należy naliczać w obu jednostkach szkolnych, czy też pracownik musi wskazać podstawowe miejsce pracy, gdzie będzie liczony ten staż? Obie umowy zostały zawarte tego samego dnia.
więcej »

Okresy wliczane do dodatku za wieloletnią pracę pracownika samorządowego

Agnieszka Kosiarz 28 września 2011
Pytanie: Moje pytanie dotyczy obliczania wysługi lat. Pracownik został zatrudniony 14 lutego 2011 r. na dwa etaty: jako nauczyciel do 31 sierpnia 2011 r. oraz jako sekretarka na okres próbny do 13 maja 2011 r. Na podstawie świadectw pracy przysługiwał dodatek za wysługę lat w wysokości 19%. Ten dodatek był wypłacany z obu umów. Od 1 września 2011 r. zawarto z tym pracownikiem ponownie umowę jako nauczyciel oraz po przerwie od 14 maja do 31 sierpnia 2011 r. (w tym okresie pracownik miał zawartą umowę zlecenia) umowę na okres 1 roku w charakterze sekretarki. Czy do tej drugiej umowy (jako sekretarka) do wysługi lat należy zaliczyć okres od 13 maja do 31 sierpnia 2011 r., gdyż trwała umowa z etatu nauczyciela, czy też ten okres opuszcza się?
więcej »

Prawo do dodatku stażowego pracownika zatrudnionego na zastępstwo

Emilia Wawrzyszczuk 13 września 2011
Pytanie: Jesteśmy pracodawcą samorządowym. Od 1 września 2011 r. mamy zatrudnioną osobę na umowę na zastępstwo. Ma ona przepracowane co najmniej 5 lat. Czy w związku z tym przy takiej umowie należy się pracownikowi dodatek stażowy?
więcej »

Świadczenie rehabilitacyjne a dodatek za wysługę lat

Agata Piszko 20 lipca 2011
Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, któremu wypłacamy świadczenie rehabilitacyjne, należy wypłacać dodatek stażowy? Dodatek stażowy nie był uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (był wypłacany w pełnej wysokości), w regulaminie wynagradzania jest bowiem następujący zapis: dodatek wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy lub opiekuńczy z ubezpieczenia społecznego.
więcej »

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia a staż pracy uprawniający do dodatku za wysługę lat

Emilia Wawrzyszczuk 28 czerwca 2011
Pytanie: Pracownica przedstawiła świadectwo pracy, z którego wynika, że była zatrudniona od 1 marca 1999 r. do 28 lutego 2003 r., ale dołączyła też decyzję z ZUS, z której wynika, iż do 9 maja 2003 r. pobierała z ZUS zasiłek macierzyński. Czy okres pobierania zasiłku wlicza się do stażu pracy, od którego zależy dodatek stażowy?
więcej »

Równoległe zatrudnienie a dodatek za wysługę lat pracownika samorządowego

Agata Piszko 4 marca 2011
Pytanie: W urzędzie gminy zatrudniono pracownika na czas określony od 1 września 2010 r. do 22 czerwca 2011 r. na stanowisku opiekunki dzieci podczas dowozu do szkół. Z dniem 1 marca 2011 r. pracownik nabędzie prawo do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie pracownik 15 grudnia 2010 r. podjął zatrudnienie na 1/4 etatu w świetlicy środowiskowej. Kiedy pracownik nabędzie prawo do 5% dodatku za wieloletnią pracę w świetlicy, skoro do stażu pracy można zaliczyć tylko zakończone okresy zatrudnienia? Jak należy postąpić w przypadku, gdy pracownik w czerwcu przedłoży w świetlicy świadectwo pracy na stanowisku opiekunki? Jeżeli zostanie zaliczony okres zatrudnienia od 1 września 2010 r. do 14 grudnia 2010 r. (do momentu podjęcia zatrudnienia w świetlicy), to wynikałoby z tego, że pracownikowi przysługiwałby dodatek od marca 2011 r.
więcej »

Uwzględnianie w stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku stażowego pracownika służby cywilnej, niezakończonego okresu zatrudnienia

Bartosz Miszewski 15 grudnia 2010
Pytanie: Nauczyciel dyplomowany z 17-letnim stażem otrzyma w szkole roczny urlop bezpłatny w związku z podjęciem pracy w kuratorium na stanowisku wizytatora. Artykuł 90 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej stanowi, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy w nowym miejscu pracy zostanie uwzględniony dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 17%, skoro szkoła nie może wydać świadectwa pracy?
więcej »

Nabycie prawa do wyższego dodatku stażowego w trakcie pobierania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego a obowiązek podwyższenia jego stawki i ewentualnego przeliczenia podstawy zasiłku

Emilia Wawrzyszczuk 19 listopada 2010
Pytanie: Pracownik od 2 miesięcy choruje i otrzymuje zasiłek chorobowy. W trakcie chorobowego zmienił się staż, który jest wypłacany w pełnej wysokości na liście płac. Czy na liście płac należy wypłacić stażowe po podwyżce? W trakcie chorobowego nastąpiła podwyżka wynagrodzenia pracownika - czy mimo iż pracownik choruje, należy mu zmienić wynagrodzenie zasadnicze i staż pracy? Pracownica jest na zasiłku macierzyńskim i w trakcie zasiłku zmienił jej się staż - czy należy jej podnieść podstawę o wyższy staż (dodam, że staż przed zmianą został doliczony do podstawy zasiłku chorobowego)?
więcej »

Wliczanie okresu służby wojskowej, po której pracownik pozostawał zarejestrowany jako bezrobotny, do stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego

Agata Piszko 3 listopada 2010
Pytanie: Czy do stażu pracy, od którego uzależniony jest procent dodatku stażowego, wliczamy służbę wojskową? Dnia 1 października 2010 r. zatrudniliśmy osobę, która w styczniu 2001 r. zakończyła odbywanie służby wojskowej, następnie od lutego do sierpnia 2001 r. była zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
więcej »

Udokumentowanie okresów pracy w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania dodatku stażowego przez pracodawcę

Agata Piszko 15 czerwca 2010
Pytanie: Pracownik zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej w maju 2010 r. dostarczył świadectwo pracy, z którego wynika, że już od lutego 2010 r. jest uprawniony do dodatku stażowego. Czy powinnam wypłacić mu wyrównanie dodatku stażowego za poprzednie 3 miesiące?
więcej »

Data nabycia prawa do dodatku stażowego w wyższej wysokości a termin jego wypłaty

Emilia Wawrzyszczuk 9 maja 2010
Pytanie: Pracownik rozpoczął pierwszą pracę w firmie 2 stycznia 2003 r. i pracował tam do 31 marca 2006 r. (świadectwo pracy wystawione jest z tą datą). W międzyczasie (15 marca 2006 r.) rozpoczął pracę w naszej jednostce (samorządowej), w której pracuje do dziś. Od jakiego miesiąca należy liczyć dodatek za staż pracy, który obecnie wynosi 7% - od lutego czy od kwietnia 2010 r.?
więcej »

Część urlopu wychowawczego przypadająca po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu likwidacji zakładu a staż pracy uprawniający do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

Katarzyna Pietruszyńska 24 lutego 2010
Pytanie: Pracownik obsługowy zatrudniony w szkole przedstawił świadectwo pracy za okres od 25 września 1985 r. do 31 sierpnia 1991 r., na którego odwrocie wpisano, że udzielono mu urlopu wychowawczego od 31 maja 1991 r. do 30 maja 1994 r. (stosunek pracy ustał w związku z likwidacją zakładu pracy). Czy do okresów wliczanych do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej należy zaliczyć okres od 25 września 1985 r. do 31 sierpnia 1991 r., czy do 30 maja 1994 r. (wliczając okres urlopu wychowawczego)?
więcej »

Wpływ wymiaru zatrudnienia na prawo do dodatku stażowego pracownika samorządowego

Bartosz Miszewski 25 października 2009
Pytanie: Jeżeli pracownik w poprzednim zakładzie pracy był zatrudniony 10 lat (okres zatrudnienia zakończony) w wymiarze 1/4 etatu, to czy do dodatku stażowego doliczamy okres 10 lat, czy ten okres jest przeliczany stosownie do wymiaru czasu pracy? Proszę podać podstawę prawną, a także czy jeżeli pracownik zatrudniony jest w wymiarze mniejszym niż 1/2 etatu, to dodatek stażowy nie przysługuje, jeżeli tak, to proszę też podać podstawę prawną.
więcej »

Zatrudnienie pracownika samorządowego na podstawie 2 umów o pracę u jednego pracodawcy a dodatek stażowy i urlop wypoczynkowy

Łukasz Pisarczyk 19 sierpnia 2009
Pytanie: W szkole został zatrudniony rencista w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku konserwatora na czas nieokreślony. Ponieważ zaistniała potrzeba zatrudnienia (na zastępstwo) dozorcy w wymiarze 1/2 etatu, zatrudniony na stanowisku konserwatora pracownik wyraził chęć podjęcia pracy również jako dozorca. Czy dodatek za wysługę lat (udokumentowane 20 lat) należy wypłacić z obydwu umów w jednakowej wysokości, czy też na stanowisku konserwatora w wysokości 20%, a stanowisko dozorcy traktować jako dodatkowe zatrudnienie? Jak rozliczyć urlop wymienionego wyżej pracownika? Na stanowisku konserwatora pracuje 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, a na stanowisku dozorcy pracuje 8 godzin co 3. dzień.
więcej »

Dodatkowe zatrudnienie a prawo do dodatku stażowego

Bartosz Miszewski 23 czerwca 2009
Pytanie: W bibliotece zatrudniona jest od 1 sierpnia 2006 r. księgowa na 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Praca w bibliotece stanowi jej drugi, dodatkowy stosunek pracy. W chwili podjęcia pracy w bibliotece księgowa otrzymała pobory zasadnicze oraz dodatek stażowy w wysokości 5%, który w chwili obecnej wynosi 7%. Księgowa na dzień dzisiejszy wnosi o wypłatę wyrównania dodatku stażowego do 20% i motywuje to tym, że zakończone stosunki pracy w innych zakładach powinny być ujęte do stażu pracy w bibliotece. Dodam, że nadal podstawowym stosunkiem pracy jest praca w innym zakładzie. W regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki istnieje zapis: „W przypadku, gdy praca w bibliotece zgodnie ze wskazaniem pracownika, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego”. Czy zasadnym jest wypłacenie jej przez bibliotekę wyrównania za dodatek stażowy od sierpnia 2006 r.?
więcej »

Sposób wyrównania zaniżonego dodatku stażowego pracownikowi służby cywilnej

Anna Martuszewicz 2 stycznia 2009
Pytanie: Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nie został wliczony okres stażu z urzędu pracy, w trakcie którego stażysta otrzymywał stypendium. Chcemy za ten okres wyrównać pracownikowi przysługujący dodatek. W chwili, gdy zaczął przysługiwać mu dodatek, pracownik pobierał niższe wynagrodzenie zasadnicze (miał niższy mnożnik). Obecnie mnożnik, a co za tym idzie - wynagrodzenie - jest wyższe. Według jakiej stawki powinien być obliczony dodatek stażowy - według stawki wynagrodzenia, kiedy przysługiwał dodatek, czy od obecnej (z uwagi na datę wyrównania)?
więcej »

Wliczanie do stażu pracy urlopu bezpłatnego udzielonego w latach 70. na opiekę nad dzieckiem

Bartosz Miszewski 26 czerwca 2008
Czy do stażu pracy pracownika instytucji kultury obliczanego do dodatku stażowego należy wliczyć okres przebywania na urlopie bezpłatnym na wychowywanie dziecka w okresie od 6 marca 1975 r. do 5 kwietnia 1979 r.? Dzieci urodziły się kolejno: pierwsze 18 października 1974 r., a drugie 13 maja 1976 r.
więcej »

Liczenie stażu pracy do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej pracownika instytucji kultury a przepisy wewnętrzne pracodawcy

Jadwiga Stefaniak 19 czerwca 2008
Pracownik zatrudniony w instytucji kultury podlegającej pod starostwo powiatowe przeszedł na rentę. Następnie pracował na 1/2 etatu jako rencista. Naliczano mu staż pracy od nowa z powodu zapisu w regulaminie: „emeryci i renciści zatrudnieni w muzeum uzyskują dodatek za wysługę lat po 5 latach pracy w muzeum” oraz „emeryci i renciści zatrudnieni w muzeum nabywają prawo do nagrody jubileuszowej bez uwzględniania poprzednich okresów zatrudnienia”. Po 3 latach zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Po przejściu na emeryturę pragnie wrócić do pracy na 1/4 etatu, a my chcemy go zatrudnić. W jaki sposób należy liczyć temu pracownikowi staż pracy? Kolejny raz od początku, czy sumować z okresem pracy podczas pobierania renty?
więcej »
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.