Portal Kadrowo-płacowy Portal Kadrowo-płacowy - Codziennie bieżące informacje

Nie pamiętasz hasła?
» Administracja publiczna»Wynagrodzenie, odprawy, nagrody»Dodatek funkcyjny i inne

Dodatek funkcyjny i inne

Prawo sekretarza szkoły do dodatku funkcyjnego

Agata Piszko 6 lutego 2012
Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sekretarza szkoły przysługuje z tytułu zajmowanego stanowiska dodatek funkcyjny, czy tylko podstawa wynagrodzenia zasadniczego wynikająca z grupy zaszeregowania? Dodam, iż w placówce oświatowej zatrudnionych jest ponad 80 pracowników (łącznie pedagogicznych oraz administracji i obsługi) i uczęszcza do niej ponad 500 uczniów.

Prawo do dodatku za pracę w porze nocnej dla komendanta straży miejskiej

Joanna Kaleta 20 października 2011
Pytanie: Czy komendant straży miejskiej, która jest samorządową jednostką organizacyjną, powinien dostawać dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (8 godzin między 21.00 a 7.00)?
więcej »

Kwalifikacja podatkowa dodatków spisowych wypłacanych pracownikom samorządowym

Izabela Nowacka 12 kwietnia 2011
Pytanie: Wypłacamy dodatki spisowe pracownikom oddelegowanym przez komisarza spisowego (burmistrza) do pracy w biurach spisowych. Czy dodatki te stanowią przychód ze stosunku pracy, czy przychód ten należy zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy naliczać pracownikom składki na ubezpieczenie społeczne i jakie zastosować koszty uzyskania przychodu?
więcej »

Maksymalny okres pobierania przez pracownika samorządowego dodatku specjalnego

Agata Piszko 11 kwietnia 2011
Pytanie: Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Czy przyznanie takiego dodatku na cały rok jest okresowym zwiększeniem obowiązków? Jaki okres należy rozumieć pod pojęciem okresowe zwiększenia obowiązków - czy może to być cały rok czy krócej? Nadmieniam, że chodzi o pracownika wykonującego zadania w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
więcej »

Dodatek specjalny za wykonywanie obowiązków nieobecnego pracownika

Agata Piszko 23 listopada 2010
Pytanie: Pracownik samorządowy wykonywał prace, które wynikają z jego zakresu czynności (tzn. w zakresie czynności znajduje się zapis, iż wykonuje on np. zastępstwo w kasie pod nieobecność kasjerki). W opisywanym przypadku kasjerka była nieobecna w pracy przez 2 tygodnie, a zapowiada się jeszcze dłuższe zwolnienie chorobowe. Czy w takim przypadku można wystąpić o przyznanie dodatku specjalnego dla zastępującego pracownika?
więcej »

Dodatek specjalny przyznany pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym i obsługi a zmiana zasad wynagradzania

Łukasz Pisarczyk 5 października 2009
Pytanie: W kwietniu 2007 r. urząd miejski zawarł umowę o pracę z pracownikiem na stanowisku sekretarki. W umowie z 2007 r. w warunkach płacy zapisano: wynagrodzenie zasadnicze i dodatek specjalny w wysokości 20% do 31 grudnia 2007 r. W styczniu 2008 r. przyznano ponownie dodatek specjalny na 1 rok. W styczniu 2009 r. również przyznano dodatek specjalny do końca tego roku. Czy w związku z nową ustawą o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem wynagradzania pracowników samorządowych sekretarce należy się dodatek specjalny? Czy to był prawidłowy zapis w umowie? Zgodnie z regulaminem wynagradzania urzędu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi utworzony jest fundusz premiowy. O przyznaniu premii decyduje burmistrz (z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego). Według mnie pracownik na stanowisku sekretarki może otrzymywać tylko premie. Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii i wskazanie, jakim dokumentem należy ewentualnie zmienić warunki płacy?
więcej »

Dodatek za warunki szkodliwe dla pracowników administracyjnych wysypiska komunalnego

Anna Martuszewicz 16 czerwca 2009
Pytanie: Jak oblicza się dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących na terenie wysypiska komunalnego?
więcej »

Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych

Emilia Wawrzyszczuk 19 maja 2009
Pytanie: Czy pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek specjalny w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków w kwocie od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego, podając jako podstawę prawną § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. oraz art. 36 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych? Czy § 6 rozporządzenia ma zastosowanie tylko do art. 36 ust. 3 ww. ustawy?
więcej »

Wysokość dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego

Bartosz Miszewski 26 stycznia 2009
Pytanie: Jak należy ustalić wysokość dodatku funkcyjnego dla pracownika samorządowego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego? Czy jego wysokość przysługuje od stawki niższej poprzedniej kategorii do maksymalnej stawki dodatku w danej kategorii (np. od 151% do 175% dla 9. stawki dodatku funkcyjnego), czy też od najniższej do maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla danej stawki (np. od 1% do 175% dla stawki 9.). Zwracam się również z pytaniem o ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego, zatrudnionego w przedszkolu na 1/2 etatu. Czy ma to być 1/2 wysokości wynagrodzenia podanego w tabeli?
więcej »

Likwidacja dodatku za warunki szkodliwe przysługującego pracownikom samorządowym a wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Malwina Strecker 4 czerwca 2008
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego uchyla § 6 i załącznik nr 4 do rozporządzenia, na podstawie którego wypłacaliśmy dodatki za warunki szkodliwe ratownikom wodnym pracującym na basenach krytych. W jaki sposób pozbawić ich tego dodatku, który był zapisany w umowie o pracę? Czy należy zastosować wypowiedzenie umowy? Czy wypowiedzenie samego dodatku przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od stażu pracy w naszym zakładzie?
więcej »

Premia dla pracownika niepedagogicznego szkoły

Agnieszka Kosiarz 26 marca 2009
Pytanie: Reprezentuję publiczną placówkę oświatową. Mamy opracowany regulamin premiowania dla pracowników administracji i obsługi. Jest też utworzony fundusz premiowy w wysokości 20% planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Natomiast maksymalna wysokość premii nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przy jakich zadaniach można zwiększać premię dla pracowników i jak to motywować?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Wykonywanie przez głównego księgowego obowiązków specjalisty ds. finansowych i możliwość przyznania rekompensaty finansowej za powierzone zadania

Bartosz Miszewski 26 marca 2009
Pytanie: Czy główny księgowy jednostki (szkoła) może sporządzać listy płac za specjalistę ds. finansowych (pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim)? Czy z tego tytułu może mieć okresowo przyznany dodatek specjalny? Czy przyznanie dodatku specjalnego wiąże się ze zwiększeniem liczby godzin pracy?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Wysokość dodatku funkcyjnego pracownika samorządowego zatrudnionego na część etatu

Ewa Dziem 30 stycznia 2009
Pytanie: Czy dodatek funkcyjny wypłacany dla pracownika samorządowego jest uzależniony od wielkości etatu?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Wysokość dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego oraz data wyrównania wynagrodzeń pracowników samorządowych po zmianie przepisów

Anna Martuszewicz 2 stycznia 2009
Pytanie: Po ostatnich zmianach przepisów z 22 kwietnia 2008 r. głównemu księgowemu przysługuje dodatek funkcyjny według stawki 9, co odpowiada maksymalnie 175% najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przez radę (w naszym przypadku - 710 zł). Stawka 8 dodatku funkcyjnego może wynieść maksymalnie 150% najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Czy można zatem przyjąć, że stawka 9 dodatku mieści się w granicach od 151% do 175% tego wynagrodzenia? Wysokość dodatku funkcyjnego zależy od dobrej woli dyrektora. Zdarza się, że np. w szkole dodatek funkcyjny głównego księgowego jest niższy od dodatku funkcyjnego kierownika administracyjnego w przedszkolu. Dodatki funkcyjne kształtują się ledwie na poziomie 35%, czyli w grupie 1. Czy rzeczywiście nie ma oficjalnej interpretacji ministerstwa w tej kwestii? Nowelizacja rozporządzenia określa również wynagrodzenie głównego księgowego w formie kategorii zaszeregowania, a nie jak było do tej pory - kwotowo. Skoro kwoty wynagrodzeń mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2008 r. (tak wynika z mocy prawa ze względu na podwyższenie kwoty wynikającej z kategorii zaszeregowania), czy oznacza to, że pracodawca powinien wypłacić dla głównych księgowych wyrównanie od 1 stycznia 2008 r.? W naszym mieście podwyżkę wprowadzono od 1 września 2008 r. - czy gmina ma takie uprawnienia, by pozbawić nas podwyżki od 1 stycznia 2008 r.?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Dodatek specjalny dla pracownika niepedagogicznego placówki oświatowej z tytułu wykonywania obowiązków nieobecnego pracownika

Agnieszka Kosiarz 14 listopada 2008
Pytanie: Pracownikowi niepedagogicznemu chcemy przyznać dodatek specjalny za dodatkową pracę za nieobecnego pracownika. Czy może to być porozumienie między stronami z wyszczególnieniem okresu i obowiązków? Czy może jest gotowy wzór?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Premia regulaminowa dla pracownika niepedagogicznego szkoły (głównej księgowej)

Agnieszka Kosiarz 28 października 2008
Pytanie: Czy główna księgowa zatrudniona w szkole ma prawo do premii regulaminowej? Czy jej wynagrodzenie składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za staż pracy?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Wysokość dodatku funkcyjnego dla głównej księgowej zatrudnionej w szkole

Bartosz Miszewski 8 października 2008
Pytanie: Czy dodatek funkcyjny dla głównej księgowej w szkole przyznaje się wg tabeli stawek dodatku funkcyjnego z grupy 9 w wysokości np. od 0 do 175%, czy od 151% do 175% najniższego wynagrodzenia zasadniczego?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Przyznanie dodatku za prowadzenie kasy dla pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bartosz Miszewski 8 października 2008
Pytanie: Czy kasjerka w M-GOPS za prowadzenie kasy może mieć przyznany dodatek (podobny jak kasjerki w banku), czy też można prowadzenie kasy zrekompensować w innej formie?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Dodatek specjalny dla pracownika niepedagogicznego szkoły (sekretarki) z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków

Agnieszka Kosiarz 23 lipca 2008
Pytanie: Od 1 maja 2008 r. pracownikom niepedagogicznym przysługuje dodatek specjalny. Za co dokładnie należy go przyznać? Czy można przyznać go sekretarce szkoły, która ma zwiększony zakres czynności o obowiązki samodzielnego referenta ds. kadrowo-płacowych?
więcej »
(Wersja archiwalna)

Wpływ podwyższenia najniższego wynagrodzenia na wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikowi samorządowemu

Bartosz Miszewski 17 czerwca 2008
Pracownik samorządowej jednostki budżetowej ma w umowie o pracę ustalony dodatek funkcyjny według 6 stawki, w wysokości 550 zł, gdy najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone przez radę gminy wynosiło 500 zł (była to najwyższa wysokość dodatku funkcyjnego w danej stawce). Aktualnie rada podwyższyła najniższe wynagrodzenie do kwoty 600 zł. Czy w związku z tym temu pracownikowi należy automatycznie podwyższyć dodatek funkcyjny, czy też należy uznać, że skoro żadna ze stawek nie zawiera dolnej granicy, podwyższenie kwoty dodatku funkcyjnego będzie zawsze zależne od woli pracodawcy, gdyż kwota dodatku ustalona w umowie o pracę, nawet przy podwyższeniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego, będzie zawsze mieściła się w granicach 6 stawki, tj. praktycznie od 1% do 110%?
więcej »
(Wersja archiwalna)
1  2    

Narzędzia

 
 

Kalkulatory


Praktyczne narzędzia kadrowe, podatkowe i ubezpieczeniowe

Wzory dokumentów

 

Wzory i formularze niezbędne dla każdego pracodawcy i płatnika. Pobierz w doc lub PDF

Listy kontrolne

 

Sprawdź czy wszystko wykonujesz poprawnie

Wskaźniki


Wynagrodzenia, odsetki, podatki, składki ZUS i wiele innych aktualnych wskaźników

Szkolenia

 

Szkolenia i warsztaty dla specjalistów ds. kadr i płac

Akty prawne


100 najistotniejszych stale aktualizowanych aktów prawnych

Orzeczenia


Kluczowe stanowiska sądów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Komunikaty ZUS


Informacje i komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wideo

 

Porady wideo ekspertów

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2014
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Zgłoś wydarzenie

Zbliżające się wydarzenia:

Więcej: Kalendarz wydarzeń
Realizacja: Ideo, Powered by:
Portalkadrowy.pl Copyright © 2007-2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.